Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Νέα όρια ηλικίας για 35 κατηγορίες ασφαλισμένων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Πεκ '  ¦- Η
<<|(|ΤΡ!Ν0
ΤΕ|Χ0Σ
Η ΑΕΚ ΕΔΩΣΕ ΡΕΣ|ΤΑΛ ΑΜΥΝΤ|ΚΗΣ
 ί ΠΓ `
 α με ι _/
"ΜΜΕ Ρ Π0|0| ΓΛ|ΤΩΝ0ΥΝ Τ|Σ ΣΛΡΩΤ|ΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤ0 ΛΣΦΜ|ΣΤ|Κ0
Νέα όρια ηΠιι(ία8
για 35 κατηγορίε5 ασφαλισμένων
ΑΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ έως και 5 χρόνια Στα 392€ αΠό
· ΕΛΕΥΘΕΡΟ
τη Π 
| ¦ | | .  ὶΕ 
στα ορια ηλικιας. Οριστικο τελος 486€ μειώνεται η γ  ο'
και στην Πρόωρη συνταξιοδότηση αναδρομικά γ “ ' γ ώ Η "ΡοΒ^Ε"Ε| Η 
γυναικών Μό τα 50 αηό ΜΟΝΟ] 5 ΑΜΑ: να ι· . ΗΤΕλ|ΚΗ ΡΥθΜ|ΣΗ Α 
η κατώτατη ' ι “ Πλ ΣγΝιιΞι0ΔοιΗΣΗ
ΑΝΑΛΥΤ|κο| ΠιΝΑκιΞΣ και σύνταξη με > |- Παναγια, ΕΜΠιΣΤοΣγΝΗΣ
Παραδείγματα για όλα τα Ταμεία. εΥΚύΚλΙΟ "ου Ε ΑΣΤΥΝ0Μ|ΚΩΝ ΚΜ κ 
Ποιοι και Πώς εΠιβαρυνονται εξέδωσε ο υΠουργός
Περισσότερο αΠό τις νέες ρυθμίσεις Παυλος Χαϊκάλης
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Στη Μήλο με ιδιωτικό γιοτ για
το τριήμερο σ Πρωθυπουργός
7 ΑΛΛΑΓΕΣ Στο ΝΟΜΟ κΑτΣΕΛι-ι 
Πλ γΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝλ ΝοικοκγΡιλ ==¦Ψἐαιἔ9“ 
της Γερμανίας
η κυβέρνηση»
1 αν· ' “ _ ,
_ υ; Η· < Π ι η" ι ψ
/ μ. ' 4 Ε |· ρ ' .
ια' '
ή: 1-7! `|`Μ
. 7 γι “ές ω
ί· Χ ι' ~¦ η ί ,
Ο Γ Ή “η ' λ 
υτε Ο' μισαι . γ
 ΔΝΤ, Η ΕΞΞ_ῖΞΞ©Μ:Ε Ξ@ΞΕΩΝ ι
ΚΜ @Ε ΑΠ©ΞἔΡΞιΤἩ©Π©ἩΞΞ[Ξ
.ν  ι .- ς: -: .. Ξ 7+1 ΛΓκΛθιΛ
Φον μετακομια=α  >_ :.ν ΣΤΗ ΣγΜΦΩΝιΑ
Προαστια Γεωργιανούς
για τη ῆηστεία της Υδρας . Πρόσφυγες;
@ἩλΕΕἔΞΞ ΚΕΡΕΞΎΗΞΞ
ΣκΥΛΟΣ «ΕΓΙΝΕ» 21 στον Βοταν|κ° ζμ.  ε-: . --_ ΤΟΥ ΕΟΗΟθΗΟΌΡ ΠΑ
'ΣΟΒ|ΤΕΣ ΠΟΥ ΕΣΚΑΒΑΝ ως -> 7 Ϊ ' ` 9 · Ι . - -'ῖ
ΤΟΥΝΕΛ ΠΑ ΑΠΟΔΡΛΣΗ τ ΕΕΞΝ ΤΟΥ ΑΒΕΕ .> ·- ” ' - “ Το ΤΡ|ΤΟ ΜΝΗΜΟΝ|Ο
ἶΞΓ  μ :Η . 7 κ γ ' , Η «Γρίφος»ηελαφρυνσηχρὲους
ω=““ω ” Ε “ τ τ ` · ί _ κ · ' Η Παρότιςκυβερνητικεςεξαγγελίες
ΘΒ|ΚΥ ΣΤΑΜΑΤ|·| ΑΠΟΠΕιΡΑΘΗκΕ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝ|·|ΣΕ| ΜΕ ΜΑΧΑ|Ρ| ἰΕἱἩἩΕἰἔἔὲιἶῖἙὲ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα