Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΖΕΣΤΗ: Πρόσκαιρα ίσχυρα καιρικά Φαινόμενα
Πέμπτη 13 Αύγούστομ 2015
"Ετος 122ον ί Αριθμός φύλλου 40228 ί Τιμή 1,5 €
13-08-2015·
στα νοτιοδυτικα. Στήν ύπόλοιπη χώρα αἴθριος
καιρός, μέ τοπικές νεΦώσεις τό μεσημέρι
καί τό απόγευμα στό ῦΙόνιο καί τα ήπειρωτικα ὁρεινα. Θερμοκρασία αμετάβλητη.
Μαξίμου τού όμολογητού
Σελήνη 29 ήμερών
Ανατολή: θ.38|-Δύσις: 8.21'
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220031, Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227870
εετίετιενγε@οίεΠετ.ςτ
«ΕἱΙἱΒίΙθίθΙ°ἰΠἔ»
από τήν Πρόεδρο!
'Ο όρος «51ίύιιειετ» είσήχθη στήν παγκόσμια κοινοβουλευτική διάλεκτο στα μέσα τού 19ου αίώνος καί
αναφέρεται στα τερτίπια πού μετέρχονται βουλευτές,
για να καθυστερήσουν ή καί να ματαιώσουν τήν ψήφιση νόμων. Συνήθης πρακτική είναι ή έγγραΦή τεραστίου αριθμού όμιλητών, ή μεγαλη διαρκεια τών αγορεύσεων, οί συνεχείς παρεμβολές καί ή καταθεσις πολλών
τροπολογιών, ώστε να παρατείνεται ή κοινοβουλευτι
, κή διαδικασία, να έκπνέουν προθεσμίες καί να τινάζεται τό νομοθετικό έργο στόν αέρα.
Στίς σύγχρονες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες
ύπαρχουν βουλευτές ή γερουσιαστές πού έχουν διαπρέινει στό <ώ|ίύιιείετίπς» καί έχουν συνδέσει τό όνομα τους
μέ αὐτό. Μαλιστα μέ τήν πρακτική αὐτή έχουν κατά καιρούς ανατραπεί ὁλόκλη ροι νόμοι. °Ιδού δύο πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις από τό πρόσφατο παρελθόν.
Ο Στήν Βρεταννία, τό 2012 βουλευτές τού Συντηρητικού Κόμματος καί τών Σκωτσέζων °Βθνικιστών κατέΦυγαν σέ «ύΙίύιιειετίπς» για να αποτρέψουν τήν ψήφιση νόμου «για τήν έξοικονόμηση τού Φωτός τής ἡμέρας», πού θα έσήμαινε τήν εὐθυγραμμιση καί τής Βρεταννίας μέ τήν ώρα τής κεντρικής Εὐρώπης. Προκειμένου να παρελκύσουν τήν κοινοβουλευτική διαδικασία, κατέθεσαν ἀκόμη καί τροπολογία για να ἰσχύσει
εἰδική ώρα στήν έπαρχία τού δώματα, μέ διαφορα 15
λεπτών από τήν ώρα τού Λονδίνου!
' Στήν Γαλλία, τό 2006, ή αριστερή ΜΜΜ κατέθεσε 137.449 τροπολογίες σέ συζητούμενο νομοσχέδιο τό ὁποῖο έμείωνε τήν συμμετοχή τού γαλλικού δημοσίου από 80% σέ 34% στό μετοχικό κεφαλαιο τής κρατικής εταιρείας «δεσ θα Πέστε», προκειμένου να αποτρέινουν τήν ἰδιωτικοποίησή της. Μέ τήν κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία, ή συζήτηση καί ψήφισις έπί
όλων αὐτών τών τροπολογιών έκτιμαται ότι θα απαιτούσε περί τα δέκα χρόνια!
