Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
τούς 35β.
ΖΕΣΤΗ: Γενικα αίθριος καιρός μέ λίγες
βροχές στα βορειοανατολικα. Άνεμοι
μέτριοι μέχρι 5 μπωφόρ στα πελαγη. *Η
θερμοκρασία θα αγγίζει στήν Ἀθήνα
η Τρίτη 18 Αύγούοτου 2015
Φλώρου καί Λαύρου μαρτ. Λέοντος καί 'Ερμού.
Σελήνη 4 ήμερῶν
Ανατολή ἡλίου 8.42'-Δύσις 8.15'
"Ετος 122ον  Αριθμός φύλλου 40282 | Τιμή 1,5 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220831, Φαξ: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 8227870
εειίειιοννε@οιοοετ.ςτ
' Μέ απηρεσιαπή
οἱ τυχόν έπλογές
Εἶναι απορίας αξιον ότι καποια μέσα ένημερώσεως μιλούν για διενέργεια έκλογών τήν 20ή Σεπτεμβρίου."Οσοι
τα μεταδίδουν ΜΜΜ δέν έχουν διαβάσει τό Σύν
ταγμα Διότι όπως γραφαμε καί χθές, σέ περίπτωση πού ὁ
Πρωθυπουργός ζητήσει ψήφο έμπιστοσύνης από τήν
Βουλή καί δέν τήν λαβει, αὐτό δέν σημαίνει ὅτι διαλύεται
αὐτοματως ή Βουλή καί ότι προκηρύσσονται έκλογές
Τό Σύνταγμα (αρθρο 41, παρ. 1) ὁρίζει ότι ὁ Πρόεδρος τής Δημοκρατίας μπορεί να διαλύσει τήν Βουλή
«αν έχουν παραιτηθεί ή καί καταψηφισθεί από αὐτήν
δύο Κυβερνήσεις καί ή σύνθεσή της δέν. έζασφαλίζει
κυβερνητική σταθερότητα». Καί έν προκειμένω, οι έχει
καταψηφισθεί μία Κυβέρνησις. 'Επομένως πρέπει να
διερευνηθεί ή δυνατότης σχηματισμού νέας Κυβερνήσεως ή ὁποία να έςασφαλίσει τήν έμπιστοσύνη τής
Βουλής, όπερ σημαίνει ὅτι θα δρομολογηθεί ὐποχρεωτικώς ή διαδικασία των διερευνητικών έντολών.
Καποιοι ίσως θεωρούν ότι ὁ Πρωθυπουργός μπο
ρεί να ζητήσει από τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας τήν
διάλυση τής Βουλής για τήν αντιμετώπιση έθνικού θέματος. Ούτε αὐτό ἱσχύει, για δύο λόγους: Πρώτον, διότι κατα τό Σύνταγμα τέτοια πρόταοις γίνεται «από Κυ
βέρνηση πού έχει λαβει φήφο έμπιστοσύνης» (αρθρο η
41, παρ. 2). Καί δεύτερον, διότι ή Βουλή πού έκλέχθη
κε μετα τήν διάλυση τής προηγουμένης «δέν μπορεί
να διαλυθεί πρίν περασει ένα έτος αν ότου αρχισε τίς
έργασίες της» (αρθρο 41, παρ. 4).
'Επί τού τελευταίου, ὁ πρόεδρος τής ΝΔ κ. Μεϊμαρά
κης ήταν σαφέστατος. Κατα τήν πρόσφατη συνεδρίαση
τής Βουλής, αποτεινόμενος πρός τόν κ. Τσίπρα είπε:
<(Βπειδή είστε στόν πρώτο χρόνο τής θητείας σας, αν
πατε πωπω στόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, θα
πρέπει να γίνει υπηρεσιακή Κυβέρνηση. οι έχουμε τίς
25 μέρες-ένα μήναώς τίς έκλογές, θα έχουμε μετά 10-15
ο ι π Τ
μήνες από την περιοδο αυτή, που ειναι παρ
μη για τήν ανόρθωση τής οἱκονομίας».
..,.-.“μέεκαεδεεωΜ9ωπῳκ δύ9μέΜμ@
α και κρίσι
Οἱ δύο μέ δυόμισυ μήνες στούς ὁποίους αναφέρθηκε
ὁ κ. Μεϊμαράκης, προκύπτουν διότι θα απαιτηθούν μερι
κὲεῆμὲρες καίπἀτόν παω τῆς ΜρεΜε Κυ- ν
βερνήσεως. Συγκεκριμένα, αν καταψηφιοθεί καί παραιτηθεῖη Κυβέρνησις Τσίπρα. ο Πρόεδρος ως Δημοκρα` τίας θα δρομολογήσει τήν διαδικασία τού αρθρου 37,
παρ. 3 τού Συντάγματος, πού ὁρίζει τα έζής:
«Ό Πρόεδρος ωςΔημ0κρΜ πρέπει διερευνητική
έντολή στόνάαηγότοῦδεότερου σέκοινοβουλευτυςή δύναμη κόμματος καί έαν δέντελεσφορήσει δίνει διερευνητική
ἐντολή στόνάρχηγότοϋ τρίτου σέ κοινοβουλευτική δύναμη
κόμματος. Κάθε διερευνηΜί στολή Με να των ἡμέρες.Ἀνοίδιερευνηπκές ΜΜτελεσφφήωυπ όΠρό
εδρα ως ΜΜΜ Ματσε στενούς νῦν Μινύων
καί ἄνἑπΙβεΜῖἡ άλματα ΜΜΜ Κυβέρνησης
πού να έχει τήν έμπιστοσύνη τής Βουλής, ἐπιδιώκει τόν
ΜΜΜ Κυβέρυισιπ από όλα τά ωραια τα Βουλής
για τήν διενέργεια ἑαυτῶν καί σέ περίπτωση Με;
αναθέτει στόνΠρόεδρο τούΣυμβουλίου πῖςἘπικρατειας ή
τούἈρείου Πάγου ή τού °Πεγκπκού Συνεδρίου τόνοχηματισμό Κυβέρνησης όσο τό δυνατόν εὐρότερης αποδοχής,
για τα διενεργήσει Με, καί διαλύει τή Βουλή».
'Οταν λοιπόν τό Σύνταγμα προβλέπει τα ανωτέρω, δέν καταλαβαίνουμε πως θα παμε σέ έκλογές τήν
20ή Σεπτεμβρίου.°Οσοι τό μεταδίδουν αὐτό ή είναι
παντελώς αδιαβαστοι ή παρακάμπτουν τόν Πρόεδρο
τής Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος είναι ὁποχρεωμένος να
τηρήσει κατα γραμμα τό Σύνταγμα.
Κυβέρνησις
έθνιπής εύθύνης
Τα περιθώρια Τσίπρα καί οἱ προθέσεις τής Ἀντίπολιτεύσεως
Η ΧΩΡΑ δέν αντέχει έκλογές. Άν
Ναποτολμηθεί ή διενέργεια τους, ή
οἱκονομία θα ὁδηγηθεί σέ καθολι
κή καταστροφή. Πολλα) μαλλον
αφού θα χαθεί πολύτιμος χρόνος
μέχρι τήν διεξαγωγή τους, δεδομένου ὅτι θα πρέπει να ακολουθηθεί
ύποχρεωτικώς ή διαδικασία των
διερευνητικών έντολών (βλέπε καί
παραπλεύρως αρθρο).
Πρό όκταμήνου, ὁ κ. Τσίπρας
ανέλαβε τήν εὐθύνη τής προώρου
διαλύσεως τής Βουλής, ὅταν αρνήθηκε να ύπερινηφίσει ὁποιαδή ποτε
ύποψηφιότητα για τό αξίωμα τού
Προέδρου τής Δημοκρατίας.ωΕτσι
έγιναν πρόωρες έκλογές, ὁ ίδιος
ανεδείχθη στό αξίωμα τού Πρωθυπουργού καί έκτοτε ή χώρα πηγαίνει από τό κακό στό χειρότερο. “Η
οἱκονομία βυθίσθηκε στήν ύφεση,
ή ανεργία αρχισε παλι να αύξανεται, τό ψυχολογικό κλίμα έπεσε
στό ναδίρ καί, μέ τήν αψυχολόγητη
διενέργεια τού δημοψηφίσματος
έπεβλήθησαν οἱ γνωστοί περιορισμοί στήν κίνηση κεΦαλαίων. πού
εἶχαν καταλυτικές συνέπειες στήν
όλη λειτουργία τής οἱκονομίας.
Τώρα λοιπόν, αφού ὁ κ. Τσίπρας
ὁδηγήθηκε μόνος του σέ αδιέξοδο,
αντιμετωπίζει τήν έκ νέου προσφυγή στίς κάλπες, οἱ ὁποίες ὅμως, όπως
έγινε καί μέ τό μεσολαβήσαν δη μοψήφισμα, δέν πρόκειται να έπιλύσουν κανένα πρόβλημα. Ἀντίθετα,
θα περιπλέζουν ακόμη περισσότερο
τα πραγματα. Ἀναλογισθείτε μόνον
τίς αντιδράσεις των δανειστών. Μόλις έπετεύχθη συμφωνία για τήν
αναχρηματοδότήση τής χώρας καί
τήν έφαρμογή ένός προγραμματος
ανορθώσεως τής οἱκονομίας, έμείς
θα κανουμε παλι έκλογές πού θα
προκαλέσουν νέο γύρο πολιτικής
καί οἱκονομικής αβεβαιότητας.
Ἑν τούτοις στήν Βουλή ύπαρχει
μία τεραστια πλειοψηφία, ή ὁποία
έχει ταχθεί ύπέρ τῆς έφαρμογής τών
μέτρων πού απαιτούνται για τήν παραμονή τῆς χώρας στήν ΕὐρωζώνηΠρό ήμερών, 222 βουλευτές όπερψήφισαν τήν κυβερνητική πρόταση
για τα προαπαιτούμενα πού εἶχαν
συμφωνηθεί μέ τούς δανειστές.
Αύτήν λοιπόν τήν πλειοψηφία των
2/3 καί πλέον τής Βουλής, ὁφείλει να
αξιοποιήσει ὁ κ. Τσίπρας, για να
προχωρήσει στήν περαιτέρω διακυβέρνηση τής χώρας. Να αγνοήσει
τούς αντιδρώντες βουλευτές τής
«Ἀριστε ρής Πλατφόρμας» καί των
αλλων ακραίων «συνιστωσών» τού
Σύριζα, καί να σχηματίσει μία Κυβέρνηση «έθνικής εὐθύνης», στηριζομένη σε ὅλες τίς φιλοευρωπαίκές
δυναμεις τού Κοινοβουλίου.
Ἡ αςιωματική Ἀντιπολίτευσις
έχει δώσει σήματα ὅτι ένδεχομένως θα συνέπραττε πρός μία τέτοια
κατεύθυνση. Άλλα αὐτός πού θα
πρέπει να τό έπιδιώςει πρώτος είναι
ὁ Πρωθυπουργός. Ό κ. Τσίπρας
πρέπει να τολμήσει. Αὐτή εἶναι ή
μόνη έφικτή λύσις σήμερα. “Η διενέργεια νέων έκλογών μέσα σέ ένα
ακταμηνο θα ὁδηγήσει σέ πλήρη
καταρρευση τής οἱκονομίας καί γενικώτερη καταστροφή.
εΟρατή πλέον
ή πουρδική όντότης
Χάνει τόν έλεγχο των έἔελίἔεων ὁ ίΕρντογαν
«ΑΝ οἱ"Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να στηρίζουν τίς πολιτικές
έπιλογές τής Ἀγκύρας, τότε εἶναι
δεδομένο ότι θα χασουν τούς Κούρδους καί κατ) έπέκταση τήν δυνατότητα να αντιμετωπίσουν μέ αποτελεσματικότητα τό ΙδΙ8». Τό προφανές αὐτό συμπέρασμα δημοσιεύει ή
βρεταννική έφη μερίς «Νταίηλυ Τέλεγκραφ», ή ὁποία έπίσης ἐπισήμαίνει τα προβλήματα πού έχουν
δημιουργηθεί στόν αγώνα κατα των
ἱσλαμιστών ές αἰτίας τού νέου κύκλου ένόπλου αντιπαραθέσεως τής
.Τουρκίας μέ τα ΡΚΚ.
Οἱ έςελίςεις ήδη έχουν κατα
ήταν τό σφάλμα τού Ταγίπ 'Ερντογαν, ὁ ὁποῖος «άναψε φωτιές» στα
κουρδικα έδαφη μέ καθαρώς μικροπολιτικα έλατήρια. Γνωρίζοντας ότι τό φιλοκουρδικό κόμμα τού
έστέρησε τήν πλειοψηφία πού
ήθελε για να αλλαξει τό Σύνταγμα
καί να καταστεί απόλυτος κυρίαρχος, θέλησε να ὁςύνει τήν κατασταση, κατηγορώντας τούς Κούρδους ως τρομοκράτες, ώστε στίς
πρόωρες έκλογές πού σχεδιάζει να
μειώσει τήν δύναμή του ώστε να
ο μείνουν ἐκτὸς Βουλής.
°Ο τερματισμός τής εἱρηνευτικής διαδικασίας μέ τούς Κούρ
ριφορα τής Τουρκίας, ή ὁποία αποφεύγει να μάχεται κατα τού Ι8Ι8 καί
έστιαζει τίς έπιθέσεις της κατα τών
Κούρδων, τήν έχει καταδικασει
στα ματια τών συμμαχων τη ς. ΑΜ
πού βλέπουν οἱ Ἀμερικανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι στό πεδίο, ήδη
βλέπουν τό φώς τής δημοσιότητος
καί συζητούνται στούς διαδρόμους
τού Κογκρέσσου καί τού Λευκού
Οίκου. Τό φιλοτουρκικό «λόμπυ»
τής Οὐασιγκτων δέν μπορεί πλέον
να συγκαλύπτει τήν κατασταση.
Πολύ σύντομαή διαπίστωσις ότι οἱ
Κούρδοι είναι οἱ πραγματικοί σύμμαχοι θα λαβει ύπόσταση πολιτικής. Καί αὐτή θα είναι ή απαρχή
τῶν Εύρωπαίων οίκονομολόγων. ΣΜ. 2
'Η Ούασιγκτων έκφράζει
τήν ενόχλησή της προς
τό Πεκίνο σχετικα μέ τήν
παρουσία Κινέζων πρακτόρων στό αμερικανικό
έδαφος. ΣΕΛ. 5
Δηλώσεις
περί έκλογων
Διχασμένοι υπουργοί καί
στελέχη στόν ΣΥΡ|ΖΑ για
τό έαν πρέπει να διεξαχθούν πρόωρες έκλογές.
Τό όριο των 182 βουλευτών έθεσε ό κ. Φλαμπουραρης. ΣΕΛ. 8
9 771108 ?01120
Κινέζοι πράκτορες
ρες καί οἱ νύχτες πού ζήσαμε μέσα
στόν Αύγουστο παρακολουθώντας
τό σήριαλ τού Κοινοβουλίου, αλλά
παράλληλα άνοιξαν καί νέοι ὁρίζοντες σέ όρισμένους τομείς πού δέν 
είχαν ποτέ απασχολήσει στό παρελθόν καί πού τώρα συνειδητοποιούμε
πόσο σημαντικό ρόλο 'παίζουν γενικά. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στόν
ρόλο τής ακριβείας στόν παράγοντα
τού χρόνου. Μέχρι καί τήν περασμένη Πέμπτη ΜΜΜ νά ΜΜΜμε τόν χρόνο κατά προσέγγιση. Αέγαμε, γιά παράδειγμα, ότι τό Μετρό
χρειάζεται δεκαεπτά λεπτά γιά νά
πάει από τόν σταθμό τού 'Ελληνικού
στόν σταθμό τής Δάφνης. 'Ο απολοπως αὐτός είναι χονδρικός. Τό σωστό θά ήταν νά ύπολογίζουμε τά λεπτά, Τα δευτερόλεπτα καί τά κλάσματα τών δευτερολέπτων! Αύτό
μάθαμε από τόν τρόπο μέ τόν όποίο
ή πρόεδρος τής Βουλής γνωστο
ώρα κατά τήν' όποία, για παράδειγμα, είχε κατατεθεί τό κείμενο τής συμφωνίας, ή ὁποία διέφερε κατά 0,001
δευτερόλεπτο από τήν ώρα πού τό
παρελάμβανε γιά νά τό καταχωρίσει
ὁ παραλήπτης!
Μετά από μια σειρά παρομοίων
περιπτώσεων κατά τίς ὁποῖα αναφερόταν ή ακριβή5 ώρα για κάθε
πράξη καί για κάθε λέξη, αποφάσισα
νά βάλω ένα πρόγραμμα στήν ζωή
μου βάσει τής ακριβείας τού χρόνου
πού καταναλώνω σέ κάθε απασχόληση τής ἡμέρας μου. Ξεκίνησα μέ
τόν απολογισμό τού χρόνου πού
χρειάζομαι κάθε πρωί γιά να σηκωθώ από τό κρεβάτι καί νά κλείσω
τήν τηλεόραση πού έχει μείνει ανοιχτή όλη τή νύχτα. Αναγκάστηκα νά
έπαναλάβω πέντε φορές τίς κινήσεις
μέχρι νά καταφέρω νά απολογίσω
τόν χρόνο αὐτό σέ 0,24 τού δευτε
σέ 2 λεπτά, 29 δευτερόλεπτα καί
0,02 τού δευτερολέπτου τό βούρτσιαμα τών δοντιών.
Γιά νά μήν αναφέρομαι στήν
καταμέτρηση τού χρόνου γιά όλες
τίς κινήσεις καί τίς πράξεις πού
έκτελώ ήμερησίως, θά περιοριστώ
στίς πλέον σημαντικές. Γιά τα στύψω ένα πορτοκάλι χρειάζομαι 0,34
τού δευτερολέπτου, ένω τό πίνω
ἐντὸς 0,10 τού δευτερολέπτου. τα
να φάω μια μακαρονάδα καταναλώνω 2 λεπτά, 59 δευτερόλεπτα
καί 0,9 τού δευτερολέπτου. Για να
έτοιμάσω μια σαλάτα μέ ντομάτα,
αγγούρι, κρεμμύδι, κάπαρη, τυρί
φέτα, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, μουστάρδα, έλαιόλαδσ καί ὁξύμελι,
πού είναι πιό νόστιμο καί από τό
σκέτο ξύδι, αφιερώνω 5 λεπτά, 33
δευτερόλεπτα καί 0,48 τού δευτερολέπτου. Γιά νά ταίσω τήν γάτα
Ζ. στήσει προφανές πόσο μεγαλο δους καί ακόμη χειρότεραήσυμπε- ένας κουρδικού Κράτους.
Σ ρ Τ Ν Ε ~ |
  ή 1 ί ί
"Ερευνα λ ο ν
ισυΒισοωυεισ , , Με ωρα Γκρηνουιτς
Η Ελλας πρέπεινα λαβει
κάποια έλάφρυνση τού χ
χρέους ἑκΉμσ τό 92% Ναί μέν ήταν κουραστικές οί ήμέ- ποιούσε στήν 'Ολομέλεια τήν ακριβή ρολέπτου. Εύκολότερα ὑπολόγισα τήν Μαρίκα χρειάζομαι 2 λεπτά, 49
δευτερόλεπτα καί 0,003 τού δευτερολέπτου. τα να γράφω ένα χρονογράφη μα χρειάζεται νά έχω διαβάσει πέντε βιβλιοθήκες, νά έχω κάνει ρεπορτάζ σέ 50 χώρες καί 30 λεπτά γιά νά τό δακτυλογραφήσω.
Μέ αύτά τά αποτελέσματα πού
συγκέντρωσα από τήν ροή τής καθημερινῆ5 ζωῆς μου. σκέπτομαι τώρα νά τά γράψω σέ έναν κατάλογο
σημειώνοντας δίπλα καί τήν ακριβή
ώρα Γκρήνουιτς κατά τήν ὁποία
ἐκτελούνται οἱ αναφερόμενες πρά- ί
ζεις. Τώρα, βέβαια, θα μπορούσε νά
μέ ρωτήσει κανείς τί σημασία μπορεί νά ύπάρχει αν κόβω τήν σαλάτα
σέ 4 λεπτά ακριβώς ή σέ 5 λεπτά
καί 33 δευτερόλεπτα; Γιατί, μήπως
είχε σημασία αν τό κείμενο έφτασε
στήν Βουλή στίς 12 καί 0,03 καί όχι
στίς 12 καί 0,04;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΓίΟΥΑΟΥ
°Η ῦΕλίτ
των «Λεόντων»
Γραφει ὁ Βασ. Γρηγ. Παπαδάκης* ή
«οΤΑΝ ΔΕΝ ύπάρχει πραγματική 'Ελίτ νά κατευθύνει τήν κοινωνία, αὐτή παύει να έχει ποιοτικές
απαιτήσεις, αποδέχεται ότι της σερβίρουν». Από
τό κύριο αρθρο (Ζ.) στήν «Εστία» 8/8/2015.
"Η λέξη <<Ἐλίτ» προέρχεται από τήν γαλλική
στις καί αναφέρεται σέ ατομα ανώτερης κοινωνικής τάξης. Σέ ατομα πού κατέχουν τό μεγαλύτερο μερίδιο έξουσίας ή ασκούν τήν ίσχυρότερη ή
έπιρροή στούς κόλπους μιας εύρύτερης συλλογικότητας: πνευματική, καλλιτεχνική, πολιτική.
Σήμερα στήν Ἑλλάδα αλλά καί ο' όλα τα μήκη
καί πλατη της ύδρογείσυ·δέν ύπαρχει <<'Ελίτ»,
όπως τουλαχιστον τήν είχαν ὁραματισθεί οί
"Ελληνες τού Βου π.Χ. αἰώνα, τήν περίοδο τού Πε
· ρικλέσυς καί των αλλων έπιφανών Ἑλλήνων. Πῶς
αλλωστε να ύπαρχει 'Ελίτ (ότι πιό έκλεκτό), όταν
ὁ κλασσικός πολιτισμός από ανθρωποκεντρικός
έγινε ύλιστικός, έγωκεντρικός καί ώφελιμιοτικός;
'Ο όρος <<Ἡ 'Ελίτ τής °Εξουσίας» είσήχθη από
τόν Αμερικανό κοινωνιολόγο Τσαρλς Ράιτ Μίλς
(1918-1982). Στό βιβλίο <<ννηιιε Οσ||ετ, (Χαρτσγιακαδες) - τυο Απιστίοεη Μιάου οιεεεεε» (1 951 ), ὁ συγγραφεύς αναφέρεται στήν έλίτ των πολιτικοοίκονομικῶν καί στρατιωτικών κύκλων πού έλέγχουν τα κέντρα αποφάσεων καί στούς μή «προνομιούχους» οί ὁποῖοι ανήκουν στίς κατηγορίες:
<<Μαζα» (πλήθος ατόμων πού προχωρεί σε συλλογική δράση, <ἰΌχλσς» (στή σημερινή εποχή μεταμορφώθηκε σέ μάζα), <<Πλήθος» καί <<Πολλοί».
