Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
 ο Λ0Γ 0Σ “5
'οεοεπθΝ@οωΜ-ετ ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΜ Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|Δ^
Α'. ΦΥΛΛΟΥ 8720 - ΞΤ°ϊ 3Ίο - Ἡ'" Ί 8"  · ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΥΓ πιο 20%
ΝΤΑ|ΣΕΛΜΠ^ΟΥΜ
ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜ|ΣΗ ΤΟΥ ΔΣΦΔ^|ΣΤ|κΟγ ΜΕ ιΣοΔγΝΔΜΔ
Βο|ἱνση
 “Ρ|8Π Β» για το
λη προκλιισπ Βρέθιικσν οι άκρες
ιού Λιμενικού Σώμοιος σπι Μυσλπνπ, Φον ενπμερώθπκον πως
ένος Τούρκος δούλέμπορος μασ·
φέρει ιιεισνσσιες από Ισ τουρκικό
παράλιο σπα Μπωκό νπσιό. Το
όριο ξεπερνά ιο γονονός πως πλέον όποιος θέλει επιΒιΒσΖεισι από
Βιώσιμο ως ιο 2030
όπριο σπμείο θελει σε όποιο σπ===7  Ν “Μ““ό Μ
:ΞἔἶΞἐ:ἔἔἘἔἩἔἔἔἙ | Μ 2
δ'°"'°'°'°ω '° ή” °ξ°"@° Μ 7  σε ' κΩΝΣΤΛΝΤιΝογΠο
ς  Οι εκλογες 
  ι   ο <<ερχονιαι>>
Βλπμο που πορωρεπσι με ιούς χι·
λιοδες μειονόσιες σοι χώρο μας.
Ο Τούρκος είχε εξελίξει ιο...
όθλπμσ, οφού μειἐφερε ιούς μειορισ των Μακέιν Αρχών, ο Τούρκος με το σε σκι προ
χθες Ισ μεσπμἐρι μετέφερε δύο
μειονόσιες οπο ων τουρκική πε
 ις  Ύ   με άγνωσιη
πρώπι φορά που ονιό ΜΜΜ.
Ανάλογο περισισπκ6 είχε ενωπισθεί ων περσσμένπ Πέρππι Μ
και Μ ΜμΜσν κο
“ ; Ι
θιιρερινό μερικές φορές και πένα ε ο ν |
έως εΌ Με Η· μέρα! 7
Τινσπεικσνείςπέρσντούσπ ού- ν:
ιό κοι εάν είνοι "μεροκομοτο".
Ο Ιωνικός
ΣΕΠ 3