Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διπλό στοίχημα χρέος-ανάπτυξη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
ΕΠιχΕιΡι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
νννννν.η8ἴτοτηΡοτἰκί.8τ
Δευτέρα 17Αυγούστου 2015 |τιμη: 1,30 € Ο | Κ Ο Ν Ο Η | Κ |·| Κ Α' Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.851
κι'  ν"σ"   Βούλα έχοντα ΒοΠοΠτ@Π ί
Φ   ε' Με 'Νοτη 'Μισο Μισό 'γιατι
γ ιΠοχιιοιοοΠι αφησω 'Ποχιιοιοοι32 αρχισω η
- τη  7_ ι τιοΧιΣΥΠΖΑ2 ΠοχιΠΡίΖΔ32 “Προιόντα - Π.ο›ιΠιιΖιΠ
« ΠΑΡΩΝ ΗΡΩΝ ' Π ΠΑΡΩΝ ΣΥΡΙΖΑ 12
ζ ΠΔΡοιιΠηΖο8
ΠΑΡΩΝ ΠΕΕΑ 5
Το κεφάλαιο της διευθέτησης των υΠοΧρεώσεων της Χώρας Προς τους δανειστές ανοίγει το φθινόΠω ρο
ΔιΠλό στοίχημα χρέος-ανάΠτυξη
Η κα βέ ρνηση εξήγγειλε αναΠτυξιακό σχέδιο το οΠοίο θα Παρουσιάσει τον Προσεχή Μάρτιο
σόμερα στη Ν
ΔΠ@δόσεος νταγωνοστών
Ώ σαιτ
ίοορκίο
Αίγοητος οηοιιίο Κοοοιίο Κοηοος
.3 _ κατά
Τουρισμός: Ανθεκτικό
το από «Φωτο»
|κανοΠοιητικους ρυθμους ανόδου έναντι των ανταγωνιστών του στη Μεσόγειο ΠαρουσιαΖει ο
ελληνικός τουρισμός, συμφωνα με τα τελευταία
διαθέσιμα εΠίσημα στοιχεία. Η χώρα μας Παρα τα
τερμα' ςοηττο|5, τα δημοσιευματα για θί·εχίτ, τα
Προβλόματα με τους Πρόσφυγες, όχι μόνο σταθηκε
όρθια, αλλα καταφέρνει να εΠίδεικνυέι και Πολυ
ικανοΠοιητικους ρυθμους ανόδου, με το ρεκόρ των
25 εκατ. τουριστών για το 20" 5 να μη μοιαζει
Πλέον ονέφικτο. > 9
ΕΒΖ: Βραζιλιανικη ανασα
Σε Προχωρημένες διαβουλεύσεις για τη σύναψη
συμφωνιας με κονσόρτσιουμ βραάλιανικων Ζαχαροβιομηχανιών και εΠενδυτικών κεφαλαίων, με
αντικείμενο την εΠεξεργασία ακοτέργαστης Ζόχαρης αΠό τη Βραάλία, βρίσκεται η διοικηση της
Ελληνικης Βιομηχανίας Ζάχαρης. > Τ Τ
ΝΒΑ: Διαβατόριο στελεχών
Παρα τις δυσμενείς εΠιΠτώσεις της οικονομικός
κρίσης στην Παγκόσμια αγορα εργασίας, το ΝΒΑ,
το Πιο δημοφιλές μεταπτυχιακό στη διοίκηση εΠιχειρόσεων, εξακολουθεί να αΠοτελεί διαβατηριο για το
Πω των στελεχών Που εξασφαλίζουν υψηλές
αμοιβές. >Τ 2
ΑκτοΠλο`ία: Αιγότεροι εΠιβότες
Πανω αΠό 250.000 εΠιβατες έχασε τον |οόλιο
και το Πρώτο δεκαΠενθόμερο του Αυγουστου η
ελληνικό ακτοΠλοία Που δραστηριοΠοιείται στο
Αιγαίο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του
Λιμενικού Σώματος. >Τ Ο
Η διευθέτηση του Χρέους και η εκΠόνΠ ση αναΠτυξιακού Πλάνου είναι
τα εΠόμενα βηματα της κυβέρνησης
μετά την έγκριση αΠό τη Βουλη και
αΠό το ΕμτοἔτομΡ του νέου μνημονίου
και της δανειακης σύμβασης ύψους
86 δισ. ευρώ. Το κεφάλαιο της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους ανοίγει
το φθινόΠωρο και υΠάρχει θετικη Προδιάθεση αΠό τους εταίρους, ακόμη και
αΠό το Βερολίνο, όχι βέβαια για «κούρεμα», αλλά για διευθέτηση, μέσω εΠιμ1ἰκυνσης των ληξεων των δανείων και
μειώσεις των εΠιτοκίων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαμηνύει Πως δεν θα
συμμετάσχει στο νέο Πρόγραμμα εάν
δεν διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του
χρέους, ασκωντας έτσι Πίεση στους ΕυρωΠαίους εταίρους. Η καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ τάχθηκε υΠέρ της διευθέτησης του Χρέους, αλλά όχι με «κούρεμα», ενω εξέφρασε την αισιοδοξία
της Πως το ΔΝΤ θα συμμετάσχει τελικά στο Πρόγραμμα, Παρά τις εΠιφυλάξεις Που εγείρει. Ο υΠου ργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλωτος Προανηγγειλε την κατάρτιση αναΠτυξιακού σχεδίου Που θα Παρουσιασθεί τον
Προσεχη Μάρτιο, ώστε να αντισταθμιστούν οι συνέΠειες αΠό τα εΠαχθ1ἰ μέτρα δημοσιονομικΠς και διαρθρωτικης
Προσαρμογης έως και το 2018. > 4-5
4 ο:ωὶ, 
στις Με; ”
. .·_50;δ'ὁἶ
ζ-=τμιιμιιτιιἐό<_ ;
.ΡΜ ΠΜ Με '
στην Πηνία
4  ' ία·
Πώς θα εκταμιεαθεί
το δανειο
των 88 δια. εαρώ
Με το οταγονόμετρο θα διοχετευθουν στην Πραγματικό
οικονομία κεφαλαια αΠό το
δανειακό Πακέτο των 86 δισ.
