Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Πρεμ]ὲρΜωω“ωγωμεεννοωφοβορί.εῆΜωνν6“ ΦΒΥΠ ΜΝ" Π"" ΜΒΜ
 ;;_ ο Με Πρέμιερ και τις μικρότερες κατηγορίες η Με
  μιαν' _
παίζουμε τον
| ' · ξ_. ·' Ϊ:: γ
  ` γ · ·“ .› ὅ ΜΜΜ!
. 7 ὁ. · η  η τριοδο του ΒοτΓΠ8Π
. η: Ι
ο Σε Ποιο ματς «καθαρίζουν» οι γααεδοὐχοι και πού ααανε οι εδρα χ  
ο Δύο φαβορί που ανεβαζουν τον απόδοσή τους με Χ στο ημίχρονο 5'48 ἑβ°λε " τετρήδ° τ"ν Τετόρῖ"
Τον ιουνίου · ' Μλ νε
αν' εναι _ ΜΒΜ
ο ΜΜΜ · ^ οι οργονωμενοι
Π . ¦ · Τον κοῆείοΔονεοεν γιο... ΜΝ' Η
· ου ηονταρειγια Γ· 3 · , ¦ ΜΝ. Μ
τον Μεξικανὸ εαιθετικό ο μεΚΟΟΠ των ΟΠΟὁΟχων τοϋ Σω 24
Ε""Μ"['!
για τι· διαρροα
ο 'ΜιδιοΜοο ΜΑΜ
για ομιλία οι· μοι· Βγήκε σαι Μ
·ΪΠΜΜωΜω«Μ»Μ“Μ
Η" "'"ω
ο τα, ο
"Ι" ΚΗ" 'Ι
·ΜΜΠςΜΜΜα«Μ»ΜΜΜΜ
·'|οιοΜωὡαώίο8ΜΜ
€- Μιπιε£ και
Φ ' στον Κονιο
ΠΠ" 'ΜΝΉΜΗ'
·0« Ψ· ΜΜΜναΜ Ενω.. ι
- ΛΜω[ΙΜωιιΜ· ΜΝΗΜΗ ι ιωιμιιςιιι1ν
ωιων Αργννιινω ιη ιμιλιη ΝΝ. Μ Η
· κι ωμωι_ αν ·ι|!1λιινιιΛωι ι·ιιΙ
'ο μήνυμα του Μελωοιινὡη υιον μειιινιωμενω Δλγι:μινι) ο ι ΜΙΝΙ ΝΝ Με ωνι··“ι··· Μ·