Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΖΕΣΤΙ·Ι: Αίθριος καιρός μέ πρόσκαιρες
βροχές ή καταιγίδες στα δυτικα καί βόρεια. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μπωΦόρ στα
πελαγη. Ἡ θερμοκρασία στήνἈθήνα θα
αγγίξει τούς 33β.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Παρασκευή 21 Λαγούστου 2015
Θαδδαίου αποστόλου, Βασσης μαρτυρος.
Σελήνη 7 ήμερών
Ανατολή: θ.45'-Δύσις: 8.11'
"Ετος 122ον ί Αριθμός Φύλλου 40285 | Τιμή 1,5 €ψ
Αμερικής θ, Τ.Κ. '10672, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φαξ: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 210 8227870
εετὶειιενν[email protected]οτοιιει.ςτ ς
“Η «Έστω»
έπιβεβαιώνεται
Τήν 28η °Ιωιουαρίου 2015, τρείς ήμέρες μετα τήν
έκλογική νίκη τού Σύριζα καί μία ή μέρα μετα τήν ὁρκωμοσία τής Κυβερνήσεως Τσίπρα, τό κύριο αρθρο τής
«δέστραΙ › έγραψε μεταξύ αλλων τα έξής:
όπως θαορεῖὅπῆ Κυβέρνησκπώ Μα χθές
έχει πιθανοτη| τες να μακρσημερεύσει, μαλλο~ ν πλαναται.
Καί μόνον τό γεγονός ότι θα έχει πιο ψήΦο έμπιστοσυ-'
νης από 149 βουλευτές τούΣύριξακαί 13τώνΑΝΕΛ, είναι
Με μια προδιαγραψει τό βραχύ τού βίου της.
Παρ°ότιή έξωσίασυνενώνει,ήλογικήλέειΜιςαῖπή
ή Κυβέρνησις θα είναι περιορισμένου χρονικού ὁρίζοντος. Διότι, απλούστατα, δέν θα μπορέσει να κυβερνήσει.
Θεωρεῖται απίθανο πώς τα νομοσχέδιο πού θα Φέρει πρός
γήΦισιι στήν Βουλή θα τύχουν τῆς έκαστος ὅλων αν
μελών τής έτεροκλήτου κυβερνητικής πλειοψηΦίας.
Ό σχηματισμός Κυβερνήσεως μέ τούς ΑΝΕΛ δέν
είναι παρα τό μεταβατικό σταδιο για να έξασΦαλίσει ὁ κ,
Τσίπρας τήν απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηΦία
ώστε να έΦαρμόσει τό πρόγραμμα του. Ἀπλώς χρησιμοποιεῖ τόν κ. Καμμένα για να κερδίσει χρόνο καί να πραγματοποιήσει καποιες σημαντικές κινήσεις πού θα τόν
έδραιώσουν στήν πρωθυπουργία.
Οἱ κινήσεις τού κ. Τσίπρα λογικα θα είναι:
-Πρόπη κίνησπ=Ἡ φαω καίΐπεργίιΦισε Προέδρου τής Δημοκρατίας προερχομένου από τόν αντίπαλο
πολιτικό χώρο. Κίνησις πού θα έπικροτηθεῖ από τήν
πλειονότητα τών πολιτών ώς έθνικό 
- Δεύτερη κίνησις: Ἡ διαπραγματεύσις μέ τούς
Εὐρωπαίους."Ηδη διαΦαίνεται ότι ακόμη καί οἱ μέχρι
χθές ανένδοτοι Γερμανοί προτίθενται να Μωρήσουν
σέ καποια σημεία πού θα θέσει ή Κυβέρνησις Τσίπρα.
Άν λοιπόν ὁπαρξουν καί σε ἑλληνικής πλευρας καποιες
ὑποχωρήσεις, δέν αποκλείεται ή έκβασις τών διαπραγματεύσεων να είναι θετική. 'Οπότε αὐτό θα αποτελέσει
μεγαλη πολιτική νίκη για τόν αρχηγό τού Σύριζα. η
- Τρίτη κίνησις: Ἡ δημιουργία έντυπώσεων στό
έσωτερικό, μέ τήν αποκάλυψη μεγαλων ὐπ0θέσεων διαΦθορές καί ΦοροδιαΦυγής."Ετσι θα δοθεί ή αἴσθησις
στήν κοινή γνώμη ότι αὐτή ή Κυβέρνησις είναι όντως
αποΦασισμένη να έΦαρμόσει τόν νόμο πρός καθε κατεύθυνση, σέ αντίθεση μέ τήν προκατοχό της ή ὁποία συγκαλ.ιπττε τα πραγματα».
Καί τό αρθρο τής «'Βστίας» συνέχιζε:
«Όμως αὐτα δέν αρκούν για να λύσουν τό πρόβλημα
τής οἱκονομίας, ούτε για να Φέρουν αναπτυξη. Όπότε ὁ κ.
Τσίπρας δέν έχει χρόνο. οι πρέπει τάχιστα να έδραιώσει
τήν θέση τού Σόριζα στήν ἐξουσία. Καί από πετύχει μόνο
μένέες έκλογές,πού λογικαθαπρέπειναγίνωνέπόςτών
προσεχών μηνών ή τό αργότερο μέχρι τό Φθινόπωρο».
Καί ή <(Βστία» κατέληγε:
ΚΟ ἑπόμενος στόχος τού κ. Τσίπρα θα είναι να κεΦαλαιοποιήσει τήν θετική πρωθυπουργική εἰκόνα τών
πρώτων μηνών καί να αξιοποιήσει τα πιθανα έσωκομματικα προβλήματα τής αντιπολιτεύσεως, ώστε ὁ Σόριζα να έπανεκλεγεῖ πωηγυρικα μέ ποσοστό ανω τού
40% καί να σχηματίσει αὐτοδύναμη Κυβέρνηση, μέ
πραγματικό ὁρίζοντα τετραετίας».
ΑΜ γραψαμε, αγαπητοί αναγνώστες, τήν έπομένη
τής ὁρκωμοσίας τής Κυβερνήσεως Τσίπρα. Τα μόνα πού
δέν είχαμε προβλέψει ήταν τό δημοψήΦισμα καί τήν
έσωτερική διασπαση τού Σύριζα 'Ελπίζουμε παντως να
διαψευσθούμε ώς πρός τό αποτέλεσμα τών έκλογών.
ῦΕκλογές κομματικής
σκοπιμότητας
Ραγδαίες έξελίξεις μετά, τήν παραίτηση Τσίπρα
Ο κ. ΑΛΕΞΗΣ Τσίπρας, δια τής
χθεσινής του παραιτήσεως, απέδειξε ότι δέν μπορεῖ να αρθεί στό
ύψος τών περιστασεων. ἈΦήνει να
χαθεί ή μοναδική διεθνής συγκυρία αὐτῶν τών ήμερών, πού δη μιουργεῖ δυναμική διαπραγματεύσεως τού χρέους. Καί τούτο διότι, ώς
Φαίνεται, ή προτεραιότης του να
ξεκαθαρίσει τα πραγματα στό
κόμμα του ὑπερβαίνει τα συμΦέροντα τής πατρίδος. Ἀντί τής ἑνότητος τήν ὁποία έπιβαλλει ή στιγμή, έπιλέγει τήν ὁδό τής κομματικής αντιπαραθέσεως, τήν ὁποίαν
μοιραίως Φέρνει ή πρόωρος προσΦυγή στίς καλπες.
“Η πλειοψηΦία μέ τήν ὁποία
ένεκρίθη ή συμφωνία μέ τούς
Εὐρωπαίους έταίρους αποδεικνύει
ότιή σημερινή Βουλή μπορεῖ να
έπιδείξει τήν συναίνεση, ή ὁποία
εἶναι απαραίτητη για τήν έγκριση
τών ὲΦαρμοστικών νόμων πού θα
απαιτηθούν.
