Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
' ΒΡΟΧΕΣ: Νεφώσεις σέ όλη τήν χώρα μέ
πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες καί βελτίωση από τὸ βράδυ.Ἀνεμοι μεταβλητοί μέτριοι, στὸ Αίγαίο μέχρι 5 μπωΦὸρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Παρασκευή 14 Αὐγούστου 2015
Μιχαίου τού Προφήτου.
Νέα Σελήνη
Ανατολή: 8.39'-Δύσις: 8.20'
"Ετος 122ον Ι Αριθμός Φύλλου 40229 Ι Τιμή 1,5 €
Αμερικής θ, ΤΚ 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φαξ: 210 3248071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 8227870
οστίετιοννε@οτε11ετ.ςτ
ῦΕπρηπτικό μείγμα
μέ τούς Φόρους
Τό κυρίαρχο στοιχεῖο τής πολιτικῆς καί οἱκονσμικής ζωής τού τόπου κατά τήν τελευταία πενταετία
είναι οἱ Φόροι. τα περιβόητα μνημόνια πού ύπαγσρεύουν τήν κυβερνητική πολιτική, κατά μεγαλο τμήμα
τους αναφέρονται στήν έπιβολή Φόρων. Περιέχουν βεβαίως καί μεταρρυθμιστικά μέτρα, Με αύτά συναντούν
αντιστάσεις καί έν πολλοίς δέν έΦαρμόζονται."Ετσι,
αὐτό πού τελικώς απομένει είναι οἱ Φόροι.
Οἱ περισσότεροι°Ελληνες, αντί να δημιουργούν καί
νά παράγουν, ασχολουνται μέ τό τί Φόρσυς θα πληρώσουν καί τί Φόρους ένδεχομένως αι γλυτώσουν. 'Η στρέβλωσις είναι τερατώδης. 'Υπό τέτοιες προόποθέσεις, ή
οἱκονομία δέν μπορεί νά προοδεύσει. Ἀντί να ύπάρχουν
κίνητρα, ώστε οἱ ανθρωποι να δημιουργούν είσόδημα καί
πλούτο, τίθενται αντικίνητρα Τὸ κράτος μέ τούς Φόρους
τορπιλλίζει τήν πρόοδο τών πολιτών.
'Η τιποτα» δέν έχει παύσει να γραφει ότι ή κύρια
αίτία πού ή ἑλληνική οἱκονο μία περιέπεσε σέ τόσο βαθεια ύφεση είναι οἱ Φόροι. «Τα ίπιΙιιοοά τεοεεεἰοΠ», τό
αποκαλούν οἱ οίκονομολόγοι. Ἡ έπιβολή τόσων Φόρων
αποστερεί πόρους από τόν παραγωγικό τομέα τής οίκονομίας, μια καί από τούς καταναλωτές. Καί αύτό έχει
αρνητικές έπιπτώσεις τόσο στήν παραγωγή, όσο καί τήν
κατανάλωση .Έτσι έπέρχεταιή ύφεσις.
Αύτά οἱ κυβερνώντες δέν Φαίνεται να τα καταλαβαίνουν. °Επιρρίπτουν τήν εύθύνη για τούς Φὸρσυς στούς δανειστές, αλλά στήν πραγματικότητα εύθύνονται οἱ ίδιοι,
αφού αρνούνται να περιορίσουν τό κρατος. Μαλιστα ή
αντίδραση πού έκδηλώνεται ἐντὸς τού Σύριζα για τό τρίτο Μνημόνιο δέν εἶναι λόγω τών Φόρων, αλλα για τήν
όποια περικοπή τών δημοσίων δαπανών. Δηλαδή κατα
βάθος θα ήθελαν περισσότερους Φόρουςί
. "Ομωςύπὸσυνθήκες αφέσεως, ὁαριθμός ἐκείνων πού
παράγουν εἰσόδη μα καί μπορούν να χρηματοδοτούν τό
κράτρς.μεώνεταιδαρκῶο Περιορίἑεταιἡ λεγόμενη .  .  .
