Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝιΣ κΥΡοΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΛΛΕΥΣ Α. κΥΡογ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κγΡογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
(1974-1997) <
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από το 1894
` ΖΕΣΤΗ: Αίθριος καιρός μέ πρὸσκαιρες
βροχές ή καταιγίδες στα βόρεια.Ἀνεμοι
βόρειοι έως 6 μπωφὸρ στα νότια πελάγη.
Ή θερμοκρασία στήν Ἀθήνα θα αγγίζει
τούς 36β.
Πέμπτη 20 Αύγούστου 2015
Σαμουήλ προφήτου, Λουκίου .μαρτυρος.
Ανατολή ἡλίου θ.44'-Δύσις 812'
Σελήνη θ ἡμερῶν
"Ετος ί22ον | Αριθμός φύλλου 40284 ί Τιμή ί,5 €
Αμερικής θ, Τ.Κ. ί0872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί Ο 822088ί, Φαξ: 2" 0 824307ί
Καταχωρίσεις: 2ί Ο 8220482, Συνδρομές: 2ί0 8227670
εετίαιιεννε@οτεποι.ςτ
Θερινά τμήματα
φθινοπωρινού τύπου
Σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα (άρθρο 64) «ή Βουλή συνέρχεται αότοδικαάυς κάθε ἔτος τήν πρώτη Δευτέρα τού
Οκτωβρίου σέ τακτική σύνοδο για τά έτήο·ια ἔργα τηφ›. γ
Ἡ διάρκεια τής έτησίας συνόδου δέν είναι προκαθορισμένη, Με «δένμπορεῖνά είναι συντομότερη από πέντε μήνες».'Ετσι, κατά τούς θερινούς μήνες, ή Βουλή συνήθως διακόιπει τίς ἐργασίες της καί συγκροτούνται τα
λεγόμενα τμήματα διακοπών.
Ό Κανονισμός τής Βουλής (άρθρο 29) ὁρίζει ότι
«κατά τήν διάρκεια τής διακοπής τῶν έργασιῶν τής
Βουλής, τό νομοθετικό ἔργο ἀσκεῖται από τό Τμήμα
διακοπής τῶν έργασιῶν τής Βουλής», στό ὁποῖο 
όπως διευκρινίζει- «μετέχει τό ένα τρίτο (1/3) τού ή
όλου αριθμού τῶν βουλευτών».
Περαιτέρω, ὁ Κανονισμός ὁρίζει ότι «τό Τμήμα δια- _.
κοπής τῶν έργων τής Βουλής Μείται ανάλογα
μέ τήν δύναμη τῶν κοινοβουλευτικῶν ὁμάδων καί τῶν
ανεξαρτήτων», καθώς καί ότι «ή σύνθεσή τοϋ Τμήματος
τῶν έργαο·ιῶν τής Βουλής αλλάζει περιοδικά, μέ τρόπο
πού να έξασφαλίζει τήν ῖο·όχρονη, κατά τό δυνατόις συμμετοχή σέ αὐτό όλων τών βουλευτών».
Κάθε καλοκαίρι λοιπόν, τό Τμήμα διακοπής τών
έριγσσιών τής Βουλής λειτουργεί μέ τρείς κατά σειράν
συνθέσεις, ὅπου συμμετέχουν κάθε φορά 100 βουλευτές
(τό πρῶτο τμήμα διακοπών, τό δεύτερο καί τό τρίτο). Καί
σύμφωνα με τόν Κανονισμό τής Βουλής, σέ κάθε σύνθεση οἱ κοινοβουλευτικές ὁμαδες καί οἱ τυχόν ανεξάρτητοι
βουλευτές πρέπει να ἑκπροσωπούνται αναλογικα, ώστε
νά μήν αλλοιώνονται οἱ συσχετισμοί δυνάμεων πού
έχουν διαμορφωθεί στήν 'Ολομέλεια τής Βουλής.
"Ομως δεδομένου ότι τήν σύνθεση κάθε Τμήματος
ὁρί£ουν μέ δήλωσή τους πρός τόν Πρόεδρο τῆς Βουλής
οί έπί κεφαλής τών Κοινοβουλευτικών Όμαδων, ή έκαστοτε κυβερνητική πλειοιγηφία ένίοτε καταστρατηγούσε τήν αρχή τής αναλογικότητος, έζαιρώντας από
τήν σύνθεση τού θερινού Τμήματος όπου θα είσήγοντο
Μμμμ νομοσχέδια, βουλευτές πού εἶχαν δηλώσει ότι
θα τα καταψη φίσουν.
ή. ν "Ετσι, όρισμένες δύσκολες κυβερνητικές αποφάσεις'
ασήγοντο σκοπίμως σε θερινό Τμήμα, έπειδή έθεωρεῖτο
ότι δέν θα ύπερψηφίζοντο από τήν'Ολόμέλεια'Ηταν μία
πρακτική πού κακῶς όπήρχε, μια πάντως έτηρούντο
κάποια προσχήματα. Διότι ή σύνθεση .τού έκάστοτε
Τμήματος δέν αλλοιώνετο ὁλόκληρωτικά, αφού έζαιρούντο από αύτήν τό πολύ 2-3 βουλευτές.
Τώρα ούτε τα προσχήματα τηρούνται. 'Η Κυβέρνησις Τσίπρα έχει οὐσιαστικώς απολέσει τήν έμπιστοσύνη σχεδόν τού 1|3 τής Κοινοβουλευτικής 'Ομάδος τού
Σύριζα Καί προκειμένου νά περάσει από τήν Βουλή τα
προαπαιτούμενα τής συμφωνίας μέ τούς δανειστές, τουλάχιστον μέχρι χθές έφέρετο διατεθειμένη να ζητήσει
τήν συγκρότηση θερινών Τμημάτων τώρα πού τελειώνει
τό καλοκαίρι! τα ὁποῖα νά λειτουργήσουν σέ τρεις κατα σειράν συνθέσεις, μέχρι τήν 5η 'Οκτωβρίου πού συνέρχεται ή νέα έτησία Σύνοδος. ν
Μέ τήν έν λόγω μεθόδευση, ὁ κ. Τσίπρας παρακάμπτει τό 1|3 τών δικών του βουλευτών ώστε νά περάσει τα
έπίμαχα νομοσχέδια μέ προεπιλεγμένη σύνθεση τού Τμήματος δασών. χωρίς παράλληλανά ἔχει Μπα τῆς θετικής Ψήφου τής Ἀντιπολιτεύσεως. Πρόκειται για κάτι
πού δέν έχει προηγούμενο καί καταστρατηγεῖκατάτρόπο
βάνω›σο τό Σύνταγμα καί τόν Κανονισμό τής Βουλής.
Μέχρι καί αὐτό έφθασε νά έπινοήσει ή Κυβέρνησις τού «πρώτη φορά Ἀριστερά». Νε συγκροτηθούν
θερινά Τμήματα, φθινοπωρινού τύπου...
Διαπραγμάτευσις έ
τώρα για τό χρέος '
Γιατί  Ἑλλάς δέν έχει περιθώριο έπλογών τό φθινόπωρο'
ΕΛΑΧΙΣΤΑ Μωρά έχει ὁ Πρωθυπουργός, κ. Τσίπρας, καί τό έπιτελείο του, προκειμένου μέ τίς ἑπιλογές καί τούς χειρισμούς του να αποκαταστήσει τήν πολιτική σταθερότητα στήν διακυβέρνηση τής χώρας. Ἡ σύγχυσις πού έπικρατεῖ,
εἴτε μέ τα θερινά τμήματα εἴτε μέ
τίς αλλη λοσυγκρουόμενες διαρροές για ήμερομηνίες έκλογών, δέν
μπορεί να όπερβεῖ τά ὅρια τής «θερινής ραστώνης».
