Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
» “ι κεσκΜΜ ΔΜ@@Δἑ!!ἐ!ε Μ. "ΜΜἑ'@ΧΒ  έσωσε·
Δ 6  Ό «θΩΡ"κΪ°» Θ «ΤΑΜ Α»
“ι `. Με ω  ωωω;Ξ 
'σ . - Μ ι 5ΗΜΞΡΔ ΠΔ Ἡἔἐ;Ξ)Ρ
για ΠΑΩ έ  Μ' ω,.._.51. 
ο ΜΜωΑκΗ:
Θό εινσ_ιὐστον σγωνο
της ΜωΠῆηνης
Ο ΠοῆσσσνΘετος κεντρικος
μέσος. εῆευΘερος
Με) τη Λιντς
(100 μστς σε τρίο χρόνιο).
σε εντυΠωσισκο ῳοῆἱὁι
κσι στο... στσχσστρο
του Φρσνκ Ἀρνεσεν  ·` ι'
Ο$μἔῆήσἶῦν με·τ0ν Πρσε6ρ0'
“ Ι. . γισ το θέμΞτοωἶἔ
?ῖχ ~ 2 σ . μ · -_ _ _ ξ .¦ Η 1 ΠΠ Ο( εις σ 
ο·:ΔΑΝο·ΔεΡχρΝτΜ. Ξ  “ ~  Ι .  
Με ΤΑ...1ΑΜΑΊοΥΣ η .η . σ 
ΣΕΛ,3Δ7 |
Ρ> · Ι
ω Χ . ' ς
, ." -  Μ Με.,
Η η!" η > Δε@9ἶμ.9ς.ἐΡΞῆΨρΨ“ · > > ·7
Ο ΑθσνσσισὁΠς ΟΠοΟμὴΠσΐΡΠ0ῆσ“ οι ΠόιἔτἔξῖἶΜῇβωωΜω“ η·
ΤΣ|Μ|Ρ0Τ: «ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ» · Ο ΡΑΤΣ ΣΤΗΝ ΡΑΓ|0 ΒΑ"
ον η' 7
ο ΑΡΗ: Μ ΜΒΜ",
κσΝτο Απο ΜΝ κεΡκγΡΑ
› ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ Πλ ·ωπΑ“ [ΕΛΒϋΞ,
Γ' ΕθΝ|Κ" Μ' ¦ΡΜ'ΜΝ'Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα