Πρωτοσέλιδο Real News: Θέτουν 4 όρους για το χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μαρ Ρυτρ|ε
18ιηεε Βιοννη
5τενἱο γνωσει
οσηηο 5υιηηιει
Και! 5τεννσπ
Βοιε|ογ Μπα Ηοινε5τ
Μαι·ι8ηηε ΜΜΜ"
ΜΒΜ" εργο
Με ΜΝ Β|υε5
Ριεε κό.
Μειωσα
του ?Ο
2 ΣΥ^^ΕκΪ'κΑ  με τι5 μεγαῆυτερε5 ξενα
ε Πιτ· ΣΥΝ 8 Που αφησαν εηοχη αηο το ι97ο ευ›5 ιο Ι980
Η ΛΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
της «ΕΛΜΕ, ι
ιιησι·ηαιΜΜ
_ < ., εμ
Ιστ τα
Το κορυφαιο περιοδικό 'στορια5 στην ερωτώ 
ΣΗΜΕΡΑ: Ο τοριιιῆισμοε τη5 “ΕΜη5“,
η όραση τη5 οργανωση5 ΟΠΛΑ στην Κατοχη,
ο Εῆευθεριο5 Βενι1εῆοε, το Κυαριακο Ζητημα
και ηοηῆα αῆῆα θεματα
~Μνννν.ιεα|.9ι
ΣΑΒΒΛΤ0
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 352
4,25 ε 2 ε
Β' ΕΚΔΟΣΗ
για το χρέο5
Τ' Α"Α|Τ0ΥΗ Ο' ΛΛΗΕ|ΣΤΕΣ
· ΕΠΩΔΥΝΑ δημοσιονομικό
Μετρο!”
εμπιστοσυνη5
αηειηει&Τσιηρα5
ο «κι>γοοτ» Η Δ
ΛΟΓΑΡ|ΑΣΜ0Σ
ΤΟΥ ΜΝ"Μ0Ν|0Υ
· ΡΙΖΙ|(Η αναμόρφωση του
τουδα“νταῳε5_
μέτρα, με στόχο
ηρωτογενέ8 ηῆεόνασμα
3,5% το 2018
· ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΕΙΣ για τα
μη εξυπηρετούμενσ δανεια
δημόσιου τομεα και τη5
κρατικη8 μηχανη8
· ΤΑΧΙΣΤΗ αηεῆευθερωοη
αγορών, επαγγεῆματων
και υπηρεσιών. τη5 αγορα
ΤΑ ιΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΑῖΑ τη5
συμφωνια5 για τα φορσῆσγικα
μετρα, τι5 ιόιωτικοηοιησει5,
του5 μισθου5, τι5 συνταξει5
και τα “κοκκινα» ότινεια.
και αποκατασταση τη5
τραηεζικη5 οταθερότητα5
εργασια5 και του
ενεργειακού πιάσω
©ΕΛ.Η
ΑΠΑΣΦΑΛ'ΣΕ!
ΣΕΠ' ΝΠ
Σε κῆοισ αστρυξια5 οι αγροτε5
και η ιδιωτικη εκτιαιόευση
Γ|ΠΡΓ0Σ
«Ενα κόμμα
της δραΧμιΔις δεν εχει
καμια Πιθανατιιτα
να ειΙιβιωαιτι›
ΣΕΛ. ι2-ι3
ΜΑΚΗΣ
«ο ΣΥΡΙΖΑ ειναι κυβερνηση
μωοψΠφίας. Ειναι αδυτ·αιτ›ν
να συνεχίσει να κιιβτ:μτ'α με·
ωφ0υς της οτ τιιιτιΗιιι:ιισιις 
ΣΕΛ. 2]
κανει
όυσκσῆη>
τη Ζωη
το" ΑΜΘ]  υηουργόε ρίχνει
το γαντι στου5
Με ΠΟΙΟΥΣ εηικριτε5 τη5__ἰ¦
ΒΑ καιει  ό 
5 ΚΟΜΜΑ ζ η
ο ιιΑοΑ1Ακιιτ κ ~
με ΑῆαΒανσ
και η τιροσηαθεια για
στηριξη αηο τον Μ. "Μια
9ι·ιιιιιιιιιιιιιι
¦ <<ΕιΗΑι ΑΡΜοΔιοτιιτΑ των περιφε
· ρειων και των όημων να φερουν σχε ὁιο για τσυ5 μεταναστε5 και να 6ιακειζ ριστουν τα κονόυῆια». τονιΖει στην
ΔΕΠ. 20" “ΠΝ ιι Τασια ΧριστοόουΛοιιουῆου