Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ἶἄΜοΝΑΔικΕΣ_ι·ιι>οΣοοΡΣ |
_ “Το Μ“;°;:“;;:Γ . Α κοθο κ · ιστι
,Μ τπ8ν·στρἔιόἔ ι ἘΠ(ΜιῇΆ
 και τιιεε ιιί σε» Αν' ϊ μ .
 > Ύ Η ιΜΕΜΜΜΜίΜ
τι ΜΜΜ  .- ο ετ α κ ,
ΜΜπΜοΜ . | μ Στιε οΧβεε του
Μαρτυρίες Ξ η ι ε · ὅ Παίδων Τίμιο Ι
που πιστοποιούν    το εγκλημα μοιαζει
το«ανεξίιγοτο» - ι ^ νο προετοιμοζετοι
τ”. 'ί' δέ :Εἰ  :ε ';.
.ν Μ ξ “Ξ ω
:τι _ · . ` τ θ ' τη ϊ Ί; ι . β
“ η; ά! ἑΞ ' *Ϊ _° ἶ ' · ' γω· ' έ"
να ψ. . > Ξ ι ..68% ¦ με 7“· ·- : ειδ ο. κ ι >- Η.. τ Η! “8 *
Ι Σαρωτικέ5
 αΠΠαγέ5 στο
«Ξέχνα Μοτο
“ Ι και βοήθεια αν
_ Ξ Μοτο σεναριο για πρόωρα
η έ καῆιιε5 μεῆετα το Μαξίμου
γ | _ :; Σελ. 4·5
"°Ρ°μβ°θΞΠ γω Ο Αναιτροοαρμογέ5 Ο Ποιοι μισθοί αυξανονται
ΒΤἔ'ἔὡ=8 με μειώσει5 αιταὁοχὡν με το ενιαίο μιαθαῆαγιΟ
ρ ΣΔ 15 Ο Νέα ΠΗαίοιο αξιοῆὁγοαιτε Ο Γίνεται μονιμη η κινητικότητα
7“ ί Μέι' ο οφ 
ο Σνι>ι2Α μ ρ “ ο
Ι Ο Γιατι και ιιοιου5 ατι
υιιεατιτ μ|° με όιαγροφὲ5 ο Προεὁροε
ιιοῆιτικἡ απο [ΜΟ“μΜ κι.. 7 ιι
Σελ. 13
με το νέα Ασφαῆιστικό
σωτηρίαε¦ Ο Τα νέα ορια αυνταξιοδὸτηαιι5 Μ· τι Πι Η
ό" εκῇἔἶ Ο Δναᾶυτικοί ιτίνακε5 και Παραδείγματα για αῆε5 τιε Παικίε5 ι
“ Ο Ποιοι και Πόσο εττιτρεαΖονται σε ΜΑ ΔΕΚΟ , ,
Ψ δημοσια διοίκοατι, τραιτεΖε5 ζ ^'°ῇΌ Π κυβεΡν"σ" ' Ι
 =ῷ Ο 360 ευρω συνταξτι στου5 μη εχοντε5 εναιιμα Το ΙΜΟ μν"μον'° που
μη'  7 - το κομμο του «ΟΧΙ»
Με ΝΔ ,Δ
 Σελ. ΙΟ '
Σελ. 3-6. 21

Τελευταία νέα από την εφημερίδα