Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Καταργούνται 10 φόροιRecognized text:
β##ιΙ
αιωνια  Ι Η Σ ΙΑ ννννννίιιιετι8ιαατ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ Ι!) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ 680 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20092 - ΤΙΜΗ Ι,30 ΕΥΡΩ
αισθείησυγκρότηση θερινιίΝτμημάωΝ μοστικὡν νόμων. Με τον τρόπο αυτό
"Η" ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΑ. ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΨΗΦ0 ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ! ΚΑΙ ΚΑΛΗ"
«Παγὡνουν» τα σενάρια για εκλογέ5 τον Σεπτέμβριο
Στο θερινό τμήματα η ψηφισπ των εφορμοστικὡν νόμων
Πα Οκτώβριο ή Νοέμβριο μετατίθενται
οι εκλογές. σε περίπτωση που αποΦα- στη Βουλή για την ψήΦιση των εΦαρ- ξεπερνιέται ο σκόπελος των αντιδρα
σω από τους δανειστές και η ψήΦος
εμπιστοσύνης › σελ. 19
Δλλόζει ο τρόπος υπολογισμού
«ΜΠλὁΚΟ» (ΙΠὸ
το ΙΚΑ στην
έκδοση νέων
συνταξεων
Ο Δεν προχωρεί καμία αίτηση των ασφαλισμένων απο 1ης Ιανουαρίου 2015
Ο Αδυνατουν τα Ταμεία να υπολογίσουν
τα ποσα των νέων συνταξεων
Οδηγία του ΙΚΑ στις αρμόδιες υπηρεσίες να μην
εκδίδουν καμία νέα σύνταξη. Το Ταμείο αδυνατεί
να υπολογίσει τα ταύτα ποσό που θα κορηγπθούν
μετά την ψήφιση του νέου νόμου > σελ. 3
Εγκύκλιος υπουργείου Οικονομικών
Διορθώσεις
για απαλλαγη
Π εκπτωση
από τον ΕΝΦΙΑ
Ο Απαραίτητη η αίτηση με δικαιολογητικα
στον προισταμε νο της Εφορίας
Την ευκαιρία για διόρθωση λανθασμὲνων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ θαέκουνκιλιόδες ιδιοκτητες ακινητων τις επόμενες ημέρες > σελ. 7
Ανησυχία στις αγορές
Μίν1 «κραχ»
ΟΠ] κινεΖικα
Χρηματιστηριο
Ο Απώλειες 62% στη Σανκαη¦
στο Μπιτ σοννπ 600 εισηγμένες
Η επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης της κινε
ζικής οικονομίας προκαλεί ανησυχία στους επενδυτές και μεγάλη πτώση στους δείκτες > σελ. 21
Μειώνονται οι επιβαρύνσεις για επιχειρήσεις και καταναλωτές
Καταργούνται 10 φόροι
Φ Το τρίτο Μνημόνιο βαζει
τέλος σε φόρους που έχουν
Ζωή ακόμη και από το...194ι8 ›ΜΜωωΜΜ
ΕΜ8%ει'ΜεγγυΜ
0 Φθηνότερα τα ακτοπλοίκα › ω@¦Μ"Μ“ η
««:ηλωνσ νται» χρεώσεις υπέρ τρίτων
› Ειδικος Φόρος δημοσια θεαμα”
› Νέα' Μ ειιί εκπτωση
| | Ναών σωματα
εΙσΕΠΙρΙΠ› Ο! συμβ0λω0ΥωφΙΚᾶ › Μο αιτηση › σωστα
τιραξεις, οι κινηματογραφοι και Μ ΜΜΜ Μέ' η > τρωω επίτηςαξίας
τα δίδακτρα ιδιωτικων σχολείων › ΜΜΜ ΜΜΜ·
Ι ι ΠΜ της αδαής εισΦΜς
Φ Το Δημόσιο θα εισπραττει 80- 100 › ταιρι Φερερ κιΐιἑμἱτο- > ταρω πετρελαιοειδή
εκατ. ευρώ ετησίως από την ειδι- ιι Μ; "°' Μ) › εωαΜΜας
κή εισφορά στα καύσιμα › σελ. 6 )τ“""Δ““ΜΚΜ“Μ Μ"“"“"ώ” Ιωφ'“'“Μ"ςῶΜχΜΜΜ
Μείωση του ΕΜ για πρώτη Φορό από τον Φεβρουόριο Μ”^ΠΚ°“°ΜΠὶ
Η ι ι Τα αεροδρομια
ω8Κ1νΠσε Η 8Π1σ[ 0 Η <(απογειωνουν»
| λ '
καταθέσεων στις τραιτεΖες ω "ρ°γρ“μΡ"
ιδιωτικοποιησεων
Η ε|κ6ν“ το" Μ Ο Η ΕΚ Τ μείωσε τον ΕΜ στα 897 δισ.¦ α Μέσα πως Μρεγ°"ς
 -·   _  ο ς έναντι 91 δισ., γεγονος που συμβαίνει Νίκεἶήω ΤΜ?? ζωή·
, πια τουςε ια με·
νια πρωτη Φορο απο τοτε που οι τράπεζες 'ως Μ"ῶῖές δωρα"κανουν χρηση του Εκτακτου Μηχανισμοί] Μ( Μές Μ Μη
Ο Εχει ξεκινησει δειλα η επιστροφη 040' Ρ^Ι“0Σ£ Η" Μα?
καταθέσεων στις τραπεζα; που για τον . Μπα" °"°“έ'°""' εε”
, δεις και για το Πληνικο,
Αυγουστο ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρω Φο" η “ΜΒ ω”¦ῳΜΜ
Ι Ι έχει αναδειχθει'πλειΜτης
«Βουτια» διαρκειας ΜΜ“<9ωε““=
στι τ αιιεζικέ ετοχέ ”ΜΜΜ"
ἔ¦Ιἑ¦ΐ“ κόμματα της αντιπολίτευσης
γ _ ς ρ ς μ ς φασιν Μ£έανΜἔιιΜπ
Ο Σημαντικές απωλειες κατέγραψαν ἔἴἔ:::Ξ“ἑτΖ“$ί
οι μετοχές του κλαδου κατά το τελευταίο Μαη επιλογη. εντούτοις
διημερο¦ που Φωτ νουν έως και 26% σταλπεῶνν την ΜΜΜ
του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποιος οταν
Το ενδεχόμενο πρόωρων ε- απόπινανακεφαλαιατοίηαι ήταν στην αντιπολίτευση
κλογών και το «θολό» περι- των τραπεζών πιέζουν τις Μαλεμοιίσε» κάθε ιδιωτιβαλλον που επικρατεί γύρω μετοχές > σελ. 4· 5 Μπότση > σελ. 8