Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Σκηνικό εκρήξεων στη χώρα του "ποτέ μη λες ποτέ"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
υ.. π `__-'.- .·._-,_ ·7__-` _.“._...
“_,, ¦Ν γ! . _ π _ ΑΙΜ· .
·“-“›=-·π“··--Μ ι
' ·<'.-.3'· _. έ , ,_
Γ ·_ τα' τ ` Ί:- Ι ΡΑΝ
. . ἡ .._
· ν ' _¦'
_ ΒιΒλὶο μοθιοτὁρπμα του Ξενόπουλου,
ένα εικονογραφπμἑνο Παραμύθι,
τατνἰα Με και μουσικα Μονὴ
καθε Σαββατο του Αυγουστου
ωΜΗΕΜΕΡω Π'Π022|ΜΥΠΝΠΙ5 |Ρ.ΦΜΙΞΙ .
ΠΡΩΙ( (1ῖιΜ€.»
ΣΑ ΒΒΑΤΟΥ
Τερτἱττια γιανα Με ραντεβου
των αττολογττθεἰ  οι ουναλλαγἑ8
ο Παπασταὐρου Η· Η" στον Εφορἰα!
Ζήτησε παλι προθεσμὶα για ων  ΤοοήδωακΓΜ τΜ
εμπλοκή του στον αμαρτωλή Δί- ° ~_.°"°Μ Μ αςΔυμοαΙων Εσόδων για απο·
Μ^Μ“ -~° να ἐκ· παω ΜΜΜ 'Ώ
Νο. το
ΤΡὶτο κόμμα" “°°"ΨΜ ·
Με ΜΜΜ “πιο τον ΜΜΜ με 25 ΜΝ” 'ΕΞ
· Βοιών
. . · -' ' ¦ '. “- Ι -¦
Ο . -_ 'Ρ- "|' . Η .'| | γ ' ./
Η ευκαιρἱα του (μΠερδεμἑνου) Μεϊμαρακα για εταοτρατευοο των παντων στα Ν.Δ. ·. Πέταξαν αβγα στον Καμμένα
Η Ο Ο
αὑΦ'Υ8 παλι ο ΕωτσταττοπουΜυ και ΜΜΜ" στον "αυΜπουΜ
 β -”°` Σεδιαθεστμοττιτα Η   ΠΜΔω-.|Μ¦Π Το Με) σεξ 'ΜΜΜ.
Χ ο Μ των ι; ΝΤ τω αυ8ανει ΜΗΝΗ
¦ η  οι μεταλλωρυΧοι “ν ' '
(πιο Σκουριἑ8)! '@ΜΔ ' Ι Η' .·^ἱ'ι"Μ" Π8 αττοδοΧἑ8! ΝΠ!"
ΜΜΜωΠΜγΝΜ .
ΜΜΜ-ΜΜΜ!  ω“ΦΜ“ΕΜ“=·    
'.“θ·°·›·;1ΞΦΞβμῶ Η):  έαν  
παω Η που ΜΜΜ αυτοι ευφΝνυατα ααα και 8π8ωΜ