Φοροδοτική ἱκανότης τών πολιτών. Είτε διότι έχει μειωθεί τό εἱσόδημά τους ή τα κέρδη -αν πρόκειται για έπιχειρήσεις- είτε διότι τείνουν να μηδενισθούν οἱ αποτανιώσεις τους, Μ μὲ τήν σημερινή ὑπ8ρΦ0ροΜνηση
αναγκάζονται να καταφεύγουν καί σέ αύτές.
Δ Σήμερα τό κυριώτερσ πρόβλημα τής χώρας είναι ότι
αὐτοί πού παραγουν καί τροφοδοτούν τό κρατος μέ Φόρους, είναι λιγώτεροι από έκείνους πού δέν παραγουν,
Με καρπούνται τίς κρατικές παροχές. Καί δέν αναφερόμεθα στούς απομάχους τής ζωής, πού έχουν καθε δικαίωμα τέτοιων παροχών, μια στούς μεσήλικες συνταξιούχους καί τούς διαρκώς αύξανομένους ανέργους, τούς
όποίους κανείς δέν μπορεί να συντηρήσει.
Ἀντί λοιπόν ή Κυβέρνησις τού Σύριζα να παράσχει
κίνητρα ώστε νά αύξηθούν έκείνοι πού δημιουργούν
είσόδημα καί πλούτο, ώστε να τροφοδοτείται τό σύστημα καί να μπορεί τό κρατος να έπιτελέσει τό κοινωνικό
έργο του, κάνει τό αντίθετο. Μέ τήν ὁμοβροντία τω Φόρων καταδιώκει καί αποθαρρύνει τούς δημιουργικούς καί
παραγωγικούς πολίτες, καί έπιμένει να θωπεύει τούς
αντιπαραγωγικσύς καί παρασιτικούς.
Μέ τέτοια πολιτική, ή ἑλληνική οίκονσμία δύσκολα
θα αντέξει. Μπορεί να απεΦεύχθη ή πτώχευσις καί ή
έξοδος από τήν Εύρωζώνη, αλλα οἱ προοπτικές είναι ξοΦερές. Ἀπὸ τήν μία έχουμε τούς δανειστές πού ένδιαφέρ0νται κυρίως για τήν ᾶποπλτιρωμή τῶν χρημάτων τους
καί από τήν αλλη τούς κρατιστές τού Σύριζα πού θέλουν,
μεγαλύτερο κράτος καί περισσότερους Φόρους. Τό
Πρός αναδιάρθρωση
τού χρέους
Κομμισσιὸν καί Βερολίνο ,συμφωνούν στήν έπιμήπυνση
ΝΕΑ τροπή λαμβάνει ή διεθνής
συζήτησις γιά τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο
χρέος, καθώς αἰΦνιδίως έπιταχύνονται οἱ έξελίξεις γιά τήν αναδιάρθρωσή του. Τὸ «κούρεμα», δηλαδή
ή απομείωσις τού καθαρού χρέους,
έχει απομακρυνθεί ως ένδεχὸμενο,
ένώ αντίθετα ή αναδιάρθρωσις, μέσω τής έπιμηκύνσεως τού χρόνου
αποπληρωμής, Φαντάζει πλέον ως
ή πιθανότερη λύσις. Μία τέτοια
απόφασις έκ μέρους τής διεθνούς
κοινότητος θα προσφέρει μακροπρόθεσμα μια ἰδιαίτε ρα σημαντική
δημοσιονομική «ανασα» στήν χώρα μας, επιτρέποντας της να έξυπηρετεί τὸ χρέος της σε μεγαλύτερο
βάθος χρόνου καί με μικρότερη
ἑπιβάρυνση ανά έτος.
Σύμφωνα μέ τήν έκθεση βιωσιμότητος χρέους τής Εύρωπαῖκής
ῦΕπιτροπής, ή ὁποία διέρρευσε χθές
σέ εύρωπαίκα ΜΜΕ, τὸ ἑλληνικὸ
δημόσιο χρέος έκτιμαται ότι θά
Φθασει στὸ 201% έπί τού ΑΕΠ τὸ
2016, προτού ξεκινήσει πτωτική
πορεία, ή ὁποία θα τὸ ὁδηγήσει στό
160% τὸ 2022. Σημειωτέον ότι τὸ
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει
ἑπανειλη μμένως έπισημάνει ότι
δέν θα συμμετάσχει έκ νέου σέ δανειοδὸτηση τής Ἑλλάδος, έαν τό
χρέος της δέν καταστεί βιώσιμο.
