Πρωτοσέλιδο Έθνος: Όλα τα μέτρα του τρίτου Μνημονίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
|2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Με
ΔΡ. ΜΜΜ: ιοι46
τ.30€
Με κρατα
Μι ονο: 2.50€
^ 7 :π τ: .5 ι“
+ ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑ ΣΟΥΠΕΡ "02Ε 8 ΚΑΡΑΜΠ|ΝΑ ΟΖ·υΞΑ
“ ω ¦= . ';ἶμΪΪ”Ϊ”Μ;ῶωῷςῇἙἴῷ“ “ε.ν“ι“ι.-γ γ ει | ζγ ι ¦._ Αμ Λ _._._ .μ ._ .7 Πι 7 _. __ _ .·> - ό ΤρΉ|γΜ|Π_” .7
. ,ι ¦ ι ι “εετ~ .;“9Δ:€; -ω“ε¦_¦›ρ· .““;3:,¦““ `εΞἴ/ΠΙΠ “στΠΧΠσῖῦδδ“
Τ' ΠΕΡ|ΑΑΜΒΑΝΕ| ΤΟ ΒΑΡΥ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΑ Τ|Σ Δ|ΟΡθΩΣΕ|Σ
των ότι τι τι μια
ΚΔ' ΧΑΟΣ
Μ" κ" του τρίτου Μνημονίου
Σύνα ε όε στο
Μετζ/08% 
«ανταρτε8» στη Βουλή
και το «τείχοε>› ΣόιμΠλε
στο Εατ08τοι1ρ
|ΣΦΜ|Π|Μ
Το χρονοδιόγραμμα για το μπλόκο
ΟΠ$ τιρόωρε5 σύντόξει8. Πόσο και Πότε
θα αυξηθούν τα όρια ηλικία5
ΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ύστερα
αηό μαραθώνιο διαπραγματεύσεων το τρίτο Μνημόνιο και Παίρνει τον δρόμο για ψήφιση αύριο
στη Βουλη. Το βαρύ Πακέτο των μέτρων συναντα έντονε8 αντιδράσει8
ατιό '[Ου8 «ανταρτε8» του ΣΥΡΙΖΑ,
ενώ παραμένει αγνωστη η τελικη
σταση του Βερολίνου. :3 3-ιι "ΜΜΕ "ΜΤΒ ΙΜ ΔαΕΕ
ΜΑΞιΜογ: ΑΠΟ το ΑτιοικιοκρΑτικο Μειώσει5 στα εηι- Αύξηση φορολο· Αύξηση
Αττλικο ΔικΑιο Στο εγΡοιτΑϊκο κούρικέ5 ανω των γία8, τέλοε σε δύο εηιτοκίού και...
350€ και ακολού- δόσει5 η έκιττωση ατιοβολή των
θούν οι όλλε5... στο Πετρέλαιο κακοηληρωτών
ι3% 23%  @Ώ
¦ χ. ΦΠΑ 'ΜΜΜ' Μ"Ε|Α ΕΡ|'Μ||Μ
ωονΜορκεΜΜΜΜο““ΜΜΜυ «κλείδωσαν» το Προστασία ηρώ- Στον 'ανοιιόριο
ο Ι Ι 
/ _` Δ _ ΑΝΝΑΣ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΜΜ” 23 ώ στα ιδιωτικα ΤΠ$ κατοικια5. τού|2Οιὁ
Ι Ι , Ι ¦ ¦ σχολεια καιτο Οριστικη λύση τιαραιτεμτιονται
Σκηνε5 χαουε εκτύλιχθηκαν χθε8 στην Κω. καθωε οι Νεα γυμνασια Ι3% Μο βοδΝό Το φθ|νόΠωρο οι σνοΤροΠέ5
ιιιιοδομέε του νησιού αδυνατούν να διαχειριστούν το
τεραστιο τιροσφιιγικό κύμα.::20-2ι αΠΟ ΤΠ Ζωη ::ι3