Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΑΟΣ: ΟΙ ΒΟΑΕΣ ΓΙΑ ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: ΒΑΡΥΣ Ο ΠΕΔΕΚΥΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ · 4-5
ΕΝΕΡΓΕ|Λ · Η |Δ|ΩΤ||(0Π0'ΗΣΕ|Σ · Η ΝΝΑ · '9
ΑΠελευθέρωσΠ Τον ΔεκέμΒριο Ασύμμετρτι αΙιειλή
με. .. δόσεις τα στιουδαία για τις διεθνείς αγορές
ΕΤ .ΟΟΠ1
Η |ΑΙ. ΤιΜι:ς
Τώρα οι· 'Με
στις οθονες σας!
. Μόνο στο
τα › ;
Νωνν.ευτ0268γ.9τ
- Αη. Φωλλου '788 - '4 - '
Ϊ Αι=νΟι¦οτοι· .
ακινΑιιΛ · 3 ααα ςοιΑ Με · 9 ¦ΕΜΝ0“ 
Τα θετικό και τααρχηιικαχια την οικονομία και την αγορα
  ° “ ΟΕ: Ζ
““____ __ _ /'
Το ει·ιεΝΔγΤικο ΕΡ"ΜΕ'0 Τ"