«Τό ύψηλό χρέος σέ σχέση μέ τὸ
ΑΕΠ καί οἱ ακαθαριστες χρη ματοδοτικές ανάγκες πού προκύπτουν
από αὐτή τήν αναλυση ὁδηγούν σέ
σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τήν
βιωσιμότητα τού δημοσίου χρέους
τής"Ελλαδος», αναΦέρεται χαρακτη
ριστικά στήν σχετική έκθεση.
<ίΕνας κατάλληλος συνδυασμός παρατασεως τών ήμε ρομηνιών αποπλη ρωμής καί τών περιόδων χάριτος
γιά κεφάλαιο καί τόκους αι έπέτρεπε στό ἑλληνικὸ χρέος νά ἐπιστρέψει σέ βιώσιμο έπίπεδο, σέ όρους
χρηματοδοτικών αναγκών, χωρίς
τήν ανάγκη για όνομαστικὸ κούρεμα», σημειώνεται στή συνέχεια.
ἈποΦασιστικής σημασίας είναι
ή στροφή πού πραγματοποιεί ή
γερμανική κυβέρνησις, πού μέχρι
πρὸσΦατα έμΦανιζὸταν αδιάλλακτη στό ζήτημα τής αναδιαρθρώσεως. 'Ο ύΦυπουργὸς Οἱκονομικών
τής γερμανικής κυβερνήσεως, κ.
Γένς Σπάν, δήλωσε χθές σέ ραδιοΦωνική συνέντευξη ότι ή Γερμανία
είναι έτοιμη νά συζητήσει τήν σε
Φρυνση τού ἑλληνικού χρέους, μέ
τήν έπιμήκυνση τής ώριμάνσεως
τών δανείων καί μέ τήν χαλάρωση
τών όρων αποπληρωμής, αποκλείοντας παράλληλιά το «κούρεμα».
Τὸ κο μβικής σημασίας αὐτὸ ζήτημα αναμένεται νά συζητηθεί σήμερα απὸ τούς ύπουργούς Οίκονομικών των κρατών-μελών τής
Εύρωζώνη ς, κατά τήν διαρκεια τής
ι έκτακτου συνόδου κορυΦής τού Ευ
τοςτουρ στίς Βρυξέλλες. Καθώς οἱ
ἑπὸμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για τήν ἐξέλιξη τού ζητήματος,
ή αξιοπιστία τής ἑλληνικής κυβερνήσεως καί ή ἑΦαρμογή τών απαιτού μενων μεταρρυθμίσεων θα είναι
δύο από τα πλέον κρίσιμα σημεία
πού θά καθορίσουν τήν ὁριστική διευθέτηση τού ἑλληνικού χρέους.
ί Οἱ ΗΠΑ έπιατρέΦουν
στήν Μέση Ἀνατολή _
Σταδιακή πλιμαπωσις μέχρι τό τέλος τού 2016
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ τής Ἀμερικανικής Ἀεροπορίας από τήν βάση τού
°Ιντσιρλίκ, στήν νοτιοανατολική
Τουρκία, ση μειοδοτούν μίαν κλιμάκωση τής στρατιωτικής παρουσίας
τών ΗΠΑ στήν εύρύτερη περιοχή
τής Μέσης Ἀνατσλής. Αύτὸ ήταν
αναμενόμενο από τήν ήμέρα έμφανίσεως τού ἱσλαμικού μορφώματος
Ι818, τὸ ὁποῖο έκτείνει τήν έπιρροή
του σέ έδάΦη τού δυτικού ῦΙρακ καί
τής βορειοανατολικής Συρίας. Ἡ
δημιουργία τού μορφώματος αὑτοῦ,
στὸ ὁποῖο ένετάχθησαν καί πρόσωπα πού εἶχαν ἑκπαιδευθεί από τούς
ίδιους τούς Αμερικανούς ως στελέχη τού Στρατού τού «νέου» >Ιρακ, συ
ρηση τών στρατιωτικών τους δυνάμεων από τήν περιοχή.
