Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝ0|ΓΕ| |·| ΑΓΟΡΑ Ο εξ αριστερών εχθρός
ΦγΣ¦ἑἘἔἶωγ της Αριστερής Πλατφόρμας
Λ Μ Σε δημιουργία κοινωνικου κινήματος καλεί
ΤΟΥΣ ΔΑΝΕ'ΣΤΕΣ πείνα ΞἔΞἑἑἶἙἴΞἑἑΠΣἔἔἔι"ἑΞΞΞΣρὲΞἰΞῖριι ›ΣΕΛ.3,ε
"4/'| 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΟ" 5
ΔΡ. Φγλ. σοι
Π0Λ|Τ|κΗ & ΑθΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΝΝ'Ν.ἰᾶΡ0Ρ5ἰ.€Ρ
Μ Αυξάνεται ιι
προκαταβολή _ | | |
φόρου, μειώνεται  γ Η Ε 5 5 Ε 5
το κατώτατο
_- οριο του η: ιῇ
ί - ακαταοχετου ο “ Ἡ
ο. ΜΕ'ι'ΜΛΡΑκι-ιΣ μισθών και Μ , ο Η :τ
. ουυταξεωυ 46 ~ @
ΕΠΠιζει στην μ   
€κΠ0ν|κΠ  τι ” _ τη _=<ΦθΡΑ ΑΡ|ΣΤΕΡ0 ΜΝι-ιΜοΝιο...
εκΠΠοε“ 7'   Δ _ “ _ - . αιμα
ΣΚΕΨΗ): |(Α| ΣΧΕΔ|Α...
,. - γ_,, . τ ι
Ι Ι - ι ώ Ι 2 Ι ι! γ.. ¦
θηριο στο 'κΠουΒι “ῖΡἶ:“|;ῇυγ4Ρΐ#ἰ 5;
Β Π μου' Δ..Δ“ῳ'αψζ;ν ;αΩα' · · αἱ,
ο εν|ζε σε για Περισσότερους αιιό
¦ “ Ψ ' τρεις ρήμα; ·“ ί Ρ
το ι·
τι ιΔιΑ ΠΑΠτΕΛΑκΠ Μογ... απο ΜΜΕ Θ
(τα Δεσμια ααα
Η της συμφωνίας
© Μπάχαλο με τη Ζωή
στη Μαι, φὁΒοι
«ΟΜΟΑ0Γ|Α» ΑΑΕΞ|ΑΔ|·| Ι
«Οι Πολιτικοί π Ψ" ϊρ|κΠ0Π0δ|85 με τον Ο 
ενίσχυσαν το , . στο Ειιι·οει·οιιρ 
φοροδιαφυγή! Π “
είχε γραψει η «Α» την ί η Αυγουστου- διατηρεί
κ Ι Μ Το ΔΣ. της Λίγκας αΠέρριψε τη χορηγία
η ¦ σ του ΟΠΑΠ και στρέφεται Προς τη 5τοἰχἰτΠαη,
ί ΣΕ^' Νη 7 'ι ο οργανισμος ομως - οΠως αΠοκλειστικα
το δικαίωμα Προτίμησης και θα το ασκήσει
 Η  ' ¦- ϊ·  ἔ Μ Το ανέκδοτο του Αυγουστου Που λέγεται ΕΠΟ, την Τρίτη Π 8/8),τρεις ημέρες Πριν
αΠο την έναρξη του Πρωταθλήματος, Θα αΠοφανθεί -αν είναι δυνατονγια Κέρκυρα και Λεβαδειακό και την Παραμονή τους ή μη στη 5υροι 'τερμα
«ΑΠΟΚΑΑΥΦθ|·|κΕ» ΣΤΗΝ Τ|·|ΝΟ