Ἀντίθετα,  Πολιτείες όπου παλαιότε~ τα Με τει[email protected]Μα ΜἈνθιπροσώπων όσο καί στήν Γερουσία, τα τελευταῖα χρόνια
έχουν τεθεί Φραγμοί ώστε αὐτό να αποτρέπεται. Με
παντοτε κυρίαρχο ρόλο έχουν οἱ αὐςημένες πλειοψηΦίες τών Σωμάτων.Ἀν αὐτές αποφασίσουν τήν παραταση μιας διαδικασίας, κανένας δέν μπορεί να τήν σταματήσει.|Μαλιστα στήν Γερουσία, οί γερουσιαστές έχουν
τό δικαίωμα να μιλούν ἐπί παντός συζητουμένου θέματος
έπί απεριόριστο χρόνο, ἐκτὸς καί αν τα 3/5 τού Σώματος
αποφασίσουν να τερματιοθεῖ ή συζήτησις.
Σημειωτέον ότι ὁ όρος (61ι'βιιειετ» προέρχεται από τό
ἰσπανικό «ύΙίύιιειετο», τό ὁποῖο προέρχεται από τό
ὁλ.λανδικό «ντήύιιίιετ» πού σημαίνει «πειρατήφ› ή «ληστής». Χρησιμοποιείται δέ στήν κοινοβουλευτική διαλεκτο, προδήλως  όσοι καταφεύγουν στήν πρακτική αὐτή, στήν πραγματικότητα «κλέβουν» κοινοβουλευτικό χρόνο καί προσπαθούν να αποτρέψουν τήν ψήφιση
νόμων μέ τρόπο «πειρατικό».
Στήν 'Ελλαδα, τέτοιου εώους πρακτικές δέν είχαμε μέχρι τώρα. 'Υπήρχαν κοινοβουλευτικα τερτίπια τα
ὁποῖα μετήρχοντο οἱ βουλευτές, αλλα οὐδέποτε σέ τέτοιο βαθμό ώστε να ανατραπεί ὁλόκληρη ή κοινοβουλευτική διαδικασία. Καί βεβαίως ποτέ δέν είχαμε
Πρόεδρο τής Βουλής να έπιδίδεται στήν πρακτική
αὐτή. Ἡ κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ή πρώτη
Πρόεδρος Βουλής, πού θα καταγραφεί στα παγκόσμια
κοινοβουλευτικα χρονικα ώς διαπρέιγασα στήν τέχνη
τού <αί1ίύιιειετίπς», προκειμένου να παρακωλύσει τό
έργο τού Σώματος στό ὁποῖο προεδρεύει!
  Εκλογές φέρνει
τό νέο μνημόνιο
Τα «δύσκολα» μέτρα μετατέθηκαν για τόν ῦΟκτώβριο
Τό σχέδιο νόμου πού κατετέθη
χθές στήν Βουλή καί αναμένεται να
ψηφισθεί αργα σήμερα τό βραδυ
ἑπιταχύνει τίς έςελίςεις για τήν διενέργεια πρόωρων ἑκλογών, οἱ
ὁποῖες ,ένδέχεται να διεξαχθούν
ακόμη καί έντός τού Σεπτεμβρίου.
Τό νομοσχέδιο έμπεριέχει τήν κύρωση τής συμφωνίας τήςίΕλλαδος
μέ τόν Εὐρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητος (Ε8Μ) καί τίς ρυθμίσεις
για τήν -ὐλοποίηση τής συμφωνίας
χρηματοδοτήσεως τής χώρας μας,
μέσω νέου δανείου.