'Ήδη ή Ούάσιγκτων διαπιστώνει πόσο βραχύβια καί Φαινομενική ήταν ή σταθερότης τήν ὁποία ή
Κυβέρνησις τών ΗΠΑ πίστευε ότι
εἶχε αποκαταστήσει στὸ ῦΙρακ. Οἱ
έξελίξεις, δέ, δεικνύουν ότι τά
ακραία ίσλαμικά στοιχεία απειλούν
τήν, ζωτική γιά τήν ένεργειακή
έπάρκεια τής Δύσεως, περιοχή τού
Πε ρσικού Κόλπου.
Μέχρι στιγμής ή αμερικανική
στρατιωτική παρουσία περιορίζεται
σέ αεροπορικές δυνάμεις καί στρατιωτικούς συμβούλους πού καθοδη
μείγμα είναι όμολργουμένως έκρηκτικό!
Ζ νετελέσθη αμέσως μετά τήν αποχώ
γούν Κούρδους καί ῦΙρακινούς. Πλή
ρης έπάνοδος χερσαίων δυνάμεων
τών ΗΠΑ έπί τών ήμερών τού Προ
έδρου πού τίς απέσυρε προσκρούει η
στίς πέραν τού Ατλαντικού αντιλήψεις περί «πολιτικής ὁρθότητος».
Ἡ θητεία όμως τού Προέδρου
ῦΟμπάμα λήγει σέ 16 μήνες. ῦΕκεί τοποθετείται τὸ ὁρὸση μο για τήν στα
νοδο τών Αμερικανών, μέ πλήρη
στρατιωτική όργάνωση στὸ °Ιράκ.
- Μέχρι τότε αναμένεται να ακολου
θείται μια πολιτική λελογισμένης
κλιμακώσεως μέ στόχο τόν περιορισμό τών δυνατοτήτων τών ίσλαμιστών.Ἀλλωστε καί, ανεξαρτήτως
ήγετών, οἱ αλλαγές πολιτικής τών
σοβαρών Κρατών ούδέποτε έγιναν
βιαστικά. (Λεπτομέρειες σελ. 5).
Σήμερα
'Εκτροχιασμός
προϋπολογισμού
Πρωτοφανείς αποκλίσεις σέ έσοδα καί δαπα
νες πανω από 4 δισ. Καί ένα πρωί ΚΟΙΤἀζωμε Τό Με
εύρώ σέ καθε κατηγο- ρολόγιοκαί βλέπουμε ότιπλησιάΖ,ει ή
ριο. Πρωτογενες ΠλεΟ-  αὐτή  Τοῦ ΑὐΥού.
νασμα 3,5 δισ. Σελ. 2
στον. Δέν τήν είχαμε ξεχάσει, αλλά μέ
τή ζέστη, τή θάλασσα, τήν πανσέλη- '
Βήματα
!ἩΠαναγία για όλους
'Η Παναγία έχει μιά ἰδιαΙτερη σχέση μέ τούς ανθρώπους. Καί μόνο το
έπιφώνημα «Παναγία μου» πού έπικαλούνται σέ δύσκολες στιγμές όλοιδεξιοί, 'αριστεροί, σοσιαλιστές, προεδρικοΙ καί πλατφορμιστές, άθεϊστές,
κομμουνιοτές, μνήμονιακοί καί δραχμιστές- είναι μιά απόδειξη ότι ή Μη
τέρα τού Χριστού είναι αὐτή πού πι
στειλουμε ότι μας προστατεύει καί μας
βοηθάει νά ξεπεράσουμε τούς κινδύνους καί να αντέξουμε στά αδιέξοδα.
