Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Δ|ΑκοΠΕΣ ΣΤΗ Σκοτ' ΕΛ0
| |'¦ἄ
· σελ. 5
Χθες Μαν πω ΜΝ, σῇι·8ΜφΙπνε· σ
Ι “ 1 .ΨΑΧΝΟΥΝ Το ΖΕΥΓΑ›Ρ| Με ΤΑ: ἴ 8!Η`  
¦  |_
360 ΕΥΡΩ Γ|Α 4 ΜΗΝΕΣ
ΜΜΜ" 4 “ΒΡΕ ~
η · · · 'κότες για '
"ΜΜΜ" _ 4 4 Η" ΗΜ"
Μπους  ,.; ¦ Η / · · ΦΩΦΗ"
'οι' ||'°"Μ “ ὁ|αΙσξε|8 του Νομου ΠαροσκευοΠἶἙ)ὅΨ 4 ' ¦ ή 'σελ'
Ϊ|"|'||·σελ_22 ¦ ' ¦ , , π .