Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΤΑ κοΡ|ΤΣ|Α¦ ΤΑ ΠΑθ|·| κΑ| ΤΑ ΜΠΟΝΟΥΣ
ΜΜΜ ¦ @Θ ^
Μ Η· ΜΜΜ
· σελ. 5
ΣΤΑΣΕ|Σ ΕΧΕ' ΠΑΡΕ' Το ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ
ὰ ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣ|Ν0Υ 
ΜΗΝΩΝ Η Μονος , · Με νε""ἡ έ:
· “ . Φ 
ΤΡ" θ"'|"'0°"¦ Γ σ""'"οΦ°  
«||(0""' Ϊ" __ ' ζ σ'·""  Τ “ρ
 ΟνεορύεογοΠημὲνοετη8
ΜΠολοΙσ|νοΟ είνα' γύρω
/ ο· ΜΜΜ
ω Π στο ΜΜΜ"
ΜΜΜ ΜωΜς  @ΜΒ νωνωπι“
Ιύπ¦|8ς στην < ` ` ¦
. “¦ κ Ι   = ι κ Η
||""'|Μ" 'σελ_22  γ “ ΜΜΜ( ' ΜΝ'
'οελ.Ί5