Εἶχε δημιουργηθεί μαλιστα
μια μοναδική εὐκαιρία συνεργα
σιών, τήν ὁποία ὁ κ. Τσίπρας απεΦασισε να απεμπολήσει.
Εἶναι πολύ αβέβαιο τό έαν τέτοιο κλίμα συναινέσεως θα μπορέσει εὐκόλως να διαμορΦωθεῖ στήν
Βουλή πού θα προκύψει. Στήν
ὁποία προβλέπεται έντονος παρουσία ακραίων κομματων πού
αντιτίθενται στήν εύρωπαϊκή πορεία τής χώρας. Στήν Χρυσή Αύγή
καί τό ΚΚΕ, θα προστεθεί καί τό
κόμμα τών αποσχιζομένων από
τόν ΣΥΡΙΖΑ στελεχών, ὑπό τόν κ.
ΛαΦαζανη ή τόν κ. Ἀλαβανο.
=Ενδεχομένως καί καποιο πολιτικό μόρΦωμα ὑπό τήν Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αὐτούς θέλησε να
καταλαβει έξαπίνης ὁ κ. Τσίπρας
εἰσηγούμενος τήν αμΦιβόλου συνταγματικότητος μεθόδευση να γίνουν έκλογές τό ταχύτερον, χωρίς
τήν παραμικρή προσπαθεια συγκροτήσεως μιας Κυβερνήσεως
συνασπισμού ή έθνικής ένότητος,
ή ὁποία θα μπορούσε να έκμεταλλευθεῖ τήν εὐνοἱκή συγκυρία για
τήν διαπραγματευση τού χρέους.
”Ισως ακόμη να πιστεύει ότι τόν
εὐνοεῖ καί τό γεγονός ότι τής Νέας Δημοκρατίας ήγεῖται μεταβατικός πρόεδρος. '
Ό κ. Τσίπρας αποδεικνύεται
μόνον καλός τακτικιστής. ἈντελήΦθη αὐτό πού ή «ῦ Εστία» έπεσή μανε πρό δύο μόλις ή μερών."Οτι, δηλαδή, οἱ Εὐρωπαῖοι θα έβλεπαν μέ
συμπαθεια μια διαδικασία πού θα
απήλλασσε τόν ΣΥΡΙΖΑ από τα
αντιευ ρωπαῖκα στοιχεία του, αλλα
καί από τόν ακραίο κυβερνητικό
έταῖρο του, τό κόμμα τών Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων."Ομως οἱ Εὐρωπαῖοι εὐλόγως θέτουν σέ προτεραιότητα τα δικα τους συμΦέροντα.
”Οχι τα έθνικα συμΦέροντα τής
°Ελλαδος. Καί δέν τούς απασχολεῖ
'τό έαν ή χώρα μας χασει μίαν
εὐκαιρία να κερδίσει έλαΦρύνσεις
τού χρέους της, έκμεταλλευομένη
τήν καταλληλη στιγμή. Από
έπρεπε να είναι ή προτεραιότης
τής ἑλληνικής Κυβερνήσεως. ΤΟύ
"Ελληνος Πρωθυπουργού.
