Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Ο Τσίπρας θέλει να ξεγελάσει τους πολίτες"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
._ ο Θ χΕ^ΩΝο
Ο Ο|·|ΣΑΥΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΑ ΝΤΟΡΑΝΤΟ Ν|ΖΑ|^
ΤΖΟΝ ΓογΕ'ι'Ν ΤΑ 
ΡΟΜΠΕΝ ΜιΤΣΑΜ - 
ΟΔΟ||-|ΟΡ|ΚΟ ΣΕ ΜΟΝΕΣΙ
ΝΑΟΥΣ ΧΑ' ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
Σαββατο 22 Αυγουστου 20] 5 - Αριθμος φυλλου Τ.68Ο - Τιμή ΤΖΟ € (3 € ή έκδοσή με τις Προσφορές) - νννννν.Ε-Ενροε.ΕοΠΤ
ΟΠ ΤΞ1ΠΕἘΞ ΕΤ(ΤΕΕΠἩΞΕΠΞ
ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ |'|Ρ|Ν ΑΠΟ Τ|·|Ν ΑΝΑκοιΝΠΣΗ
έ έ Ο ΕΩΣ ΧΘΕΣ ΣΥΝΤΡ0Φ0Σ ΛΑΦλΖλΝΗΣ
Λ|Τ0ΚΜΥΤ|ΤΕ| ΤΗ ΣΤΡΑΤΗ|'|ΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑ
 Ο Τσ·Πρα8
 ἑἶ θέΠε· να ξεγεῇᾶσε·
 μ ' Ι Δτουσ Πσῆίτε8 ,,. 
 _ χιλ .
~ : . Αν. . Τ ·` :
 ή /7 κ 7:   ῇΠ _ ΜΤΑῇΤΕΜΑ Ε ΣΑΣΑ
μ Η ΕΣ; (Αγ ζ! Ν λ ΚΝ  ΤΤ) //] Ξ ΠΧ η κ χ' ἐ/|/ η Π' 4 ε “
Ώ _ Δ - .. - «Ο ΤσίΠρα8 Πηγαίνει
Τ Αγ σε Πιεστικέ8 εκλογέ8
ΑΠΟ 300 ΕΩΣ  
 οι Πολίτεε να νιώσουν
ι 500 ΜΟΝΑ , τι.
· ι - :·; '  3
ΣΤιΣ ΒΑΣΕιΣ ΑΕι - ΤΕι “ .¦ «ΑΤΤΕΕ
ΝΕΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΕογΤιΑ ΣΤΑ ΑΣΤικΑ κΕΝΤΡΑ, ΤΕΡΑΣΤιΑ ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ · ΤΩΝ 25 ΒΟγ^ΕγΤΩΝ
ΣΤΑ ΠΕΡιΦΕΡΕιΑκΑ ιΔΡγΜΑΤΑ ΛΟΓΩ... ΕΑΡιΤΑι_ £οΝΤηοι_5 Ἡ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
: Η .κ Τ ΑΠΟ ΤΗ Δ|ΑΣ|-|ΑΣ|·|
Κώχ-3 από :Ξέρω Γ£3ρε;Εέζ@υἙΜ σε βὅ:@εος ὅ 5 .ξ ῦ Δ λ ΤΟΥ ΣγΡ|Ζ^
η |ατρική Αθηνών, Πτώση έως σε Οικονομικές Σχολές και
600 στις Φαρμακευτικές Τμήματα Πληροφορικής
 στο; (Η  τα: 1000 τούρκο
Π Νομική Αθηνών, κατω έως Πτώση στις Περισσότερες
800 οι Σχολές Ψυχολογίας Πολυτεχνικές
«οι ΕκΑοΓΕΣ ΕιΝΑι ι-ι γΣΤΑΤι-ι ΑγΣι-ι
Ε|Α Τ|Σ 25 Π|0 ΔΗΜ0Φ|ΑΕ|Σ ΣΧΟΛΕΣ ΣΒ κΑι ΔΕΝ ΒΟ|·|θΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ»
ΣΕΠ. Ἐ©=Ἡ ΚΕ
Λι:ιγι=ΞΞΤ© 
Σ ΣΕΛ. 9
ὅ ΣΕ Δ|ΑθΕΣ|Μ0ΤΗΤΑ
2.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ0|
ΣΤ|Σ ΣΚΟΥΠΕΣ
 γ ΠἐΔ©βΔ ῖἶ:Π «Ξ@γΤιΑ»
...ΜΜΕ . ι Τ@γ 
ΜΜΜ' ρ Τ4, 
γ: ¦.Ηγ «ΧΡΥΣΟΣ»
 . Η ΕΕΝΖιΝι-ι ΣΕ ΝΗΣιΑ
κι· ΑΜΠ κΑι ΠΕΡιΦΕΡΕιΑ
Ξ ΕΠΣ Σ Ν
»ΣΕΑ.Τ:,
“ Χ|Α|ΑΔΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
γ. ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Υ ΜΕ ΤΑ ΣκοΠιΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα