Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ένα ταμείο για όλους έως το τέλος του '15
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡ|ΤΗ
Ι8 Αγτ0γετ0γ 20ι5 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0'50
ι.30€
η _ ι¦Ή,ὶΜι.£'ἱ ΜΝΗΜΗ έ!¦:Τ|Μ'ΤιΝι!ΞεΜ2ιε¦ιιιἩιΙ:ι;Μ ἰιΞ':ιιΜΜ η· :馦ΙιΓΐΞιΗῖΜ ΗΜΕ!Μ]τ¦ΤΤιἰ'ΜΜἩΜ·ΝΜΗ:ΜΜΠΝ|Μ ἰ.!ιΞ::Ξ;ιΗ Μι ΝΝ" 4· η
ΧΡΗΜΛΣΠ0Ρ
Προοδοκίε5
ΤΟ ΧΡΟΝΟΔ|ΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|κΟ
ΕΜ ΤΑΜΕ|0
για όλ0υ5 έω5 Το ιέλ05 ι0υ 'Β
Ενοτιοιουνϊαι τα Ταμεία κυρια8 ασφαλιση8 υΠό την "ΕΡ|κ°"εΣ
50υ09έλΦ> 399186 Η Τι αλΜζ9£€9£φ9Ωἐ€ΕΦ Π9Ρ9δἔἔ κΑι Νεο ΑΝΩ
Η συγχώνευση μέχρι το τέλο8 του 2015 Προβλέηει το νέο Μνημόνιο. Η ενοΠοίηση ΤΑΤΟ Π^^ἘοΝ
όλων των Ταμείων κυρια8 ασφαλιση8 φέρνει αλλαγέ8 σε εισφορέ5 και ΠαροΧέ8 ΣΤ|Σ ΣγΝΤ^:Ε|Σ
ΣΕ ΡΥΘΜΟ ΕΚΛΟΓΩΝ σε ένα Ταμείο υπό την «ομπρέλα» του ΙΚΑ και μειώσει8 σιι8 συνϊόξει8. 7
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
 κσι”° ΕΞΑΣΦΑΛ|ΣΜΕΝΕΣ “Τ ΤΟ ΣΧΕΔ|Ο ΠΑ ΝΑ κΑΛΥΦθΟΥΝ ΤΑ κΕΝΑ ΔΑΣκΑΛΩΝ · κΑθι-ιΓΗΤΩΝ
““ἔἐἘἔἔΒῖ”ἔἔν ε .π η ΜΑΧΗ ι·ιΑ 7.000 επ ι ΠΛΕΟΝ
κίνηση Τσίπρα Α=^“^“ΡΩΤΩΝ ο 1- ΡοΣΛΗΨΕ|Σ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕ|Α
ο' ΕκΤ|ΜΗΣΕ|Σ ΜΕΪΜ^ρΑΚΗ' “ΜΕ ·ἶ  'ΜΡΜ“ἩἱΝΤ!-¦-!Μ!ω ΜΗΝΩΝ;ω:ι;κιιιι:Ἡιιιιιιιιι¦η:ι¦ιι¦ι“ :ωχ Μι η ΜΜιΔ¦Μ¦1 ΑΜΜΜ“ ἡ ΜΜΜ  η:-  Μ η
ΣΑΜΑΡΑ ΚΔ' ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
“ Ξ" ΣΕ ΜΥΤ'ΛΗΝΗ ΚΔ' ΚΩ
η Α ΜΕΤΑΝΑΣΤεγΤικο
ε έ.; Ι- η
ΚΟΜΜΑ
ΣΤΟ φω8
η Λ'('ἶ,όΠολη
Οι ανασκαφεί5 βρήκαν και ιερό
γυναικεί05 θεότηταε. 25
Συμηλ0κέ8 μεταναοΤών χθε8 σιη ΜυΤιλήνη. ενώ παραμένειιο σκηνικό χόου5 Μην Κω. Τραγικέ5 είναι οι υγειονομικέ5 ουνθήκεε. π. 2ι