Πρωτοσέλιδο Έθνος: Όλα αλλάζουν μετά το τρίτο Μνημόνιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τ και τι η τι ι: 
ΠΑΡΑΣκΕΥΗ ·· ι·  ;“
Μ ΑντονΣΤον Με Φαβορι η Σίτι
ΔΡ. ονΛΛογ: ιοι48 '
ασε στο νΤερμ Πι
ΕΤΕ: ς: με Την Τσέλσι
»ιο-ιο
   ·
  ζ      
ΕκΤΑκτΩΣ το ΣΑΒΒΑΤΟ Με ΤΟ ΝΕΟ Πολιτικα ΤΟΠ|Ο ΚΔ' Ο' ΠΡΩΤΟΒΟΥΛ|ΕΣ ΤΣ|ΠΡΑ
Το «εΘΝ0Σ ΤΗΣ κγΡιΛκΗΣ»
ΠΑΑ ΑΑΑΑΖΑΥΝ
μετά Το Τρίτο Μνημόνιο
| ΠΛΝΕΛΛΛΔικΕΣ |
Η Εκ-Ρι-ιΞι-ι στον
η ΣΥΡ|ΖΑ καιΤο κίνημα
 του Π. ΛαφαζόνΠ
Εΐ:ἔἰΞ" Στα χέρια Του ΣΥΡΜΑ ν5 ΣΥΡΜΑ Ι
Περιπέτειεε ! ΠρωθυηοωργοΟ ΟΤΠ μΟΧΠ ΤΠ5 ΒΟΠλΠ5
Π ΟΠὸφΟΟΠ για Τον
«Σύρο Μ"ερνορ» χ ρόνο Των εκ λΟγὡν ΝΑ νέο Πολιτικό σκηνικό
' διαμορφώνεται μετά το
Τον νεο ΣΥΡΙΖΑ και τα "Μο Μνημόνιο, με ΠΙ συζῇ_
ΟνοίΥμΟΤΟ σε όλλΟϋ5 τοση στη Βουλόνα καταγρα
Πολ ιτικου5 χώρου5 Φει ΤΠ ρύζι! στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο
ΠρωθυΠουργ68Αλ. ΤσίΠρα8
κρατα στα χέρια Του τι8 Πρωτοβουλίε8γιατο ξεκαθαρισμα
Του Πολιτικού τοΠίου. 3ϋ4·?
-“ _ ΤΡΟΠΟΛΟΓ|Α ΓΙΑ Τ|Σ ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
κεραια::ακακία οΡεΝο ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ εο.οοο ΔΗΜ0Σ|ΩΝ γΠΛΛΛι-ιΛοΝ ..
ΟΛΥΜΠ|ΑκΟΣ
Α "ΜΠΕΡΝ
ΣΤΑ... ΜΑΠΑ
ΤΗΣ Α[ἑΕ'|ΑΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
` «ΚΑΜΠΑΝΑκ|» ΑΠΟ ΠΠΡ
ΕΡΕΥΝΑ
Η ΓΠ εξαντλεί Γιατί βουλιόιζει
Του8 Πόρου8 και ο καμΠοε ΤΠ8
“ΜΜΜΜ ζει με «δανεικα»έ Θεσσαλια8
Νωρίτερα εξαντλούνται οι φυσι- ι
κοί Πόροι στον Πλανήτη. :324
Καταγρόφσνται καθιζήσει5
Πόνω από 30 εκατοστό. Με. 2ι