Παρα τήν σχετική Φημολογία
για αμεση υίοθέτηση σκληρών μέτρων, κατ' απαίτηση τών δανειστών
τής χώρας μας, τα πιό δύσκολα πολιτικα μέτρα καί οἱ πιό απαιτητικές μεταρρυθμίσεις μετατίθενται χρονικα
για τόν Όκτώβριο. Μέ τόν τρόπο
αὐτό, ὁ κ. Τσίπρας κερδίζει τόν απαραίτητο χρόνο εἴτε για να δημιουργήσει ὑπό τήν πρωθυπουργία του μια
εὐρύτερη κυβερνητική πλειοψηφία
στήν Βουλή εἴτε -κατι πού είναι καί
τό πιθανότερο- για να διαλύσει τήν
Βουλή καί να προκη ρύςει πρόωρες
έκλογές. ῦΕξ αλλου, οἱ τελευταῖες
δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ὁ ΣΥΡΙΖΑ διατη ρεῖ σημαντικό προβαδισμα έναντι τής Νέας Δημοκρατίας,
τό ὁποῖο δύναται να διατηρήσει έΦ°
όσον ή ψήφισις καί ὲΦαρμογή νέων
μέτρων λιτότητος δέν λαβει σαρκα
καί στα πρίν τίς καλπες. Οἱ έςελίζεις αὐτές δημιουργούν ανησυχία
στό Βερολίνο μέ τήν Καγκελλαριο
Μέρκελ να Φέρεται να προκρίνει
τήν λύση ἑνὸς «δανείου-γέφυρα»
αντί ἑνός τρίτου μνη μονίου. 1
Εἰδικώτερα, αναμεσα στα μέτρα
πού καλείται ή Κυβέρνησις να
έςειδικεύσει καί να εἰσαγαγει πρός
ψήφιση μέχρι τόν ῦΟκτώβριο είναι
τα ακόλουθα: ~
“Ἡ ένσωματωση στόν Κώδικα
Φορολογίας Εἰσοδήματος τής
είσΦορας αλληλεγγύης.
-<Η δεύτερη Φασις μεταρρυθμίσεων τού συνταξιοδοτικού συ
στή ματος.
- °Η καταργησις τής προτιμη
σιακής Φορολογικής μεταχειρίσεως τών αγροτών.
- “Η καταργησις τής είδικής
Φορολογικής μεταχείρισης τού
ναυτιλιακού κλαδου καί ή έπέκτασις τής προσωρινής έθελοντικής
είσΦορας τής ναυτιλιακής κοινότητας έως τό 2018.
-“Η μείωσις κατά τό ήμισυ τής
δαπανης για τίς ἑπιδοτήσεις πετρελαίου θερμανσεως.
-°Η καταργησις τών μειωμένων
συντελεστών ΦΠΑ στα νησια.
-°Η μείωσις τών απασχολού μενων στίς"Ενοπλες Δυναμεις.
Δέν εἶναι τυχαίο ότι τα μέτρα
αὐτα περιγραΦονται στό κατατεθέν
νομοσχέδιο μέ τρόπο αρκετα αόριστο καί γενικόλογο. Ἡ συγκυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ καί Ἀνεςαρτήτων
“Ελλήνων πέτυχε να κερδίσει τόν
απαιτούμενο πολιτικό χρόνο για να
ὁδηγήσει τήν χώρα στίς καλπες για
δεύτερη Φορα μέσα στό ἴδιο έτος.
(Λεπτομέρειες σελ. 2).
-Στόν «αέρα»
τό κέντρο στόν Ελαιώνα
Προσφυγή έναντίον τής έγκαταστασεως μεταναστών
Στόν αέρα βρίσκεται τό κυβερ
νητικό σχέδιο για τήν έγκατασταση `
μεταναστών στήν περιοχή
ῦΕλαιώνος, καθώς έκδικαζεται αύριο
ἐνώπιον τού Μονομελούς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν αἴτησις ασΦαλιστικών μέτρων, κατοίκων τής περιοχής. 'Η αίτησις, τό κείμενο τής
ὁποίας εὐρίσκεται ὁλόκλη ρο στήν
διαθεση τής «ὁ Εστίας», στρέΦεται
κατα τών όργανισμών κοινής ώΦελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), διότι οἱαδήποτε σύνδεσις ρεύματος καί ύδρεύσεως στόν χώρο αὐτό είναι παρανομος, καθώς, όπως ύποστη ρίζει, δέν
ὐΦίσταταιή προβλεπομένη από τόν
νόμο οίκοδομική αδεια. Στήν αἴτη
ρος Αἱκατερίνη Παντελίδου, τονίζεται ότι ούτε μελέτη ύπαρχει «ούτε
καί δύναται έν προκειμένω να
έκδοθή. Διότι δια να έκδοθή τοιαύτη
αδεια θα πρέπη ὁ Δήμος Ἀθηναίων
να λαβη σχετικήν απόΦασιν ότι δη
μιουργείται είς τόν συγκεκριμένον ι
χώρον οἰκισμός. Μία τοιαύτη όμως
απόΦασις δέν είναι δυνατή διότι ὁ
συγκεκριμένος χώρος ως είρηται
ανήκει εἰς πλείονας ἰδιώτας».
ὁΥπογραμμίζεται μαλιστα ότι ή
περιοχή έκτασεως 52 στρέμματων
έπί τών ὁδών Πολυκαρπου καί
ἈγίαςῦἈννης δέν ανήκει στόν Δήμο
Ἀθηναίων. Τονίζεται δέ ότι σέ περίπτωση συνδέσεως τών δικτύων
κατα παραβαση τού νόμου, οἱ αρμόδιοι ὐπαλληλοι τών όργανισμών τιμωρούνται πειθαρχικώς.
Παραλλήλως, ἑξώδικο διαμαρτυρίας απευθύνουν οἱ κάτοικοι καί
πρός τόν Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα. Σε αὐτό τονίζουν, μεταξύ
αλλων, ότι ή έπιλογή τούῦΕλαιώνος
για τήν έγκατασταση μεταναστών
είναι «σκόπιμη καί μεθοδευμένη»
καί σέ συνδυασμό μέ τό γεγονός ότι
στήν ἴδια περιοχή έπιδιώκεταιή δημιουργία ἱσλαμικού τεμένους, δεικνύει πρόθεση έγκαταστασεως μονίμου οἰκισμού μουσουλμάνων καί μα
λιστα σέ μια ἱστορική συνοικία τών γ
Ἀθηνῶν. (Λεπτομέρειες σελ. 4).
  Τα νέα
Τί ότι δούμε ακόμη
Ζ_ ση, τήν όποία καταθέτει ή δικηγόΣ ί
Ἀλλσγές
στίς συντάξεις
Σαρωτικές αλλαγές στό Η _
σἔΣΤαξφδοΡκο πόριεἶ Εάν Τα χρόνια πού πρωθυπουρ- πολιτική περίοδο στήν ὁποία θέτει
χν ΩΣ) μετρα γἑἙ^Τ2 γός τής χώρας ήταν ὁ Κωνσταντῖνος τή σφραγίδα του δικ. Ἀλέξης Τσίμ ημ ' ' Καραμανλής, αὐτός. πού έβαλε τήν προς, όπως είχε θέσει τή σφραγίδα
Με έ 'Ελλάδα στήν ΕΟΚ, ρωτούσε κάποι- του στή δική του πολιτική περίοδο
, δΈ δ ος έναν πολίτη ὁπαδό ὁποίουδήπο- ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλής. Τό
:μην ,ρ ε _ρῖ_| ,δ τε κόμματος: «Πιστεύεις ότι μπορεί ' πρώτο έξάμηνο τής κυβερνήσεως τού
_ σπἑσις  Με ρ;  νά γίνει μία ήμέρα πρωθυπουργός Σύριζα δέν κατέπληξε μέ τίς επιτυχίες
Της 09 ης Προκο ει κάποιος...» πού θά τού περιέγραφε του, αλλά πρός τό τέλος του πραγρηξη στις σχ8σεις Της μέ Τα χαρακτηριστικά τού κ. Τσί- ματοποιήθηκε μιά σοβαρή διόρθωση
μέ τό Μέγαρο Μαξίμου.
