Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
 ο   
|οεοεπον@0ωΜει ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ'Τ'ΚΗ ΚΜ 0|ΚΟ·ΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 872] - ΕΤΟΣ 3Ίο - Τ|ΜΗ Ί ευρώ · ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2Ί ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2ΟΊΞ
"ου πάμε;
Οι_Εκλονές λοιπόν είνοι πλέον γενονος.
Αυτό οποφοσίστπκε σων ευρείο
συσκεψπ του πρωθυπουρνοο με
συνεργότε .#κυΒερνπτικό κοι κομμοτικο στἑαπ.
Με Βόσπ το νόμο ο Προκόπης
Πουλόπουλος είνοι υποχρεωμένος
νο ξεκινήσει ων διοδικοσίο των
διερευνππκών εντολών, με τους ορκπγούς των πολιτικών κομμάτων.
πρώτ θο ων λόδει ο πρόεδρος
ως ΝΔ, πως Μεῖμορόκπς. ο
23% για ιδιωτικό
οποίος μπορεί νο ων κρατήσει γιο
=.ψ“Ψ%ΨἩ Ψ εκπαιΜρι· και
 ω';Ρ:Μωε“ °ε Μ “ΚΡΑΥΓΗ ΔΓΩΝιΑΣ '8% Ψ· Ν 'ΜΜΜ
7 ψ _ ω. 5
Αν ων επιστρέψει, τότε ο Πρόε
δρος ως Δπμοκροιίος θο π “ ει   ο
νο ων ποροδῷσει στο επἔ"ενο  ί 
κό μοι το οποιο το μέτρι τωρο ` :τ
δε μενο είνοι π Αυγή. ε :Δ 
ί γνωστο είνοι ον ο Νίκος Μοτο·  ί
λολιόκος θο ων κροωσει ο τρεις
πμέρεςπονθοων πορο ” κι
ε ομεσως.
Ο  ρ ως Διιμ0κροοσς
μπορει νο ει συνολικο μέχρι
τρεις δι Μοκές εντολές στο
τρίο  κομμσω. Αν κομίο δεν τελεσφοριίσει. τότε Με·
νο κολέσει τους ορκπν0ός όλων
των κομ άτων κοι νο κοτοδλπθεί
προσπο ο νο στοιμοιιστει οικουμενικιί ' σπ.
Εφ' όσον ουτό δεν κστοστεί δν·
νστόν, τότε με υππρεοιοκιί κ ”
νπσπ πρωΡυπουρνος ως χώρος·
εινοι γιο ενον μπνο με.» νο πο ε
σε εκλο ές, π πρόεδρος του 
ἄνω σιλικιί Θονοο-Χριστοφι
<<βό¦Τ>$> για `ΜυΤ|λήν
ο καθεστως τη
ιό ερώωμο ένο;
Αν κονἐνο οπό το κόμμοτο δεν
  Τοι<<Ελειθ
Μπιτ η πιο
του τόπου είνοι οποτρεππκες γιού κι
| ι Β νι  Ά
.Με νε#ρ  ε   ος» λόγω προσφύγων
· Σ Η. Ο “Ο
ο Μκ°ς Ξ: “που “,“Μνέ ω·-ε-- - ι. ι .τα ει Σελ Ο