Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἶ “ Ι|_λΡλΣΚΕΥΠ | ί .λΥ|'()ΥΣί`()Υ 20Ι5 .λΡ. ΦΥ.λλ()Υ ίΝ2 ΤΙΜΗ: Ι.5ε ΕΧΕ' Σῖ^ χεΡ|^ ΤΟΥ ο ΡΑΚ|ΝΤΖ"Σ Ε Ι · 
Οι ΤΟΟ φάκελο
- φωτιά για 
τους δήμους
κΑκοΔιΔχΕιΡΗΣΗ κοιΝοτικΩΝ ΚΟΝΔΥΛ|ΠΝ ΚΔ' ΠΕΡ'ΕΡΓΕΣ ΔΟΣΟΛΗψ'ΕΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
τι κι· .ρι1·Μ-ιιιιιυ.ςι`
Ι κυριε Τσίηρσ¦ χρέος και ιτροτερσιοτητο θα έηρεηε νο είναι η βελτίω°φο ση των συνθηκών στη δημοσιο εκιτσίὁευση. Δεν βλέηουμε κατι τέτοιο.
Με την ειτιβολη ΦΠΑ 23% στην ιδιωτικη Παιδεία. δεν καταστρέψετε
Ο ΤΣ|ΠΡΑΣ ΑΝΟ'ΓΕ' ΤΗ...
Βενταλια
 μονο τον κλάδο. Κοτσὁικοζετε και το ηοι6ισ.ίΟχι το τιλουσιοηοιὁαε
 ν Π ' | αλλά το Παιδια των μικρομεσαίων οικογενειών Που στερουντοι
«κο|ΝΩΝ|κο "ΑκΕΤο» το Παντα για τη σωστη μόρφωση τους
Εκ ΝΕΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΘ
τ ΣΕΛ. Τ5
ο· <<με τΠ'βούλσ>> το ΜΝιιΜοΝιο Νο ο ΕτκΛΩΒιΖει
" Ἑ%ἙΉἔή τη ΧΩΡΑ ΚΑί τοπ ΤΤ0Λ|ΤΕΣ
Ι Ο ΣΥΡ'ΖΑ ΣΤΑ «ΔΥΟ»
Τι, αλλά ζει
Μοριά... Τωρα ω"
το τοπίο!
τΑ ΣΕΜΝΑ, κΑι ω η μ ο ς
τι κι>γΒΕι ι-ι «ι3ιΑΣγΝιι»;
· Μείωση των προστίμων για τροχαίες
παραβάσεις, δωρεαν μετακινήσεις
με ΜΜΜ, γεύματα στα σχολεία
› ελ. τ
κΑιοΔΕγτΕΡοΣ κΑΥΤΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ χ -  
ΣκοτΩΝογΝ τοπ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ : 
_ο“ΜΜΜΜΜΜ ΩΣ ΚΑί ιΟΟ%ΗΦΟΡΟΛΟΓ|Α ΤΟΥΣ 4` 9 > μ ¦¦/¦σ ο
τα:::““ρν“°“<Μ:“ κΑτΛΣχΕΣΕιΣλιιοτΜιΡοτΔι.οοοΕγρΩ  9  - ο· έ 
ω ΤΕΛΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ... ΦΟΥΡΝΟΥΣ το. 4-5' 20-24 | “κ°λρκωρ|
ι-ι ΑΛΛΗ σου... _  7 Π
 1) Ξ ΜθΡοΜ  ,7 -ὶ ` Η “  Αλλοι ΑΓΑΝΑκτογΝ, Αλλοι ΒοηθογΝ _<
ΜΜΜ _ι) Ωει(. ιι “ ο ^ Δ ~ · < Διχασμενοι απεναντι 
· ' ΜΟΗ. 
- ·Χόο<ω“ν“σ·6 · Η κυβέρν“σ“ ΜΒΜ Μ ιΤΤααιοΤοαμΜ:ατοτο 
· Η εκθεση των ΗΠΑ, η μη αλλαγή
του νομου περί ευθύνης
ατιααργὡν και τα... προβληματα 
““““°Τ°^°“°°“ Ζ· στν-ι τη ΔΦΑ
Η Ελλάδα ιτροσκυνάει τη Χάρη σου