Σαφείς αίχμές τού Πρωθυπουργού. ΣΕΛ3
Ἀλλάζει τό τοπίο
στά διεθνή ΜΜΕ
Ραγδαίες είναι οί αλλαγές
στό τοπίο των διεθνών
ΜΜΕ. Μετά τούς Είσασοίε1 'Πίτσες Πωλείται καί ὁ
ΕεοΠοΠπετ. ΣΕΛ. 5
1 Η!! ιι
θ 7711138 701144
πρα, ό πολίτης θά τό θεωρούσε τόσο απίθανο ένδεχόμενο, ώστε μόνο
γιά ανέκδοτο θά τό έπαιρνε! Ἀπό
διαφορετικό ύλικό ήταν πλασμένοι
οί πολιτικοί τής ἐποχῆς τού Κωνσταντίνου Καραμανλή, αλλά καί
τών ἐτῶν πού ακολούθησαν γιά
αρκετό διάστημα, καί από διαφορετικό ύλικό είναι οί σημερινοί πολιτικοί. 'Αν μπορούσαν εκείνοι οί πολιτικσί να δούν ποιοί είναι οἱ σημερινοί
διάδοχοί τους, θά έμεναν ξεροί από
αίφνίδιο καρδιακό επεισόδιο.
Διάγουμε, λοιπόν, σήμερα μια
καί έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε
στήν ίδέα ότι σέ κάποιο σωστό μονοπάτι μπήκαμε καί όλο καί κάτι καλό θα βγεί στό τέλος, αν έπικρατήσει
ή σοβαρότητα στην κυβέρνηση·
Κάνουμε τό λάθος όμως να νομίζουμε ότι οί έκπλήξεις έχουν εξαντληθεί καί ότι δέν ύπάρχει τίποτε
άλλο πού θά μπορούσε να μας συμβεί. Ἀλλὰ μήπως είχαμε φανταστεί
ποτέ ότι θα μπορούσαν νά κλείσουν
οί Τράπεζες; σε μπορούσε ἑπομένως
αύριο ή τόν 'άλλο μήνα να γίνει -ό
μή γένοιτο, φυσικά- πρωθυπουργός
τής 'Ελλάδας ὁ ἀρχιιΥὁε τῆς Ἀριστερής Πλατφόρμας, ὁ σύντροφος
Παναγιώτης Λαφαζάνης! Δέν θα πρέπει νά είμαστε προετοιμασμένοι Ψυχολογικά ώστε νά αντέξουμε στή νέα
πραγματικότητα πού θα δημιουργηθεί σέ αὐτό τό ένδεχόμενο;
Καλόν θα είναι να γνωρίζουμε έκ
τών προτέρων ποιά γεγονότα θα
συμβούν καί ποιές) αλλαγές θά
ίσχύουν έπί Ἀριστερᾶς Πλατφόρμας.
Τό πρώτο μέλη μα τού νέου πρωθυπουργού τα είναι νά απαλλαγεί από
τούς στενότερους συνεργάτες του
κατά τό πρότυπο τού Στάλιν μέ τόν
Τρότσκι. θα έπακολουθήσει ή καταδίκη σέ έξορία τού ΚΚΕ ώς αίρετική
απόκλιση από τόν όρθόδοξο μαρξισμό. Ἀκσλούθως τα σκίσει όλες τίς
έφημερίδες πλήν μίας πού θα ύμνεῖ
αποκλειστικά τίς αποφάσεις καί Τα
έργα του. σε απαγορευθεί ή προβολή αμερικανικών κυρίως ταινιών
στήν τηλεόραση για να μή μολύνει
ὁ καπιταλισμός τόν λαό καί θα μεταδίδονται μόνο οί λόγοι του. Φυσικά, θά έχει αριστερο-πλατφορμοποιήσει τίς τραπεζικές καταθέσεις, τίς
θυρίδες καί Τα στρώματα. Στή συνέχεια θα καταργήσει τόν ΕΝΦ|Α έπειδή δέν θα ανήκουν πλέον τά ακίνητα
στούς ἰδιοκτήτες τους.
Οί πολίτες δέν θα χρειάζεται νά
σκοτίζονται για τήν διατροφή τους
επειδή θά ύπάρχει ή Κρατική Μέριμνα Συσσιτίου. 'Επίσης οἱ πολίτες θα
μετακινούνται έλεύθερα από πόλη σέ
πόλη, έφόσον θα τούς έχει χορηγηθεί
βίζα από τήν'Ύ Πί Π! ('Υπηρεσία
Παρακολούθησης Πολιτών). 'Εθνική
έορτή θα είναι ή ημέρα γενεθλίων τού
Στάλιν. Πρώτος έττίσημος επισκέπτης
θά είναι ὁ βορειοκσρεάτης Κίμ
Γιονγκ-ούν. Αύτά γιά πρώτη δόση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
, - Γραφει ό Ἀθανάσιος Θ. Κοσμόπουλος - ή
Ζητείται
σεβασμός
Ο ΤΥΠΟΣ διαφυλάσσει τήν οὐσία σε όλες τίς
έκφ`άνσεις της. Πέραν τούτου, αποτελεί όμως
καί τόνθεματοφύλακα παραδοσιακών αρχών,
οἱ όποίες άναδέχονται τίς μοντέρνες αντιλήψεις, εξασφαλίζοντας τήν συνέχεια καί τήν συνέπεια τής πολιτικής.
'Άνευ τού τύπου δέν ύπάρχει ή ενότητα
ήθικής καί πολιτικής. Δεν έξασφαλίζονται οί
προϋποθέσεις έπικοινωνίας καί συνδιαλλαγής
οί ὁποίες ὸρίζονται σημειολογικώς εντός προδιαγεγραμμένων <<ὁρίων>>.
Τό χάος πού γενικώς παρατηρείται στο έσωτερικό πολιτικό πεδίο, πέρα από τήν γενικότερη
χρηματο-οίκονομική του διάσταση, έχει καί μια
άλλην σοβαρή αίτία ή ὁποία δέν είναι έμφανής... Τήν θεσμική καί πολιτισμική κατάπτωση
πού βιώνουμε. Ἡ κατάπτω¦σις αὐτή ούσιοποιείται στήν έκ προθέσεως αγνόηση κάθε τύπου, κάθε πρωτοκόλλου, κάθε κανόνος άξιακής
συμπεριφοράς πού ύπαγορεύει γενικώς τόν σεβασμό, τήν αίδή μονα συστολή, τήν << καλή συ μ
.περιφορά>>. Δέν είναι τυχαίο ότι άλλες χώρες
τηρούν,πρωτόκολλα καί τύπους σέ βάθος εκατό
καί διακοσίων ετών άνευ αποκλίσεων.
Οί άσυμβατότητες καί οί αντιθέσεις πού
προκύπτουν πλέον, λιγότερο μεταξύ μας καί
περισσότερο μεταξύ 'Ελλήνων καί λοιπών συνομιλητών μας, έδράζονται σέ βαθιά κοινωνικές ὁρίζουσες. Αύτή ή αγνόηοις τού τύπου
έγγίζει πλέον τα κρασπεδα τής απρεπούς
συμπεριφοράς, οἱ δέ αντιδράσεις τών λοιπών
Συνέχεια στήν σελ. 8
Π£ινΜΕΣ
Ε) ΗΣοΥΛεΣ
Ζ ΖΕριερΓΑ
ο Πάει ή... «βίλλα τών
όργιων»! 'Ο Σιλβιο Μπερλουσκόνι σκέπτεται νά
τήν πωλήσει, σύμφωνα
μέ τό Ρώυτερς. Καί τήν
περιβόητη βίλλα, όπου ὁ
πρώην πρωθυπουργός
τής 7ταλίας διοργάνωνε
τά μοναδικά ἐκείνά
«μπούνγκά-μπούνγκα»
πάρτυ, σχεδιάζει νά άγοράσει ὁ πρίγκηπας τής
Σαουδικής Ἀραβίάς Μοχάμεντ μπίν Νάγιεφ.