Εἱδικά μετά τήν ἑπικύρωση τού
νέου προγράμματος τριετίας από τὸ
Γερμανικό καί “Ολλανδικό Κοινοβούλιο καί τή συνεχή πίεση από
τήν Οὐάσιγκτων, όπου βρίσκεται ή
έδρα τού ΔΝΤ, για άμεση αναδιάρθρωση τού έλληνικού χρέους, ή
Ἀθήνα θά πρέπει νά έκμεταλλευθεῖ
τήν εὐνοῖκή συγκυρία.
Μέ, δεδομένη τήν θέση τής κυβερνήσεως τού Βερολίνου τόσο σέ
ἑπίπεδο Καγκελλαρίας όσο καί
ύπουργού Οίκονομικών Β. Σώυμπλε περί αναγκαιότητος συμμε
τοχής τού ΔΝΤ, ή έπίση μη ανακοίνωσις τής προηγούμενης Παρασκευής τής έπί κεφαλής τού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, αποκτα κρίσιμη σημασία για τήν Ἑλλάδα.
Σύμφωνα μέ τήν δήλωσή της, οἱ πιστωτές τής Ἑλλάδος όφείλουν νά
παρέχουν «σημαντική έλαφρυνση
χρέους» στήν χώρα.
Σε χθεσινό δημοσίευμα τής διεθνούς έκδὸσεως τών «Νέα Υοτκ
Τίιιιεε» σέ σχέση μέ τό ζήτημα
αὐτό καί απηχώντας έμφανώς τίς
προσεγγίσεις τού ΔΝΤ, ύπογραμμιζὸταν: «Τὸ 2010, τό ΔΝΤ δέν εἶχε
έπιμείνει τόσο δυναμικά καί αὐστηρα σέ μια αναδιάρθρωση τού έλληνικού χρέους. Καί αὐτὸ ήταν μεγάλο λάθος, διότι ή Ἑλλάδα βρέθηκε
νά είναι ἑπιβαρυμένη μέ αρκετα
ὐψηλὸτερο χρέος σέ σχέση` μέ τὸ
πρό κρίσεως έπίπεδο».
°Ως~ γνωστόν, σύμφωνα μέ τό
ΔΝΤ, τὸ ἑλληνικὸ χρέος πού φθάνει τά 300 δισ. εὐρώ είναι μή βιώσιμο, μέ δεδομένο ότι βασίμως ύπο
Ἀνθρώπινος έγκέφαλος
λογίζεται τα έπόμενα χρόνια νά
αγγίζει τό 200% τού ΑΕΠ από
170% πού εἶναι σήμερα. Γ ια τόν
λόγο αὐτὸ, συνίσταται ανάγκη δραστικής περικοπής του. Κατά τήν
συζήτηση για τό ἑλληνικὸ ζήτημα
στὸ Γερμανικό Κοινοβούλιο, ὁ κ.
Σώυμπλε διέθεσε «παραθυρο
εὐκαιρίας» για τυχόν ἑπιμήκυνση
καί περίοδο χάριτος, προκειμένου
Εὐρώπη καί ΔΝΤ νά συγκλίνουν
ώς πρός τήν βιωσιμότητα.
Αὐτή είναι καί ή μέγιστη εὐκαιρία για τήν Ἑλλάδα. “Υπερβαίνοντας ή Κυβέρνησις τίς έκλογικές
αεροβασίες, ὁφείλει νά συστήσει
έθνικό μέτωπο για τήν διαπραγμάτευση τού χρέους, στηριζόμενη
στίς ίδιες τίς έκθέσεις τού ΔΝΤ,
προκειμένου νά έπιδιώζει μέχρι
30χρονη έπιμήκυνση καί, τὸ σπουδαιότερο, 5ετή περίοδο χάριτος.
°Επαρκή χρόνο δηλαδή για τήν
ανασυγκρότηση τής χώρας καί τής
οίκονομίας. Οἱ έκλογές μπορούν
νά περιμένουν. `
ανεπτύχθη σέ έργαστήριο
Ἀντιστοιχεί σε έμβρυο πέντε έβδομάδων
ΣΧΕΔΟΝ πλήρης ανθρώπινος
έγκέφαλος ανεπτύχθη σέ ἐργαστήριο τού Πανεπιστημίου τού °Οχαιο
στίς ΗΠΑ. Στήν έντυπωσιακή αὐτή
ανακοίνωση προέβη ὁ έπί κεφαλής
τής ἑρ80νητικῆς ὁμἀδοε καθηγητής
βιολογικής χημείας καί ΦαρμακοΜ
γίας, Ρενέ Ἀνάντ, σέ συνέδριο στρατιωτικής ἱατρικής στήν Φλόριδα. “Ο
έργαστηριακὸς ἐγκέφαλος έχει μέγεθος γόμας μολυβιού καί έχει τήν
δομή καί τό 99% τών γονιδίων πού
ύπάρχουν' στόν πραγματικό άνα
πτυσσὸμενο έγκέφαλο ἑνὸς άνθρώ- τ
πινου έμβρύου ήλικίας πέντε έβδομαδων."Ομως δεν διαθέτει αγγειακὸ
σύστημα. Γιά νά έπιτευχθεῖ κάτι τέτοιο, θά χρειαζόταν καί ένα πλήρες
σύστημα τεχνητής καρδιάς. Γ ια τήν
αναπτυζη τού έγκεφάλου αὐτοῦ,
έχρησιμοποιήθησαν ένήλικα ανθρώπινα δερματικά κύτταρα, τι
ὁποῖα αναπρογραμματίσθη σαν ώστε
νά γίνουν βλαστικα-πολυδύναμα, έν
συνεχεία δέ ἑζειδικεύθησαν πάλι σέ
νευρωνικά-έγκεφαλικά. Ό καθηγητής Με" έδήλωσε ότι τό έπίτευγμα
θά βοηθήσει στήν μελέτη έγκεφαλικών παθήσεων όπως ὁ αὐτισμὸς
καί ή νόσος Ἀλτσχάιμερ.
ῦΕπίσης ύπεγραμμισε ότι ὁ καλλιε ργη μένος στό έ ργαστή ριο έγκέφαλος θά έπιταχύνει τίς δοκιμές
πειραματικών νευρολογικών φαρμάκων, οἱ ὁποῖες τώρα γίνονται σέ
έγκεφάλους τρωκτικών, πρίν αρχί
σουν νά δοκιμάζονται κλινικώς. “Ο
έπί κεφαλής τής ὁμάδος ἑτὸνισε ότι
παρακάμπτονται τα ήθικά διλή μματα πού έγείρονται στήν περίπτωση
κατά τήν ὁποία τι πειραματικά νευρολογικά φάρμακα θα έπρεπε νά
δοκιμασθούν σέ πραγματικούς
ανθρωπίνους έγκεφάλους.
Άλλοι έπιστή μονες έμφανίζονται ὲπιφυλακτικοί, αναμένοντας περισσὸτε ρα στοιχεία για να αξιολογήσουν τήν ανακάλυψη. Για τήν
έρευνα, πάντως, ένδιαφέρεται ὁ αμερικανικὸς Στρατός, προσδοκώντας
ότι μπορεί να βοηθήσει στήν μελέτη
τών έγκεφαλικών τ ραυ μάτων καί
τών μετατραυματικών διαταραχών.
Σήμερα
Οί Γερμανοί
ψήφισαν
Τό γερμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε χωρίς μεγαλες απώλειες τό νέο πακέτο βοήθειας πρός τήν
'Ελλάδα. "Ενωσις καί
αντεγκλήσεις στήν ὁλλανδική Βουλή. ΣΕΛ. 8
'ιστορικό
ντοκουμέντα
Πῶς σώθηκε τό Πεδίον
τοιΤἈρεως από τήν τσι
μεντοποίηση καί τίς
αλόγιστες χρήσεις.
