Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
,ΗΜ ω «Πουλέν» του στην Μόφεν ο Μωως 
' ' Ι _ ` «8» που  
. ὁ | - ···  
. Μα.. ο 
Μο ιω ΜωΜ
σε ΜΜΜ ωςΔΜως
- & ΠΑΡΑΣκΗΜΑκ“ εΦΗΜερ·ΔΑ Πώς¦ΨΜ8““ω
/ ΜΡωεγΗ 2 1 ΑΥΓΟΥΠΌΥ 2015 · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2507 · Τ|ΜΗ Ι,3Οί ωσΜωπ ΜΜΜ...
0(0ΡΠ[ΣΕ ΤΗΝ ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 0 ΠΑΟΚ
-ὁ 1' φ;;
. Η η
^. .ΡΜ .;· · · 2· η “τ ·. . τ.: · 5:- Ν · · ' ! - . _
ςἴ  ο ` .ε .1 _ Πυρ).
1 -τ .;1..Ξῖ3:_ ΔΩΣ- °··.Β;..ῳ;::μ.ε! 1 ..ο
. .γ  Γ-.. _-_ -- έ "Η -τἔῖ:“·_. .---:·ῇ,.Π£_..`_-Α
. ~ ,εω-ΕχΕ)μ¦. μ -:τ.χΙἔΕΓ( :ιαη·!>.. Ι.)
ν ›. . . ,“<..-.ω› - --. .“ .- μμ. »ο ; -- ” η
ς ὰ - “Νὰ -- - -- 7 - - ὰ ψ _.-“ Ϊτ#._-“μψ Ώ _
0 Υ Ν Μ "Μ"
με... πωπω
Μ·ΒΜο!!!
· «ΜπεΜπΜ.ο£ οαΔως=›. σο@ο:»
ονΜ·οωΜκαιγο μπΜμΜπ
· Νεο. ΕώἄΣοΔμ£;ν_“ωΜωωοο
ΕΛ. 21.22.24
'Εως 5.000 ογὡνες Χοροσ ω νέο κωι(Μ
Ρως 010 ο' στοιχη1οΙικές ειιιλογἑς (Νο ογοΜΙ  ω=ωΜ%
Πώς 00 τηίξεΙε με πο νεο δελΙἱο, Πω έχει κο· ετοιμο Μ*_Μ ω“2
ΙιΙὰ1.οχ·μόνοΠολλωλοοιαΠες Η. Η.”
'Ολες οι ολλογ€ς κοι Ποιο ΠρωΙώληΜΙο ω 00
Βρε-:πε στο νεο κωΠ)νι. ΠΜ μοσρεΠε νο Ποντωεπ:!
Η· @Μ «800080» Π"0 'Η (ΜΜΕ "ΜΕ
ο Μ Μ
 ῖΜ ἔορΜτω%
· "Ε ΜΝ" ΜΥ"ΠΤΜΠ
· 3 ωωια Με· -< Δ |
ων ΒοΜ φαω. ' ,
- ΜΙΑ· απο!» · ·
μ Μ8ωΜ · « 
· 3 ὡὡ. 2 α· 'Ι
' οι Ι ·ωω ν · ·
σοώΜο ' ' `
η πωπω στο ΜΜΜ· .ω:;:;Μ ΜΜΜδο .¦__Μ.ω“
Νέο μεγολο τομ είο Μ ΤετῷτΠ με 5 σώΠερ αποδόσεις. :ωω“:ῖ: την Ταύροι, τι Προτείνει Μ"ω"Μ Μ Η
ΜΜΜ κέρδη και από τις τωᾶδες ω7-18 2μΐ:':;Ιωω“ γ¦οοῇμερσω ·ΜΜοωΝΠΜ