Καί έπειδή όλοι αποδίδουμε αὐτή τή
δύναμη στήν Παναγία, ύπάρχουν καί
τόσες πολλές έκκλησίες αφιερωμένες
στή χάρη της Μαη καί τό μικρότερο
χωριό έχει τήν δική του έκκλησία τής
Παναγίας. Σέ κάθε τόπο ή Παναγία
αποκτάει καί ένα διαφορετικό έπίθετο
πού τήν προσδιορίζει. 'Η Παναγία ή
'Εκατονταπυλιανή στήν Πάρο, ή ΠαΜα ή Χρυσσχἑρα στήν Κάλυμνο, ή
Παναγία τού Με στήν Καστανιά
'Ημαθίας, ή Παναγία Παντόνασσα
στήν Σίκινο. 'Η Παναγία Στρατηλάπασα στήν Κύθνο, ή Παναγία Άξιόν
'Εστι στό Ἀγιον'Ορος, ή Παναγία ή
Μεγαλόχαρη στήν Τήνο, ή Παναγία
ή ΚΜνμμἐνη στό Άργος. ή Παναγία ή Εύαγγελίστρια στήν Σκιάθο,
ή ΠαναγίαἡΌρΦανή στήν Κρήτη. ή
Παναγία Κυρία τών Ἀγγέλων στήν
Κέρκυρα, ή Παναγία ή Άγιογαλούσαινα στήν Χίο, ή Παναγία ή Διασώζουσα στήν Πάτμο, ή Παναγία ή Γλυκογαλούσα στήν Σαντορίνη, ή Παναγία ή Δακρυροοῦσα στήν Κεφαλλονιά... δένείναι παρά μόνο μερικές από
τίς Παναγία τής 'Ελλάδας.
'Η Παναγία δέχεται τά περισσότερα... ο-α1ε11 πού απευθύνονται πρός
τόν Οὐρανό από τούς ανθρώπους.
Αντι ή προτίμηση στό πρόσωπο τα
Παναγίας Μαι στήν ανθρώπινη
φωτ της καί στήν Με ζωή της.
Δέν έκανε θαύματα, δέν καταδίκασε τόν
ΜΜσέΜΜζΜ8ἐν81Μ
να. δέν αμεταλΜθτικε τήν δεματικάτητα τού Υἰού της γιά νά ξεχωρίσει
στήν κοινωνία όπου ζούσε. Μετά τήν
γέννηση τοῦ Χριστοῦ ΜΜονυε
τήν Παναγία νά θρηνεῖ κάτω από τόν
Σταυρό τού μαρτυρίου Του. Αύτή ή
απλή ἱστορία τής ζωής της καί τά δάκρυά της μας συγκινούν.”Εχει αποφέρει
καί αὐτή όπως έμεῖς οἱ άνθρωποι. Καί
ἑπομένως είναι ὁ δικός μας ανθρωπος
στόν Οὐρανό, πού μας καταλαβαίνει
καί μπορεί νά μας βοηθήσει. Γι' αὐτό
είναι τόσο δημοφιλής ή Παναγία. Γι'
αὐτό πραγματοποιεί τό μεγάλο θαύμα
της κάθε Δεκαπενταύγουστο όταν
ἔστωγιαιιίο<ίιμὲτ><ιπαιρνεινόιὁι<ι>ύΜακατἀμέΜτίςώιδ$Μτἀμίοτι
τίς διαφορά καί τίς σας. νά μπούμε
άμιἀὰπότίςέ«λησίεςπιςκώνάΜ
Με ένα κερί στην χάρη Της.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
°Η χώρα ,
πού δέν μαθαίνει
τού ΚώσταΧριστίδη* _
Η ΜΑΘΗΣΗ δέν είναι απλή συσσώρευση γνώσεων.
Ό ΗΜ Επιειεοπ έχει πεί ότι <<ή γνώση από μόνη της
δέν έχει αξία, έκτὸς καί αν τήν χρησιμοποιήσουμε». Ἡ μάθηση συνίσταται σέ μία «μετάνοια», δηλ.
σέ μία αναθεώρηση των σκέψεων καί των πράξεών μας πρός αύτὸ πού καθίσταται Φανερὸ ότι
είναι όρθὸτερο. Ἡ μάθηση, μεταξύ άλλων, μας
επιτρέπει νά προσαρμοζὸμαστε έπιτυχώς στίς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες.
