Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Αγωνία για τις τράπεζεςRecognized text:
%ι7ιονι$Φ
 ΗΜΕ ΡΗΣΙΑ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ο||(ΟΝΟΜΙ|(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ - ΤΡΙΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ (ήτο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2ΟΟι)Ι - ΤΙΜΗ 1,30 ΕΥΡΟ
ΣΥΜΠΑ°κΕΣ ΣΤ" ΜΗΝ" - ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ Α"° ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ!
Εκρυθμη κατασταση με ταυε πρόσφυγε5
«Βουλιαζουν>› τα νησιά από τα κύματα μεταναστών
Επικίνδυνες διαστάσεις λαμβά- πρ60Φυγες συνωστίζονται στα πρώτες συμπλοκές. Σταγόνα μερικών δεκάδων μεταναστών
νει το μεταναστευτικο. Χιλιάδες νησιά. ενώ σημειώνονται και οι στον ωκεανό η μετεγκατάσταση στον Ελαιώνα › σελ. 19
ΑσΦαλ·στικό Λ. Κατσέλη: Νο στηρίξουν οι Ελληνες το τραπεζικό συστημα
Ολοι στο ΙΚΑ τ τ
μωρε Αγωνια για τις τρσιτεΖες
σΡνωξΠ εως το Ξεκινούν οι διαδικασίες για τα ειτεεε τεετε τελος του 2015 ΦοβιΖουν τα σενάρια για προσφυγή στις κάλπες
Ο Η ενοποίηση αναμε νεται να τρέμει
και σημαντικές περικοπές ° Β"Ἑ8(ἔΠν ῖα στάδια της ανακεΦαλαιοποίησης
ι Ι τ Μετα ΜΒΜ
Ο Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2016 θα Π010ΠΠα το" ενεργΠΠκου "Μ Ή" Η _ · Δ' ξ Π
δημιουργηθεί κοινό κεφαλαιο με τους , ρ 'ΜΙ 'Μη ΜΜ^Μ' ΨΜ" '- Μ
πόρους όλων των πρωην Ταμείων Φ Το δευτερο !5ΠιΙ8ρ0 Μα. ραπ - τα Μήνες 
, , , . του Οκτωβριου θα ολοκλη- ΜΜΜ Μ(νΜ Μ" "
Ενα Ταμειο για κυρια συνταξπ θα δημιουργηθει , ω Μ
μάκριτονΔεκέμβριο,κρησιμοποιώνταςτπνυπο· ρωθ0ΠΥ ῖα 8[Γθ88 τθ8[8 δω ΜΜΜ ΕΜ
“ Ι Ι Ι ν Η
δομη καιτην οργανωσπτουΙΚΑ>οελ.7 ° ΚρΙσΙμ0 στ01ΧΠμα ο ῖρ0Π0ς ^  Β ΤΜΜ£ῶ“ ' ΔΜῶ
δισκοι ισης των «κόκκ1- Μ ἑ  _ 
, , νων» ανεΙων > σελ. 3 Μου σε Μου ΜΜΜ
ΑποΦοση της κυβερνησης
ΣτΠ Ρ1ἩΡΟΠ Μετα την Πεμπτη οι τελικές αποΦάσεις του Αλ. Τσίπρα ΜΡ!!! Η Ψ“Φω°ΡΙ^
¦ ¦ , ν Η Α .Μ Ι λ
ΜΜΜ Ορ1σΠΚ“ Η 1η δοση «ξεκλειδωνε » Φτιαξω αλα
το 14 περιφερειακά , , « . ›
αεροδρομια εκλογες ΤΟΥ Σεπτεμβριο γΐἔἔἙσὅΜδα
Ο ολοκληρώνεται η πρωτη αποκρατι
Ο Σύσκεψη σημερα στο Μαξηιου αναμεσα Ο Αγώνας δρόμου από
κοιτούσα από την κυβέρνηση στον πρωθυπουργό και το οικονομικό επιτελείο 5· ὅ;Τύ'
Ο ΜΜΜ 123 δία θα καταβάλε| Ο Μπορεί οι εκλο νες να εμφανίζονται ως μονό· ωυν το τρίτο Μνημόνιο
η κερμανΙΚη εταιρεία > σελ. 6 δρομος, ωστόσο η αγορα προβλ ηματ@ται Ο ΜΜΜ ΜΜΜ
από τις επιπτώσεις που πιθανόν θα υπαρξουν η συμμετοχη τω ΔΝΤ
στο νέα ΜΜμμα
Ησκτ ίευσπτπςδ6σηςτων23 τ οπλιτών, ώστε" εκλεί- , ,
Ερευνα  δισ. Ξοἱγει τον δρόμο στον κνἔπροβλπματαπουυπάρ- ἑγων'ὶε"'Ἑΐεδο στραώΠε'
Ε ξ 4 / πρωθυπουργόγια να ανάληψη Χουν σημερα στην κυβέρνηση. ρ:Ἀςψ ηΐοΦοΞίσ στη:: ΒηἔοἙψ
 Π ο  Ι ντεσταγκ. Η γερμανική Βουλή
ο Ο ο Κ1νΠτὡν Ανοιξε η συζητηση για καλειταιναεπικυρώσειτοελληγ ρ Ι Ι νικό προγραμμα. ωστόσο η κας ς ελ γκελαριος απειλείται με τις μεεν μεσω κρ10Πς αΦρ"νση του χρεους ναλιἩερες διαρροές βουλευτ<ίΝ
Ι στη διάρκεια της 10ετούς θητεί0 Τακοτερα αναπτυσσόμενος κλάδος Ο Η Μ0ΜΥ 5 θεωρεί ύ" ΗΘΗ!" εν ΜΜΜ/Μ ας της. πριν από έναν μήνα πετης οικονομίας οι τηλεπικοινωνίες η υλοπονιση των μέτρων του τρίτου Μνημονίου ριοο(περοι απο 60 κυβερνητικοί
βουλευτές αρνήθηκαν να ψηφιΑνοδικπ πορεία παρουσιάζει π αγορά αναλογι- Θετικόεμφανίζεταιτο Βερσλἱ- τττοντας ωστόσογια ακόμη μία σουν υπέρ της συμΦωνἱας. Ορακῶν προϊόντων. Τα ΜΜΜ παραμένουν τι νο στο ενδεκὁμενο αναδιάρ- φορά το «κούρεμα» στα ελλη- τος ο Κίνδυνος αύριο να ξεπερά
κσρυφαἱα επιλογη των καταναλωτών> σελ. 10 θρωσπς του Χάους, απορρἰ- νικά ομόλογα > σελ. 4- 5. 8 σουν τους 100 > σελ. 21