ΣΕΛ. 4
' Τό έγκλημα
στήν Παλμύρα
Οί Σύροι αρχαιολόγοι
αγωνίζονται για να προφυλαξουν τόν πολιτισμό τους από τήν μανία
ΤΟύ ί8|8. ΣΕΛ.5
ί ί Η"
θ ίίίίθθ ΜΜΜ
Τό λέμε, τό έπαναλαμβάνουμε,
τό έχουμε καμάρι μας, τό έχουμε
πιστέψει ότι από ἑδώ, από τήν
'Ελλάδα ξεκίνησε ὁ πολιτισμός καί
πήγε να φωτίσει τούς ανθρώπους
τής Εύρώπης πού όταν έμεῖς κτίζαμε τόν Παρθενώνα αύτοί κατοικούσαν στά δέντρα καί έτρωγαν
ώμά τά ζώα πού σκότωναν μέ τα
χέρια τους. Χάρη σέ έμάς τούς
'Ελληνες πού διδάξαμε στόν κόσμο
τά γράμματα, τίς τέχνες, τή φιλοσοφία καί τίς επιστήμες έγινε ή
Εύρώπη αύτή πού είναι σήμερα,
χώρια βέβαια πού ὁ δικός μας πολιτισμός μεταφέρθηκε καί στίς
άλλες ήπείρους.
'Υστερα, λοιπόν, από ένα τόσο
βαρύ ίστορικό παρελθόν πολιτισμού., έμεῖς οἱ σύγχρονοι 'Ελληνες
είμαστε... απολίτιστοι! Για να γίνουμε καί πάλι ένας ιπολιτισμένος
λαός, χρειάζονται όρισμένα προ
Τίις μέσα
Καί αὐτά προαπαιτούμενα
απαιτούμενα. ·Εάν ύπήρχε ζώνη
πολιτισμού στήν Εύρωπαϊκή 'Ενωση όπως ύπάρχει ζώνη εύρώ, θα
έπρεπε να είχαν διαγράφει οί Βρυξθιλες τήν 'Ελλάδα. Μόλις θα έρχόταν ή Τρόικα ή τό Κουαρτέτο για
να συγκεντρώσει στοιχεία καί έπισκεπτόταν τίς ἑλληνικές παραλίες,
ή έκθεση πού θά έστώνε στήν Κομμισσιόν θα ήταν αρνητική για τόν
πολιτισμό μας. θα έτριβε μέ ἱκανοποίηση τα χέρια του ὁ κ. Νταισελμπλουμ καί θα γελούσαν ακόμη
καί τα αύτιά τού κ. Σώυμπλε μόλις
διάβαζαν τήν έκθεση. Αφού δέν τά
κατάφεραν να γίνει τό ΟΗΕΧίΤ από
τό εύρώ, θα έπαιρναν τήν έκδίκησή
τους διώχνοντας τήν 'Ελλάδα από
τή ζώνη τού πολιτισμού.
Γ ια να παραμείνουμε στήν έν
λόγω ζώνη, θα μας ἑπέβαλλαν ίδιαίτερα σκληρά μέτρα. 'Ιδού μερικά
από αύτά:
- Απαγορεύεται τό σβήσιμο
τών τσιγάρων στήν άμμο τής παραλίας όπου οί λουόμενοι πηγαίνουν κατά τούς' καλοκαιρινούς
μήνες προκειμένου να χαρούν τόν
ήλιο καί τήν θάλασσα. Οί παραβάτες θα πληρώνουν έπί τόπου
πρόστιμο 50 εύρώ ανά γόπα σιγαρέττου καί σέ περίπτωση πού δέν
σέβονται τό μέτρο καί δεύτερη φορα τό πρόστιμο διπλασιάζεται καί
ὁ παραβάιης κηρύσσεται ρετεοιια
που ρώτα καί δέν έχει δικαίωμα να
ξαναπατήσει στήν παραλία.
- Απαγορεύεται να σπέρνονται στήν παραλία τών λουομένων
τα καλαμάκια από τά διάφορα
αναψυκτικά, καθώς καί κάθε συσκευασία από πλαστικό, χαρτόνι
ή μέταλλο. Τά έν λόγω απορρίμματα πέραν τού ότι είναι άκρως
αντιαισθητικά ώς διακοσμητικά
τής παραλίας, αποτελούν καί κίν
δυνο να τά πατήσει κάποιος καί
είτε να χάσει τήν ίσορροπία του γ
καί νά κτυπήσει είτε να τραυματιστούν Τα γυμνά πόδια του. Ανάλογα πρόστιμα θά επιβάλλονται
στούς παραβάτες σέ σχέση μέ τό
είδος τών απορριμμάτων.
- Απαγορεύεται να έγκαταλείπονται ύπολείμματα τροφών στήν
άμμο τής παραλίας. τα μισοφαγωμένα σάντουιτς καί τά φλούδια από
τα φρούτα πού στίθενται στόν ήλιο
σαπίζουν, μυρίζουν άοχη μα καί μαζεύουν μύγες καί άλλα έντομα. Προβλέπονται έπίσης πρόστιμα.
Μόνος τρόπος για νά αποκτήσουμε καθαρές παραλίες θα ήταν να
μας τίς επιβάλει κάποιο μνημόνιο.
Καί αφού δέν έχουμε τέτοια τύχη, θα
συνεχίζουμε νά είμαστε απολίτιστοι.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
- ΠΕΝΜεε
η ο Αύτό ήταν τό πρό
Τί Κοινοβούλιο
έπιθυ μού με;
Γράφει ὁ Ἀθαν. Θ. Κοσμόπυυλος* τή
ΑΚΡοΓΩΝ|ΑίΟ λίθο τής Δημοκρατίας συνιστά ή
διακρισις των εξουσιών. Δικαστική, Νομοθετική
καί 'Εκτελεστική όφείλουν να είναι σαφώς όριοθετημένες, έφοδιασμένες μέ καθαρό πλαίσιο
αρχών λειτουργίας καί αξιόπιστο πλαίσιο εγγυήσεων καί έξασφαλίσεων ανεξαρτησίας καί αύτονομίας στίς μεταξύ των διεπαφές.
Οί αλληλοεπικαλύψεις καί τα δυσδιακριτα
όρια στήν μεταξύ των καθημερινή διαλειτουργία
συνιστούν μείζονα απειλή για τήν ποιότητα τής
Δημοκρατίας καί ύπονομεύουν τήν ίδια τήν
ούσία τού Κοινοβουλευτισμού.
Στίς σύγχρονες ίσχυρές Κοινοβουλευτικές
πλειοψηφίες, τό Κοινοβούλιο στήν ούσία ταυτίζεται με τήν Κυβέρνηση, ή δέ Κυβέρνηση ταυτίζεται με τό Κόμμα.` Συχνα ὁ 'Υπουργός με αποφάσεις του νομοθετεῖ. Στήν ούσία τό Κόμμα
ελέγχει τή Βουλή. Εύτυχῶς (ή δυστυχώς), ή παρούσα συγκυρία δέν επιτρέπει ίσχυρές μονοκόμματικές πλειοψηφίες στή Χώρα μας καί έτσι
ή συνεννόησις καίή συνεργασία σέ Κοινοβουλευτικό επίπεδο έχουν λαβει πρωτοφανείς καί
αδιανόητες σέ άλλες εποχές διαστασεις, καθώς
ή αντιπολίτευσις στηρίζει νομοθετικές πρωτο
βουλίες τής Κυβερνήσεως οί ὁποῖες αλλως, θα
κατέπιπταν. Σε αλλες Χώρες εύτυχῶς ύπαρχει ή
Άνω Βουλή ή ή Γερουσία καί τό πρόβλημα τής
› κομματικής αύθαιρεσίας ελέγχεται σε ασφαλή
βαθμό."Οταν όμως τό Κόμμα ελέγχει τήν Κυβέρνηση καί αύτό με τή σειρα του τό Κοινοβούλιο,
τότε ή διακρισις τῶν εξουσιών παύει ύφιοταμένη. Καί ή Δημοκρατία φαλκιδεύεται έπικινδύνως.
Συνέχεια στήν σελ. 8
ο Τό πρώτο λουλούδι
πού φύτρωσε στήν Γ ή
μάλλον αναπτύχθηκε μέσα σέ λιμνη καί όχι στήν
ξηρά. Σἐ αύτό τό συμπέρασμα κατεληξαν Εὐρωπαίοι καί Αμερικανοί ἐπιστήμονες μελετώντας τό
ΠεΡιΕΡΓΑ
βλημα τῶν γυναικῶν καί
τώρα πού ἐλύθη ήούχασαν. .. Ό λόγος για τό...
