Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣιΑ ποΛιιικΗ ΚΜ οικοΝοΜικΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ 
Το ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟ|ΝΩΝ|ΑΣ
" Ο  ϊ ΑΞ'ΩΝ ΣΤΕΛΙΟΥ ΦΕΝΕΚΟΥ
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞ|ΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο
¦ έ  Ψ" · η· . “τη "ι Μι
Μπούρα·
; ζ λ
στα νησιά · - 1 έ
. ι Μη..  .
'9 . ι ” Ξ ` . | η Ρ
ι   Μι- εΪ;. ¦ · 1 ¦
Μ” ω- ε¦ -:·ἶ Μ -" ι Ξ Λ' `
#Δειιιισοιιπ 
:ε ΕΜ· Μέχρι τις
Ι Ι Ι
'|'|μ" στην Παπ" ΜΜΜ"... "4 Μεμβριοιι
Ι ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ|ΝΟΣ
των ΕΜιινων Με ΈβΞΖΌΒ°Ξἑ$Ξ“ ω πΜ6π·ς Με