Είναι γνωστή ή ἱστορία μέ τόν βάτραχο, τὸν
ὁποῖο αν ρίξουμε σέ μία κατσαρόλα μέ ζεματιστὸ
νερό, αμέσως θα πεταχτεί έξω.°Αν, όμως, τὸν βαλσυ με στήν 'ίδια κατσαρόλα μέ κανονική θερμοκρασία νερού καί αύξήσουμε τήν θερμοκρασία
βαθμιαία, ώσπου τό νερό να γίνει καυτό, ὁ βα
, τραχος θα αδρανήσει, θα αρχίσει νά καίγεται καί
όταν προσπαθήσει καθυστερημένα να έκτιναχτεί
για να σωθεί, έχοντας χασει τίς δυνάμεις του,
_ δέν θα τα καταΦέρει. Θα είναι πλέον πολύ αργα.
Ἡ ελληνική κοινωνία στήν μεγαλη πλειοψηΦία της έπί δεκαετίες έΦησύχαζε, έπιδιδὸμενη
σέ κατανάλωση των πόρων πού κληροδότησαν
προηγούμενες γενεές καί των χρη ματων (έπιδοτήσεων καί δανείων) πού είσέρρεαν αφειδώς από
τήν Εύρωπαίκή" Ενωση. Δέν αντιλαμβανόμασταν
ότι θα ήταν αδύνατο μία χώρα έπί δεκαετίες νά
καταναλώνει περισσότερα από όσα παράγει,
στηριζόμενη κατά βάση σέ δανεισμό."Οπως ύπο
' στηρίζει παραστατικά ό καθηγητής Δημήτρης
Μπουραντας, <<γίναμε μία ὁλόκληρη χώρα-βατρα- ,
χος».Ἡ παρατεταμένη απραξία βόλευε πολλούς. ή
Συνέχεια στήν σελ. 8
παΪος καταναλωτής πετά
ΠΞΝΝ|ὅ ει στα σκουπίδια 123 κιλά
τροφίμων κάθε χρόνο!
ΕΙΔΗΣΟΥ^ἄ λιτό αὐτά σχεδόν 97 κιλά
θά μπορούσαν ἀκόμη νά
ΠΕρ|£ΡΓΑ κάταναλωθούν. Συνολικά
δέ, σέ ἐπίπεδο Εὐρω
· Ἡ μεσογειακή φώκια
«ΜΟΙ18011Π5 1110112011 με»
απειλείται μέ ἐξαφάνιση
καί σπάνια τήν βλέπουμε.
Όμως, γιά καλή της καί
καλή μας τύχη, απαντώ
στήν Ακτή τού Κυβερνήτη καί στόν Άγιο Γεώργιο
τόν Ἀλαμάνο στήν Κύπρο. Οί λουόμενοι έμειναν
ἔκπληκτοι όταν είδαν μία
Φώκια νά κολυμπᾶ μαζί
τους καί νά παίζει μέ τό
κύμα. Οί φωτογραφικές
. μηχανές μπήκαν σέ λει
τουργία καί ή γλ υκύτατη
φώκια έα νε «σταρ»!
ρ Στό Διαδίκτυο βρίσκονται πλέον όλα τά
πρωτότυπα γραπτά τού
Κάρλ Μαρξ καί τού συντρόφου του Φρήντριχ
Ένγκελς. Τό Αρχείο αὐτό
δίδει δωρεάν τό Διεθνές
7νστιτούτο Κοινωνικής
°|οτορίας στό Άμστερνταμ
στήν διεύθυνση 11ττρε://
ωω011.εοοίι11111ετοιγοτἔ/
Ηοοοτό/Α126ἩθΟ86Ω Ἀνάμεσα στά βιβλία άρθρα
προσωπικά γράμματα καί
άλλα ἔγγραφα, ύπάρχει
καί ή μοναδική στόν κόσμο
χειρόγράφη σελίδα από >
τό «Μανιφέστο τού Κομμουνιστικού Κόμματος»
(1848), ένα ἔργο πού έχει
μεταφρασθεΪ σχεδόν σέ
όλες τις γλώσσες αλλά καί
ή πρώτη έκδοσις τού «Κεφαλαιου» (1867), μέ χειρόγραφες σημειώσεις στό περιθώριο τῶν σελίδων από
τόν ίδιο τόν Μαρξ.
ρ Σχεδόν δέν τό πιστεύει
κανεις αλλά ὁ μέσος Εὐρω
παίκής Ἐνώσεως, πετιούνται 47 ἐκατ. τόνοι
τροφής ἐτησίως. Τίσπατάλη! Καί νά οκεφθείκανεις
πόσοι άνθρωποι πεινοι7ν... ·
· Τό ἔργο τού Πικάσσο
«Ἡ Κομμώτρια», φιλοτεχνημένο τό 1911, θά ἐπιστραφεί από τίς ΗΠΑ
στήν Γαλλία από όπου
_ἑκλάπη πρό 17 ἐτῶν! Τό
ἔργο, αξίας 15 ἑκατ. δολλαρίων, εύρέθη πέρυσι, σέ
ταχυδρομείο τού Νιού
Τζέρου, ὅπου εδώ σταλεί
μέ έταιρεία ταχυμεταφορών από τό Βέλγιο.
Ήταν τυλιγμένο σέ κοινό
χαρτί συσκευασίας, ώς. ..
δώρο Χριστουγέννων καί
συνοδεύετο καί από εύχετήρια κάρτα. Ό μοναδικός
αὐτός πίνακας διαστάσεων 33 ἐκ.Χ46 έκ. εᾶε κλαπεἴ από τό Κέντρο Ζωρζ
Πομπιντού τό 2001.
· 'Η Καλιφόρνια αντιμετωπιΖει τεράστιο πρόβλημα πόσιμου νερού, λόγω
τής μεγάλης ξηρασίας.
Έτσι οί αρχές σκέφθηκαν
καί, στήν δεξαμενή τού
Λός Άντζελες πού έχει συνήθως νερό αρκετό γιά νά
τροφοδοτήσει τήν πόλη
γιά τρείς ἐβδομάδες, πέταξαν μέσα 20.000 είδικά
πλαστικά μπαλάκια πού
ἐπιβραδύνουν τήν ἐξάτμιση.. ..Ἐπί πλέον τά μπαλάκια αὐτά κάνουν «σκιά»
στό νερό τής δεξαμενής καί
«ἑγκλωβιζουν» τίς άκτίνες
τού ήλιου, πού εύνοούν
τήν ἀνάπτνξιι αλιως.
Στά περίπτερα αύριο
'Η «Εστία» τού Σαββατοκύριακου θα κυ κλοΦορήσει κανονικα αύριο, Σαββατο 15 Αύγούστου.
"#' ,
ἔἔ3πἔόἶΖΑ νο, τίς διακοπές, τή μνρωδιἀ τα τη·
'Οριστική Φαίνεταινά είναι ΥΜΤῆ€ ἀΘεΡίνα9 Τό βράδυ στήν παἡ ρῆξις στὸν ΣΥΡΙΖΑ. 'Ο κ. ραλία, ποιός θέλει να @νλλίζΞ1 Τό ἡμεΛ9Φἑ1ζόνης ήν8κοίγωσε ρολόγιο γιάνάτσύθυμίζειπώςτόκατην ημιουργια μετώπου .
κατά τού μνη μονίου καί ή:
της λιτοτητος. ΣΕΛ. 3 Ι
στον των όλοι θυμόμαστε είναι ή γιορΣυ Φωνία τή τα ΠαναγίαςΌ Μασουγι αερίο υ ατος είναι τα καλοκαιρινά. .. ΧριστούΣτρατηγική, συ 1808119 γερα Μιά γιορτή χωρίς διακοσμήσεις
αναμεσα στην κυ ερνηκοινοπραξια που συμμε- _
τέχει ή αμερικανική Νο- καί δωρα μέσα σέ κουτιά μέ ΜΜΜ·
με Επετςγ. Σελ. ε 'Η Κοίμηση τα θεοτό<σν έχει ένα χαρακτηριστικό γλυκύτητας καί σεμνόΗ 3 3 τητας στίς έκδηλώσεις πού πραγματοποιούνται για νά τιμήσσυν τήν έπέΗ τειό της οἱ.χριστιανοί.
θ 771188 ?01151