«ρόζ βιάγκρα», πού φέρεται να άνεκαλύφθη.
“Οπως ανεκοίνωσε ή άμερικανική ύπηρεσία τροφίμων καί φαρμάκων, τό
πρώτο γυναικείο «βιάγκρα» είναι πραγματικότης καί μόλις χθές ένέκρινε
τήν διάθεσή του στήν
αγορά. Τό χάπι μέ τήν
έμπορική όνομασια Αααα
θά διατίθεται μόνον μέσω
πιστοποιημένων καί εἰδι
κά ἐκπαιδευμένων ἐπαγ-|
γελματιῶν τής Με; καί
φαρμακείων, λόγω τῶν
κινδύνων πού ουνδέονται
μέ την χρήση τον
ο 'Όπως γνωρίζουμε τό
νέον είναι αέριο πού διαθέτει έντονη λάμψη, καί
χάρη σέ απο χρησιμοποιείται σέ λαμπτήρες
καί φωτεινές ἐπιγραφές.
Τώρα ή ΝΑΣΑ ἐπεβεβαίωσε ότι ή Σελήνη είναι
γεμάτη στό νέον! Τό ότι
δέν λάμπει σάν φωτεινή
ἐπιγραφή-ὁφείλεται στό
ότι ή ατμόσφαιρα τού
φεγγαριού είναι πολύ λιγώτερο πυκνή από τήν
γήινη. Τέλος, πάντων,
μπορεί νά μήν φέγγει σάν
ἐπιγραφή, αλλά αφού
φωτιΖει αρκετά πρέπει νά
σκεφθούμε να μετακομίσουμε ἐκεί νά γλ υτώσου
δ με καί από τόν λογαρια
σμό τού ρεύματος!
άπολίθωμα τού Μουρσπράσινου ύδρόβιου φυτού Μοηίεεο|ιία νίαε|ίί
ήλικίας ί25 έως .730 έκατομμυριων ἐτῶν, μέ Τα
πολύ μικρά φύλλα, πού
αναπτύχθηκε μαζί μέ τούς
δεινοσαύρους. Τό λουλούδι αύτό εδά βρεθεί στα
Πυρηναία όρη καί στήν
κεντρική 7σπανια πρό ί 50
ἐτῶιλ αλλά τώρα απεκάλύφθη πόσο παλαιό είναι.
ο Μελετώντας στοιχεία
για περίπου 3.500 τοκετούς, Αμερικανοί έρευνητές κατέληξαν στό συμπέρασμα ότι οί πιό κοντές
γυναίκες ἔχουν-μικρότερη
διάρκεια ἐγκυμοσύνης καί
γεννούν μωρά μικρότερου
βάρους καί πρόωρα Προσθέτουν πάντως ότι ή
διάρκεια τού τοκετού
'μπορεί νά όφειλεται καί
στήν διατροφή καί στό
περιβάλλον τής μητέρας
ο Πρόστιμο 800 εύρώ
ἐπεβλήθη σέ μία 7σπανίδα ἐπειδή ανήρτησε στό
Διαδίκτυο τήν φωτογραφια ἑνός περιπολικού πού
εᾶε σταθμεύσει παράνομα σέ θέση γιά αναπήρουςί Τό πρόστιμο ἐπεβλήθη χάρη σέ έναν νέα
αμφιλεγόμενο νόμο πού
έχει χαρακτηρισθεί «φίμωτρο» στήν 7σπανία,
έχει καταγγελθεί από τήν
Διεθνή Αμνηστία καί από
ἑνώσεις δικηγόρων καί
δημοσιογράφων.
. ύλρθρο
τού Α. Π. Δημόπουλου
Τό αρθρο τού κ. Α. Γί. Δημόπουλου με τίτλο
<<"Οταν τα τραίναδέν φεύγουν στήν ώρα» δημοσιεύεται στήν σελίδα 3.