Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σννεργσσίο [μετεκῆσνικῇ]
με ΠΑΣΟΚ κοι Πστσμι
ετοιμοΖει σ Τσίιιροε
ΜιοΜΜΤΜ“
κοι δημοσιονομικεε οροβῆεμειε - Ο χειμωνοε 8ο είνοι μοκρὐε. σύμφωνο
με ωσε Βιεθνείε οίκοοε Μ”
ιιροβίἱἡμοω. Πενε οι ονσῆνωε
ΠροκΠἡσειε το χρεοε. ο εοίεεοΕη των
οωχων κοι το ενΒεχομενο τιρύωρων
εκΠσγων - Ανοίσο οισιοθοεεε οι οικονομικεε
 Ο χορω5 εων μεσορρσθμίσεων. ο Πίσω με
ή ἐ ω 88 ι-ιροοσοιωομενο κο· οι δύο φοοειε
" - σου τιρογρσμμοωε - ΦοροκοεοιγίΒο σε
ε ~ ι νοικοκυριο ΚΟ' ΒΠ|ΧΘ|βΠΟΘ|5 Μ .ὅ
Δς ΚΛΟΟΡ'ΖΕ| ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕ 'ΤΟΥΣ ΟΠΟ|ΟΥΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤ'Σ ΜΠΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝ|Ο...
ή ειιΠογεε με δονειο -γειριιρο
Πω5 οσο τισ βοριιγδοιιιιεε ιιροεκῆσγικε8
ιιιισσχεσει3 κοι το ιιρσγρομιιο ιιι5 θεωρ
ῆ0νικιιε οισστιιιε στο τιρισιερσ ιινιιιισνιο
ασοεε
Η Μείωση σε <<Εῆῆιινικω
Πο κοΘε
χρηιιοτιοτηριοκη κινηση.
εμπιστευθείτε το
δεξί σας χέρι.
@Χρηματιστήριο Αθηνών
νννννν.Θιιτοχχ.οτ
· Το ορόσημο των “'80 κοβερντιεικων βσσῆειιεων που κρίνει στιν εεῆικίι Βιοιιρογμοεεσση με
τονε Βονειοεεε Η Προβῆιιμοεισμοί εποε κο· Με συνόρων γιο πρόωρο εκῆογικἡ ονομεεροστι
· Από κύκῆονε ιιρσκρίνεεοι κυβερνηση ειδικού σκοπού υπο τον ΑΠ. Τσίι·ιρο πωσ
Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΜ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. ΜΦΑΜ'ΟΠΟ|Μ
"ΠΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ' ΚΝ ΜΜΜ Δ|ΔΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣ|£
κι “ Ψ α 'ξ  ι; .ΡΒ- ι “ Γ,-;ὶὶι! 'ἶίΞ"ῇ';_·ὶῖ'δ· 7
, ιιγΒετεΔειΣ ΔιερΜΣιΕΣ Με ετοεεετεετε : Πἔ“ἔ Μί- ΜἔΞ '  
' Νεο ΜΕΣ ^γΞ"Σἔ'Σ κἐΞΜ^'ογτΧ Η 
τ    ΚΒΜΚίίΜΝ 
Τι ιιεριίισμβσνει το σχεδιο σου συμφωνήθηκε μετι1Ειι
κυβερνιιοιι8 - <<Ηεσμων»
Σε ατι σφσρσ το επιχειρήσετε θσ υπήρξε σνσδιορΒρωσιι δονεισμσιί μόνο γισ σε βιώσιμεε. ενώ γισ με
νιισΠσιιιεε Βσ ειιιΠεγεί σ δρσμσε σε εκκσΒσρισιιε ¦¦“
ΤΜκσσΜωΜΜΜΜΜΜΜΜω
ΜεμεΜωὡΜΜΜΜΜΜ ω
8! |'||(
. τάνγκο
με την ερσ8ρσῆεσκη
ΚινεΖιιοισιιοΧῶρησησοινΤεκνη 0ιομῦθιιτοιθιισοσροί
ΓῖΤομεγαλο · Αν. ω τωνκορσφοιων
φθινοπωρτνο τεστ ι ' #ν “ ωΜῶν
για τοσο οίκουε με ' ί ' 7 _ Ί · μ
τα Μιας σεΧ0νγχ :ο ΣοΜογ8με απο τα αιώνων
Κονγκ και Νέα Υόρκη και κροίοοι πουξ εσουν μμ
, Τι σηματοδοτεί το μΜωω$ “ΠΜάδ€$ _. με
με¦ωμἐγο εν6Μφἐρ0ν εκατομμύριο, είτε απο αγαπη ΠρσηγιιΒηκον τον
ιωνΑσΜ¦ῶν Πρ0$ΜνΤΜ είτε για να Εστεμιισν Κομιιισσσ
συλλεκτών για επενδύσουν Π Δυνατη η κοι αφησω εποχη
αποκτηση δυτικών έργων-τροπαίων παρουσία ΓωνΕΜΜ Πιο ΜΜΜ