Τείχη στήν Εὐρώπη
έ για τούς μεταναστες
Τό παιχνίδι τών συνόρων από Οὐγγαρία μέχρι Σκόπια
ΤΕΙΧΗ πού χωρίζουν τήν Εὐρώπη όρθώνονται έξ αἰτίας τού μεταναστευτικού προβλήματος. Καί ή
:Βίλκα ὁποία δέχεται τήν μεγαλύτερη πίεση, εὑρίσκεται έξω
από Με λόγω τής νησιωτικής γεωγραΦίας της."Ηδη αρχισε τήν
κατασκευή μεθοριακού Φρακτου
ή Οὐγγαρία. ῦΕλπίζει πως έτσι θα
κρατήσει έκτός τών έδαΦών της
τούς μεταναστες, οἱ ὁποῖοι Φθανουν ἐκεῖ ακολουθώντας δρομολόγιο μέσω Ἑλλαδος, Σκοπίων
καί Σερβίας. Μαλιστα, οἱ ὑπη ρεσιακοί παραγοντες τής ΕΕ πού
έχουν έγκατασταθεῖ ἐκεῖ διαπιστώνουν ότι, ὑπό τήν καθοδήγηση
κυκλωματων ὁργανωμένου έγκλή
ματος, ένας μεταναστης χρειαζεται τέσσερεις ή μέρες για να φθεσει από τήν Κώ ή τήν Λέσβο στα
σύνορα τής Οὐγγαρίας. Ἀναλογο
Φρακτη έκτισε ή “Ελλας στόν
"Εβρο καί, σε συνδυασμό μέ τα
αρδευτικα καναλια τής περιοχής,
μηδένισε τίς εἰσόδους παρανόμων
μεταναστών δια ξη ρας.
Γνωρίζοντας ότι 'τα σύνορα
τής Οὐγγαρίας κλείνουν, οἱ ένδιαμεσες χώρες, Σκόπια καί Σερβία,
κλείνουν καί αὐτές τα δικα τους.
Οἱ μεταναστες πλέον «έγκλωβίζονται» στήν Έλλαδα, ανεξαρτήτως τού ποιές ήσαν οἱ αρχικές
προθέσεις τους. Μπορούμε δέ να
θεωρούμε βέβαιο ότι καποιοι από
αὐτούς θα στραΦούν δυτικα καί θα
θελήσουν να βαδίσουν μέσω Σλοβενίας πρός τήν Αὐστρία, αλλα
πολύ σύντομα καί αὐτή ή χώρα θα
κλείσει τα σύνορα της, ίσως μέ
τρόπο αναλογο αὐτοῦ τόν ὁποῖο
μετέρχεται ή Ούγγαρία.
Τό συμπέρασμα εἶναι ένα:
Μένοντας έξω από τό εὐ ρωπαϊκό
γίγνεσθαι, ή °Ελλας θα εἶναι ὁ
αποδιοπομπαίος τραγος πού θα
κατηγορείται πολλαπλώς. Καί
διότι αδυνατεί να ανακόψει τό
κύμα τών μεταναστών καί διότι
αδυνατεί να τούς περίθαλψει.
Άλλωστε, ούτε τα σχετικα κονδύλια μπόρεσε μέχρι στιγμής να
απορροΦήσει.
Σήμερα
Αποπληρωμή
Τῆς ΕΚΤ ·
Στήν αποπληρωμή τῶν
8,2 δισ. εύρώ πρός τήν
ΕΚΤ προχώρησε ή Ἀθήνα, μετα τήν έκταμίευση
τής πρώτης δόσεως από
τόν Ε8Μ. ΣΕΛ. 2
Νέα ήγεσία
στίς Ε.Δ.
Δια περιΦορας τό ΚΥΣΕΑ έπέλεξε τόν διαδοχο τού στρατηγού Κωσταρακου, ὁ ὁποῖος αναλαμβάνει καθήκοντα
στίς Βρυξέλλες. Σελ 3
'Εκρηκτική καταστασις
στήν Τουρκία
Ασταθεια έν όψει
έκλογών καί ύποτίμησις
τής λίρας. Μαίνονται
συγκρούσεις στα ανατολικα. ΣΕΛ.5
θ πηρε 7111151
Πολύ παλαιότερα ύπήρχαν οί
μοναρχίες πού ανήκαν όλες στήν Δεξια.Ἐπειτα ήρθαν οἱ δημοκρατίες καί
γεννήθηκε ή Αριστερά. Για αρκετές
δεκαετίες τα κόμματα είχαν έτικέττες
τής Δεξιας καί τής Ἀριστερας έπειδή
ύπήρχαν καί ανάλογες ἰδεολογίες
για να δικαιολογήσουν τούς τίτλους
ύπαρχουν πλέον σήμερα, αφού δέν
ύπαρχσυν δύο τρόποι για να αντιμετωπισθούν Τα προβλήματα τών
λαών παρα μόνον ό τρόπος πού βασίζεται στή λογική καί στή σύνεση.
'Εχουμε ζωντανό παραδειγμα στήν
χώρα μας, όπου είδαμε απ εἴτε δεξια
είναι ή κυβέρνηση είτε αριστερή, στό
μνημόνιο καταλήγουν οἱ διαπραγματεύσεις για να Με ή 'Ελλάδα από
τους. Οί Ιδεολογίες αύτές όμως δέν .
Τα ἡμέρας
ο ό κόμμα τῆςλογικής
μπορούν πλέον να χαρακτηρίζουν τα
σημερινά κόμματα. Γιά νὰ μή μένουμε
αποκλειστικα σέ όσα συμβαίνουν στήν
'Ελλαδα, δώ έχουμε παρα να κοιτάξουμε λίγο πιό ἔω ή μαλλον αρκετα πιό
έξω καί να δούμε τί έγινε στήν Κίνα.
Γνήσιοπέραώςπώαήταντόκομμω
ωστικό «κόμμα» πού κυβερνούσε τήν
μεγαλη αύτή χώρα τής Άπω Ἀνατολής από τόν καιρό πού ήγέιης ήταν
ὁ Μάο Τσέ Τούνγκ. Δέν νομίζω ότι
ύπαρχει κανείς σήμερα πού θα ἰσχυριοθεῖ ότι ή κυβέρνηση τής Κίνας, πού
ΜΜΜ μεθόδους από τίς πλέον καπιταλιστικές, ύιιηρετεῖ τήν μαρξιστική
αριστερή Ιδεολογία! Με καί πλησιέ
στερα αν κοιτάξουμε, έδώ στήν Εύρώ
> τη. βλέπωΜε ότι ή άγονα συνεργα
| σία τού «δεξιού» ταρω προέδρου ΝιΤην οἰκονομική κρίση' . κόλα Σαρκοζύ μέ τήν έπίοης «δεξια»
Με, λοιπόν, τακλισέ περί δεξιᾶς Άγγελα Μέρκελ συνεχίστηκε αδιατασυνιηρητικής ἱδεολογίας καί περί αρι- ρακτη καί μέ τόν «αριστερό» πρόεδρο
στερής μαρξιστικής ἱδεολογίας δέν τής Γαλλίας Φρανσουά Όλλαντ.
Οί όροι, λοιπόν, τής Με; καί
τής Ἀριστερᾶς είναι αναχρονιστικοί
καί όποιος πολιτικός ήγέτης κόμματος τούς χρησιμοποιεῖ είτε είναι
ύποκριτής είτε δέν είναι ίκανός να
προσαρμοστεί στήν σημερινή
πραγματικότητα. Καί στίς δύο περιπτώσεις δέν είναι αύτός πού θα
λύσει τα προβλήματα , τῶν πολιτών. Ό πολίτης διαισθανεται τήν
όποκρισία ή τήν'ανικανότητα καί
έχει χασει καθε έμπιστοσύνη στούς
πολιτικούς. 'Ελάχιστη απόδειξη
είναι ότι προτιμαει να έμπιστεύεται
τίς οἱκονομίες του στό στρώμα του
καί όχι στήν Τραπέζια
Οἱ δικοί μας πολιτικοί είναι τόσο
ξεπερασμένοι, ώστε δέν περιορίζονται να λένε ότι ανήκουν στή Δεξιά
καί τήν Ἀριστερα, αλλά έχουμε καί
διαβαθμίσεις τών «ίδεολογιών»
αύτών σέ ακραίες, σέ κεντροδεξιές,
σέ σοσιαλιστικές, σέ πλατφόρμες, 'σέ
έπαναστατικές, σέ μνημονιακές, σέ
`αντιμνημονιακές, σέ έξωκοινοβουλευτικές, σέ μασϊκές. σέ τροτσκιστικές, σέ δραχμικές, σέ αντιεξουσιαστικές, μέχρι καί σέ αύτοκρατορικές καί
. δέν ξέρω καί σέ πόσες αλλες «ἰδεολογικές» ποικιλίες.