ευρώ, Που σύναψε η ελληνικό κυβέρνηση με τους θεσμους, καθώς για την αΠοΠληρωμό των ληξιΠρόθεσμων χρεών Προς τους Προμηθευτές θα διατεθούν αΠό
την Προκαταβολό των 26
δισ. ευρώ μόλις 500 εκατ.
ευρώ. Σημειώνεται μαλιστα
ότι κατά τη διαρκεια της διαΠραγμότευοης με το «κουαρτέτο» κύκλοι της κυβέρνησης
δόλωσαν ότι στόχος τους
όταν να εξασφαλίσουν Ποσό
ύψους 4 δισ. ευρώ για την
Πραγματικό οικονομία.
|·| έναρξη της εκταμίευσης θα
γίνει στις Τ9 Αυγουστου ό το
αργότερο το Πρωί τιις 2θός
ώστε να αΠοΠληρωθούν έγκαιρα τα ομόλογα της ΕΚΤ
Που λόγουν. > 7
[τρόΠεζες] Αμεση η αΠοδέσμευ ση των 10 δισ. ευ ρω για ανακεφαλαιοΠοίΠσΠ - 8ττεεε ωστε έως τέλος του έτους
Καταθέσεις: Σώζονται με σφραγίδα Ειιι·οἔι·οιιΡ
Στην τελικη ευθεία εισέρχεται η διαδικασία ανακεφαλαιοΠοίησης των τραΠεΖών, με την άμεση αΠοδέσμευση 10
δισ., Που ενέκρινε το Ευ1·οἔτουρ και
αΠοτελεί την Πρωτη δόση αΠό τα 25
δισ. Που είναι διαθέσιμα. Μετά τα αΠοτελέσματα του ελέγχου για την Ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και των
εττεεε Μαιο Πριν αΠό το τέλος του έτους,
το εργαλείο του και ιη θα εφαρμοστεί
μόνο στους κύριους ομολογιούΧους,
ενω γλιτώνουν οριστικά το «κούρεμα»
οι καταθέσεις, ανεξαρτητως ύψους,
σύμφωνα και με το ΕιιτοἔτουΡ της Περασμένης Παρασκευης. Η διαβεβαίωση αυτό εκτιμάται Πως θα ενθαρρύνει τΠν εΠιστροφη των καταθέσεων. >6
Τα θετικό
του Πείνα·
Η Ελλαδα μΠορεί να εΠωφελΠθεί αΠό την εΠαναφορα του
ννείνει· στα ελληνικό ομόλογα
και εαν τα εο||ετει·ε|5 των ελληνικών τραΠεζών εΠιστρέψαυν στην ΕΚΤ, τότε οι τρόΠεζες θα εΠιβαρόνονται με χαμηλότερο εΠιτόκιο ίθ,θΞ% αΠό το
θ,55% του Ε|.Α), ενώ ΠαρόλλΠλα θα μειωθεί το Μίκα Που
έχει εΠιβληθεί, αναφέρει με
δηλώσεις του ο ΝΠενουα Κερέ,
αξιωματούχος της ΕΚΤ. >θ
ΤρόΠεΖες2 Εξόρμηση  ΕαγΜ@σταμα
38,6 δισ. ΕΜ
89 διο. ΕΚΤ
[Μα Μακ]
Πώς θα δοθεί
λύση στα
«κόκκινα»
δάνεια
Η Ελλάδα θα ΠρέΠει να Προχωράσει άμεσα τα αναγκαία βηματα για την καταΠολέμηση
των «κόκκινων» δανείων. Το Ευτοἔτουρ έκανε ηδη αναφορά
στη δημιουργία θεο ραηκ. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα