Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοε“ον@οω“ετ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΡ. ΟΥΑΑΟΥ Ο7ΊΟ ΤΟ! ΒΤ· - ΤΙΜ" Ί εν · · ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 'Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2045
 ΕκΡΔΣΕ|Σ Ω Ο
“πέρας
Η Παναγία, το ιερότερο από τα
πρόσωπα τπς Ορθοδοξίας, 80- Ι Ι Ι Ι
ξόΖεταισεκόθεγωνιότπςΕλλό-  η - 
δος. Η μεγάλο λατρεία που
έχουιὁ οι ”Ελλπνες νια τιὁ "μόνα" Σω 2
του εσυ και των αν ρωπων
αποδεικνύεται από τα πολλό 
ονόματα που τος έχουν προσδώσει. Μεγαλόκαρπ. Εκατονταπυ- Ε Σ Π Α 2 Ο ο 7 - 2 Ο Ί 3
λιανό, Φανερωμένπ, Κοσμοσω· ς ι 73  τι
τόρα, Χο2ο8ιώτισσα, Εικοσι- Α
φοίνισσα, Βρεφοκρατοόαα, Ο 7 Γ ΠεΤ|ογΝΤΔι 47 ΕΜΠ. ΤΟΝΟ' ΤΡΟΦ|ΜΔ
Ελεούσα, θαλασσινό, Γιότρισ- θ ί #`
σα, Μυρτιδιώτισσα και πολλό
ακόμα.
Φέτος λοιπόν π μέρα εορτασμού τπς είναι τόσο σπμαδιοκιί
αν σκεφτει' κανείς .ότι συμπίπτει Λ  Σ , 7 , Ο |
με το τρίτο μνπμόνιο (ένα ακο- 5  Ξ
μα) που "πέφτει" στις πλότες αυ- Ξ 7 ο ε  _ π
τού του εξαθλιωμἑνου λαού μετα   
από πέντε Χρόνια μνπμονικό
"2υγό".
Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτό ·
ω” ΜΝ· του κα οκαιρ¦ού"'με ξ Ο · | η έ!. -ρ Χ ί | 4 Ι έ ν
:“Ξ::1:::ἐ::;:::: |~  ο ε ς °πἩηΡιωιμ ωΜΨ "3 Μ
των ελλήνων και όχι για τις "αν
λες του Αδπ". . 'έ  
 Σελ. 4
Ο λογικός