Άν ένας πολιτικός είχε αντιληΦ0εῖ
ποιό κόμμα λείπει σήμερα από τήν
Έλλαδα καί ποιό κόμμα θα μπορούσαν να έμπιστευθούν καί παλι οἱ
σημερινοί πολίτες, θα ϊδρυε τό «Κόμμα
τής Λογικής»! Παραμένουν ακόμη έν
'Βλαδι ἱκανοί ανθρωποι πού δέν είναι
ούτε δεξιοί ούτε αριστεροί για να οτε
λεχώσουν ένα παρόμοιο κόμμα. 'Ενας
λαικιστής πολιτικός όμως δύσκολα θα
βρεί ανθρώπους για να ίδρύσει τό .
«Κόμμα τού Παραλόγσυ» έπειδή οἱ
έξέχοντες τού είδους στελαώνουν Τα
ύπἀρχοντα κόμματα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
Ἀδυναμίες
ι καί αδιέξοδα
_ ΓραΦειὁΚώσταςΧριστίδης*
Η ΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ από τόν πρωθυπουργό καί
από κορυΦαῖα στελέχη τού ΣΥΡΙΖΑ αδυναμία
υίοθέτησης ρεαλιστικών παραδσχῶν ὡς πρός
τούς συσχετισμσύς δυναμεων ἐντὸς καί ἐκτὸς
ΕύρωπαϊκήςἘνωσης κατέληξε στήν παταγώδη
αποτυχία τής <<σκλη ρής>> (πλὴν, αλλοπρόσαλλης)
διαπραγμάτευσης καί σέ ραγδαία επιδείνωση της
ελληνικής οίκονομίας.
Ασυγχώρητη ψευδαίσθηση ήταν ή αντίληψη
ότι οἱ Εύρωπαῖοι εταίροι θα ύποχωρούσαν στίς
απαιτήσεις μας πρό τής απειλής έξόδου μας από
τήν Εύρωζώνη καί έΦαρμογής τού <<απσθανέτω
ή ψυχή μου μετα τών αλλοΦύλων>>. Τα θέματα
αύτα δέν λύνονται μέ απειλές, μονομερεῖς ένέργειες, καταλήψεις κτιρίων ή αποκλεισμούς δρόμων καί λιμανιών, όπως ήταν έκπαιδευμένοι στό
παρελθόν πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
Καί ένω τα ταμεία τού κράτους καί πολλών δημοσίων Φορέων είχαν στερέψει ὡς αποτέλεσμα
τής μακρόσυρτης διαπραγμάτευσης, ό Γερμανός ύπουργός Οίκονομικών προσφέρθηκε να διευκολύνει τήν έξοδό μας, παρέχοντας χρηματοοικονομική στήριξη 50 δισ. εύρώ. ..
