Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Σ°Μέ|·'Μ
 Με” για Μ
"Παίζει κανονικά στον
  η 7 Ι · _ Ολυμπιακο, θ ο ωθο“ ε",
 η Α Θ | Με; ἔγορο:μτου
Ι8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20Ι 5. Κοθομεοινἡ ΑθλοΙικἡ Εφημερίδα Λο Φύλλου 1.556. Τιμή: ΜΒ ε
ΑΛΔ0;|'|0ΥΛΝ Τα·Σ·Α ΜΕΤΑ ΤοΝΜΡΝΤο..
"Η ΚΩΣΤΑ ΚΜ ΕΜΠ!! ΕΚΛΕ|ΣΑΝ ΜΕ 4 ΕΚΠ". ΕΥΡΩ
ΚΜ ΒΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΛΛΗ ΔΥΝΑΜΗ" ΠΠ" θΡΥΛ0
Ηρθε Χθες ο ὁἱμετρος ἑμΠε1ρος οτὁΠερ
της ΞΘν1κῇς Μορὁκου, οῇμεΡο 01 ονοκο1νὡοΞ1ς
· Το οΠὁγΞυμο φτἀνΣ1 στην Αθήνα
κο1 ο ΒΡσζ1λ1ἀνος θΞΠμΠτ1κὁς
οΡ1οτερὁς εξτρἑμ
4" "ΜΜΜ Πετηνταχυτητ
“"'ΠΜπνευσε·ςτο ¦ ~
Νεο "ΜΜΟ" ΜΜΜ
οπο ων Μ. Μπι
Χαλκιαδάκης και
0 πΡΣμιἑΡος με τον Ποὐιῶνιο '·;:]ἑ. ¦ _ η. _ με Μ Μη
·ἴ'Γους κραιἀει ολους οιην.Ἐ τοπια  · · ν ` Ρ
7 ο Οι "μονομακἰες” ωουοιἑρἔΪ _ ο: ν· ' Ϊ' “
- Φορτοῦνη. Φινμπὁγκοοον-Χᾶρα  _   'ΐ 4 ` · . . Η ΑΡλΜ Με! ·
και ο ανΣΒαομἑνος Νιοορμᾶζ  ώ :Σ  ` '  'Τ|ΜΜ"Μ- να δωσει 800.000 Με»
7_  σα ν η Δ ' _Μωω·” για νο τον αγοράσει!