Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ι Τα τήιΜτττ των
  αν 8"“·ν'·|',ων
~ κ Ντιν "ΜΝ
Η 0|Α μελετ6 τα όσα έχει πει ο Γέροντας
Η ΜΜΜ τι 
'οι' Μίνι· Μπίστι ί
σελ 4-5
Γ|ΠΡΓ0Σ
ΜΜΜ ιιι Μ νινί ίυωινιι3νυυ¦ ΜΜΜ Ματ
Οι τηλεοι·ιτιι<οί
«Τζό|» και
«Τσάντλερ»
δεν έλαβαν
ί λτιιν ι·ιεριβουτι·ι
Πρόσκληση
Κ για την τελετή
 λεῇιίλεστ
'Ματια
«Μανία»
 η ΜΜΜ
σελ. 24
ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Ξ00'|||08 08
«ΜΜΜ» ΜΜΜεπ·κε·ωτ"ΜΜ
Στο τελευταίο του ταξίδι στη Γενεύη πιο έκανε δώρα αξίαε
150.000 ευρώ, αγοραζονταε Με τσαντεε, χρυσό ρολόι,
ρουχα και ότι αλλο τι ίδια επιθυμούσε σελ. 7
ΜΜΜ ΣΤ0Ν
Β' ΠΑΓ|(0ΣΜ|0 ΠΟΛΕΜΟ
ΜΜΜ και"
ΜΜΜ Η 
Ι κούνια ιιετιί Ν'
σελ. Μ