Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ευ - 'Ι θ χΡιικΑππιιΡιο
  Ι ι · ΜωΜ.03% Μ
!οἐοεπου@οω“οτετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. 0ΥΜ°Υ 87Ίδ · 'ῖ°ῖ Ο” · Τ'"Η Ί Η'  · Π""ῖΝ '8 ΜΜΜ" 20”
ΜΕΤΑ ΑΠΟ Δ|ΦΝ|Δ|ΔΣΤ|ΚΗ ΕΠ|ΣΚΕψΗ
 Ξυῇὡνει τη διοίκηση του
και με δεδομένο τον ελαχιστο χρόνο για συνομιλίες ενόψει ως 2θπς
 Αττικόν ο υυουργ6ς υγείας
 Βαρύς ο Μ
' ,υπόκειπανιαπδυ- Ι
 ΚΟΝΔΥΛ| 000.000 ΕΜ 000 των ΠΕΕι0ΕΕΕιΑ Μ του ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ σως  ομως
Δευιέρα ο κυΒερνπακός εκπρόσω
πος Σέφεν Μμπερι αλλά και ο
εκπρόσωπος του υπουργείου Οικο- · ΠΑΓΚΟΣΜ'Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ
νομικών Γιούρνκ ΜΜΜ.
Παράλληλα όμως διευκρίνιιαν σα
και π γερμανική ΜΜΜ Με
να επιτευχθεί συμφωνία το ταχύπρο δυνατο.
'Τώρα Μ ιι εξἐιασπ των συμπεφαΜμένων. μεια€ὐ Ελλαδας
και θεσμών. μἐιρων και σαι Μπεια θα αποφανθούν οι υπ. Οικονομικών, πριν περασε· π τελική
συμφωνία από τα εθνικό κοινοδουλια ιων χωρών ως Μώ
 <<Ε ιαλιικέ κ·υιασιυσει >> σκι · φ ς ~ ς· ΜΕΝΕΜΕ υησια Του _>Νοιιου Διγαιου “ΜΜΜ
νιπσαν λακωνικα οι ίδιοι. Π Ι
Αναρριισίες μέχρι  Σω Δ
Ο λογικα Σελ. 7