Εντελώς έσφαλμένο ήταν καί τό <<δημοκρατικό» έπιχείρη μα αποδοχής των απόψεων τής για
<<πρώτη Φορά» αριστερής κυβέρνησης (πού μαλιστα Φιλοδοξούσε να αλλαξει όλόκλη ρη τήν
Εύρώπη) από τούς Εύρωπαίους εταίρους λόγω
νωπής εντολής από τόν έλληνικό λαό, μέ τό περιεχόμενο της ὁποίας θα έπρεπε να συμμορΦωθούν οί κυβερνήσεις τῶν' ύπόλοιπων δεκαοκτώ
Συνέχεια στήν σελ. 8
ώρες ὁ κίνδυνος είναι τῆς
ΠΕΝΜΞ τάξεως τού ι3%ι
Εαν-σο ΛΕΣ ο ἈΚΟυσεἡ ΜΠΟΜΠεΡιερΓΑ νέα πε ἐκπομπέ πω με
ταδίδονται έναντίον της
από μεγάφωνα τής Νοτίου Κορέας κατά μήκος
Ο Αύτό ήτανε! Ό,τι
είχαμε τό ἐξαντλήσαμε
καί τώρα δέν έχουμε τίποτε άλλοί Πρό ήμερῶν,
στίς 13 Αύγούστου ή
ανθρωπότης ἐξήντλησε
τήν προϋπολογισμένη
βισχωρητικότητα τής
φύσεως για έφἐτοςί Ήταν
ή Ἡμέρά 'Υπερβάσεως
τής Γής, όπότε ή κατανάλωσις ,τής ανθρωπότητος ξεπέρασε' τήν ἱκανότητα τῆς Γής νά παράγει πόρους για τό
ἔτος. Ἡ σίκολογική άύτή
ύπέρβασις όφείλεται
στήν αποψίλωση τών
δασών, τήν έλλειψη γλυκού νερού, τήν διάβρωση τού έδαφονς, τήν
απώλεια τής βιοποικιλότη τος καί τήν ύπερθέρμανση. Καί καλά ξεμ περδέματα...
ο Κάποιοι τό φωνάζουν
αλλά ποιός τούς ακούει;
Τό ότι τά παρατεταμένα
ώράρια ἐργασίας, πρακτική πού σέ όρισμένες
χώρες είναι πολύ διαδεδομένη, συνδέονται μέ τόν
αύξημένο κίνδυνο έμφανίσεως στεφανιαίας νόσου
καί ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων. Τό ἐπιβε αίωσε
ἔρευνα πού δημοσιεύθηκε
στήν βρεταννική ἐπιθεώρήση Τίτο Μποστ, κατά
τήν ὁποία όσοι ἐργάζονται πάνω από 55 ώρες
τήν έβδομάδα κινδυνεύουν κατά 33 % περισσότερο, ἐνώ για τίς 40
τῶν συνόρων καί. .. πήρε
τά κουμ πούριαί Ἐξαπέλυσε πυρά κατά τῶν μεγαφώνων, ή Σεούλ τά
ανταπέδωσε, αλλά Τά μεγάφωνα δέν έπαθαν τίποτε! Καί προφανώς συνέχισαν τήν ἀνάμετάδοση
τή ς «προπαγάνδας»,
εδώ ή Πυονγυάνγκ
απειλησε ότι θα ανάλάβει
στρατιωτική δράση αν
συνεχισθοι7ν οί ἐκπομπές.
ο Ἡ κρίσις κτυπᾶ παντού. “Ετσι ή κυβέρνησις
τῆς ί|απωνίάς απεφάσισε
νά σταματήσει τήν παράδοση, πού ίοχύει από
τό 1963, τού να χαρίζεται σέ κάθε πολίτη πού
κλείνει τά 100 χρόνια
ζωής ένα ασημένιο ποτήρι σάκε ώς ανάμνηστικό
δώρο, καθώς αύτά στοιχιζουν 8. 000 γέν έκαστο.
Πολύ ακριβά δηλαδή γιά
τέτοιους καιρούς, καθώς
ι μάλιστα πέρυσι τά 100
έφθασαν 29.000 άνθρωποι στήν χώρα! Λιτότης
καί στούς αίωνόβιους. ..
σ Διάσημος στό Διαδίκτυο έγινε ὁ Λόκυ, ένας
γάτος μέ μεγαλα δόντια
πού ἐξέχουν μέ μάτια σχιστά στίς άκρες καί βλέμμα
μᾶλλον αγριο, τόσο πού
εύκολα θά τόν χαρακτήριζε κανεις «διαβολόγατσ»!
Τό καημένο τό ζωάκι αν
ήξερε γιατί εδινε δημοφιλές
μᾶλλον θα λυπόταν. ..
Άρθρο ό
τού Σαραντου Ι. Καργακου
Τό αρθρο τού κ. Σαραντου |. Καργακου μέ τίτλο <<Ραντεβού στα... γουναραδικα!» δημοσιεύεται στήν σελίδα 8.