Ἀπό τά ρόζ πάρτυ στις
χιλιες καί μια νύχτες... Μέ
κόστος βέβαια 500 εκατ.
εύρώ, διότι τόσο τήν πωλείὁ Μπερλουσκόνι.
ο Τό κουδούνισμά από
τά τροκάνιά τῶν αγελάδων πού βόσκουν σέ βοσκοτόπια τῆς Ἑλβετίάς
μπορεί γιά όλους μας νά
ακούγεται «μελωδικό»,
αλλά δέν ουμβαίνει τό ίδιο
καί μέ τούς γείτονες, πού
δέν μπορούν νά κοιμηθούν.`. . "Ετσι αὐτοί προσέφυγαν στήν Δικαιοσύνη,
καί τό 'Εφετείο τής Ζυρίχης τούς δικαίωσε καί
ύποχρέωσε τόν κτη νοτρόφο νά αφαιρεί τά κουδούνιά άπό τίς 2 7 αλλά·
δες του τήν νύκτα! «Ἀκόμη καί σέ απόσταση 80
μέτρων από τήν πηγή, ή
ή χορύπάνσις :ήταν πολύ
ύψηλή», αναφέρεται στήν
δικαστική απόφαση.
ο Μόλις προχθές γράφαμε γιά ρομπότ... ἐρωτι
κούς συντρόφους. Τωρα
Βρετάννοί καί 'Ελβετοί
έρευνητές δημιούργησαν
ένα ρομπότ πού μπορεί
νά φτιάξει άλλα ρομπότ
πιό έξελιγμένά στόν τρόπο πού κινούνται, χωρίς
καμμίά ανθρώπινη πάρἐμβάση. Στό τέλος θά
γίνουν πράγμάτικότητά
οί ταινίες ἐπιστημονικής
φαντασίας, πού τά ρομπότ ἐπιτίθεντάι καί ἐξολοθρεύουν τούς άνθρωπους. Τουλάχιστον στόν
γυναικείο πληθυσμό ένα
ρομποτάκι πού θά έκανε
Τίς δουλειές τού σπιτιού
θά έφθανε. ..
ο Ἡμέρα τού Ἐλέφάντα
ή χθεσινή και! στα τόν κόσμο τά παχύδερμα αὐτά
εᾶαν τήν τιμητική τους.
Σέ όλους τούς ζωολογικούς κήπους βάρέθηκάν
νά τρώνε λιχουδιές! Πάντως σέ άύτόν τού
" Αμβούργου ένα ἑλεφάν
τάκι ἑνὸς μόλις μηνός, ὁ
Ἀντζούλι, τράβηξε τά
βλέμματα, καθώς έπαιζε
ἐπίμονα μέ τό αύτί τής
αδελφής του, Σιλα, μέ τήν
άθωότη τα πού παίζουν
όλα τά μωρά. Ζώα καί
άνθρωποι.
· Καί μιά πού μιλάμε
γιά ζωάκια, στόν ζωολογικό κήπο τής )|νδονησίας είχαμε γεννη τούριά.
Δύο τιγράκιά τῆς Βεγγάλης! Τά χάριτωμένα μωρά, πού χθές ἐμφάνίσθηκαν ἐπισήμως, έχουν κερδίσει τό ενδιαφέρον τῶν
ἐπισκεπτῶν; Γιά τήν
ώρα όλοι θά ήθελαν νά
τά πάρουν στήν αγκαλιά .
τους. Σέ λίγα χρόνια,
μάλλον όχι...
Ι ΜΜΟ
τού Α. Π. Δημόπουλου
Τό αρθρο τού κ. Α. Π. Δημόπουλου με τίτλο
<<Τό μέλλον είναι “Ρουίεαε">> δημοσιεύεται
στήν σελίδα 3.