'Ο 'Ηρακλειτος, ὁ Σωκρατης καί ὁ Νίτσε ήταν
περιφρονητές τῶν πολλών, τῆς μάζας-όχλου
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠΕΝΝιεΣ
Εικασ- νΛι-: ή
ΠΕΡι£ΡΓΑ
ο Τήν μεγαλύτερη απ,
εύθείάς πτήση στόν κόσμο θά ἐγκάινιάσει άπό
τήν 1 η Φεβρουαρίου
2016 ή αεροπορική έταιρεία Ειπίτετοε. ότι είναι
ή πτήσις από Ντουμπάι
πρός τήν Πόλη τού Μεξικού, πού απέχουν
8.590 μιλιά, Τα ὁποία θα »
καλύπτονται σέ ί 7 ώρες
καί 35 λεπτά, Μέχρι τότε ή μάκρότερη πτῆσις
_ είναι αὐτή τής Οευτεε
άπό τό Σύδνεϋ πρός τό
Ντάλλας. Καλύπτει
8.578 μίλια σέ 17 ώρες.
Στήν νέα πτήση, πού
εἶναι ή πρώτη τής Ευπτειοε πρός τήν Κεντρική
Ἀμερική θά δρομολογηθούν αεροσκάφη Βοείιις
777-2ΟΟΕΒ.
ο Τερατογενέσεις ύπαρχουν. Όμως, όταν τίς
βλέπει κανεις, πραγματικά μένει άναυδος. ”Ε τσι
ἔμει ναν καί οί Κινέζοι ἐπιστήμονες όταν ἐκλήθησαν
νά ἐξετάσουν στόν ζωολογικό κήπο τής Νανίνγκ
μία νεογέννητη κόμπρά
πού, άπό μιά γονιδιακή
μετάλλαξη, έχει δύο κεφάλια! Τό φίδι, πού ανακάλυψε στήν αύλή του ένας
κτηνοτρόφος, έχει στά
δύο του κεφάλια δύο ξεχωριστούς έγκεφάλους
καί έτσι τά κουνάει πρός
διαφορετικές κατευθύνσεις!
·Ἡ βαρειά ἐργασία κάνει κακό σΤήν απόκτηση
παιδιού! Αύτό τουλάχιστον ύποστηρίζουν Ἀμερικανοί ἐπιστήμονες,
ἐξηγώντας ότι οί γυναίκες πού δουλεύουν
περισσότερες από 40
ώρες τήν ἑβδομάδα ή
σηκώνουν βαριά φορτία
στήν ἐργασία τους
αργούν νά μείνουν ἔγκυες, κατά μέσον όρο
20% καί 50% αντιστοίχως. Προσοχή λοιπόν,
διότι έχουμε καί ύπογεννητικότητά.
·Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι τά βιβλία τά διαβάζουμε. Κι όμως ύπαρχουν κάποια πού «πίνον- '
ται»! Καί δέν αναφερόμαστε στήν έκφραση
«ρούφηξα» Τό βιβλίο,
πού σημαίνει ότι ήταν
ἐξαιρετικά ένδιαφέρον καί
τό διάβασα γρήγορα,
αλλά στήν ανακάλυψη
Αμερικανών ἐπιστημόνων πού, χρησιμοποιώντας τήν νανοτεχνολογία,
δημιούργησαν ένα βιβλίο
μέ σελίδες-φα τρα! Τίς κόβεις, φιλτράρεις τό νερό
σου καί πίνεις άφοβα,
γλυτώνοντάς βακτήρια
καί μικρόβια! Πρόοδος!
υ Όρισμένοι άνθρωποι
έχουν τρελλαθεΠ "Οπως
κάποιοι στήν Ρωσία, πού
μέσω διαδικτύου διοργανώνουν διαγωνισμό γιά
τήν καλύτερη «σέλφι»
μέ... πτώματα! «Μιά σέλφι μέ τούς νεκρούς», ούτοοποκαλεἴται ή ὁμάδα πού
όργανώνει τήν φρικτή
αὐτή διαδικασία μέσω
τού ρωσικού αντίστοιχου
Ρ808ί)ΟΟΚ. Καί εύτυχώς
τό θέμα ήδη έρευνά ή ρωσική αστυνομια
ύλρθρο
τού Παναγιώτη ΜποΜοβού
Τό·αρθρο τού κ. Παναγιώτη Μπσκοβού μέ τίτλο <<Συντεχνίες καί πολιτικό κόστος» δη μοσι
εύεται στήν σελίδα 8.