Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
 ι. 4 -  . ΜΜΜΜ
Μ “χΜΙι»πεΦΙει . 4 .η __ έ ΜΜΜ
_ ' 4 . "ξ _ _ έ ”δέ-6”- .τἐΕὲ . ' Ύ ¦ _ · · ·
  - .· - Χ .Ι ¦ -ΜΜΜνΜΜΜΜμη
.κκ-“ΜΜ--“ω-ω.Μ_Μ Χ Μ :ω
Τι @Β ι' @πΉΏ " ο.. ,. .. _
 | | ι | | Π ΒΔ Μδ||ἶὐΩ'θἈ
¦ έ _ 7
 ; ,γ ΌὅΨἩ ΜΜΜ το “ΜΜΜ πω Σω 7" ω _, - 7 €7 εωΜωΜ°ΜβΜῶ
ε/ Ϊ'.
¦ ΩΧ β_η; ·
 Ρ· 
τ - ` ` - -° Ψ ω τ
. α' Η Ι · 7
_,.!ρ
Ϊ  | “ Γ . _ . .ΜΜωΜ«κΜὡ›#
Ι ·ΠρωεχπκέςκινήσαςσΜΤ@ΜγωΜΜΜ·ΜΜω μεΜΦΜσονπῳΜωξαω“ ΜεΜΜΜΜΜ9 πμ
 ο Η εναλλακτική ΜΜΜ επιθετικού Πω ΜΤώμπο ο Το  "ωχ ΜΒ Μα ·ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
Ο ΜΜΟ. Νω ο ὐχη στον ων" κλή
Κόστα, Μαυρες, μ ἡ Μ ω
Μος, η...Μκτπ Ψῖ ει ΜΝΉΜΗ"
@πως Μίλαν ο "ΜΒΜΙΜΙκΜ
γω "ΜΜΜ .“Μκωωω“
ο (ς ) , » ΜΜ-·ΜΜ=
Β ·αΜΜΜΜΜΜ“Μω