Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.037 | ΤΜ" Τ.30 € | ΤΕΤΑΡΤΗ Τ2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20Τ5 | κΑοιιΜεΡιΝΗ ΑθΛΗΤ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'Μ
ωκνν.5ε·Μτεοοα|.9τ  Ο Ο κ - · Ρ .
_^. ,: αν ἰῇ:“;ἑ“]7ρἑ.ϊ» ·'~Ἑω '.
“.< 7 ε ι. .- #: Ι .·εω η·4
η : , _ | . ' ` “ Ο ΣΟ!! “” ι ¦ υ '
ἔκ ΑΝΟιΧΤ Ο «ΜΗΤΡΟΣ ΜΑΓΟΣ» ΦΤΑΝΕ| ΤΟ ΜΟΤΕΥΜ
ΠΑ ΜΜΜ ΣΤΗ" ΜΗΝΑ Τ|Λ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ · ΤΟΥ ΤΕΡΛΣΤ|ΟΥ ΟΕΜ. ΝΕ ΤΗΝ ΔΕΚ'
” ΜΜΜ-ΜΜΟ ί ' ' Η... μαλακία Αρνεσεν επιασε. · Κ ·
τι Σαραγεβο επανεξεταζει . _ · . “γ 7
την πρόταση και αααντα σε 24 ὡρε5 ~ ·· ”
· και επίσημα απο χθε5 Λέοβατ5
και Σαμαο ' Εδωσε 3.5 εκατ. ευρώ
και ουνεκίζει ο Σαββί6α5
' Παπάζογλου και κόρστιεν5
ανακοίνωσε ο Παναιτωλικοε
' Η επιμονή του Ατρόμητου έφερε
τον Στόιτσεφ ' Ανακοίνωσε Ντίνα.
Σελίν και Ραροε ο Πλατανιαε
ΕΥΑ". κικοε¦
«ΜΜΜ τα περίμενε και
αΜιῶε τα Βρήκε
ο Τζερααιίρ στον Αεκ»
ΤΡΕ|Σ
ΣΤΟ... ΚΑΔΡΟ
ΜΜΜ! ΠΟ Μ ΤΟΥ ΜΜΜ'
Η ΕΟ'ΟΥΗ|| ΤΟΥ ΜΒΜ" Πλ ΠΗΡΕ!
" . τα   “ Ι «ΣΥΜΜΑΧ0Σ»
 έ . Ο ο    ΑΝιιείΝτ
 ,  ή . Τ Ο) 'Οι3λογωσουεΠιμενειοΔναατασίου
__ __ _ - . . _ . . ' Δηλὡθακαν στην ΜΕΡΑ Εσιεν
· Προιόθπκσν γιστον παγκο Ο ΌὶΤ“ῆἶόῖ° Ο' “°"°όλἔ“κ°°» Ρε“"νΕ°ΡἩ , . · 4 " και ΓιαννακοΠουλο5 · Με τεστ σημεΡο
ο|Αλεχόπρο Σ°μ"έΜωδἡγΜε κο' _ Δ ιιτομερειε5νιαίνα“ανακαινωθει τι μεταγρ,αφιι' . . Ξ ε 1 (9 μμ.. Ν51)μετα Σοοιεδαὁ
την Αργε""ἡ στον τεΜκό Ιου ··Χασ!ιαΥμεταευ ολυμιιιακου και Πορτο για τον Ερνανι Ι η 7. ) ρ · Η" 
=οἑιντιαλ).ΝτοουμἔαιΚετσααγια Ι Γ. . .ι · . Κ ΠοσυνέργεΜΜτΠγὡωω, ¦
· « .. . ¦. 4
σεβἔἔἔ:ἔ==ἑν ΕΠἶΤ›Εε _  ι  7 ' ο αρκΠγοε ΙΜ καμααλα