Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997) .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΖΕΣΤΗ: Αίθριος καιρός στό μεγαλύτερο μέρος τής χώρας. Πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες στα δυτικά κυρίως μετά τό μεσημέρι.
Μικρή ανοδος τής θερμοκρασίας στα ανατολικά. Μέχρι 35β. Κελσίου στήν Αθήνα.
Τετάρτη 12 Αύγούστου 2015
Φωτίου καί Ανικήτου τών μαρτύρων.
"Ετος ί22ον ί Αριθμός φύλλου 40227 ί Τιμή ί,5 €
Αμερικής 9,_Τ.Κ. ί0872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί0 822083ί, Φαξ: 210 824807ί
Σελήνη 28 ἡμερών
Ἀνατολὴ: θ.37'-Δύσις: 8.23!
ί Καταχωρίσεις: 2ίΟ 3220482, Συνδρομές: 2ί Ο 3227870
οετίειιεννε@οτεποτ.ςτ
Τρείς πρωθυπουργοί
ί τρία μνημόνια
Πρίν από έξι χρόνια, ό τότε πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚκ.
Γ. Παπανδρέου προσπαθούσε μέ κάθε τρόπο να αποσταθερσποιήσει τήν Κυβέρνηση Καραμανλή. Καί τό απέτυχε. Μέ τήν απειλή ότι θάτήν έρριχνε κατατήν προεδρική
3 ί πως τού 2010, τήν ανάγκασε ναπροσφύγει
στίς πρόωρες ἐκλογές τού°Οκτωβρίου 2009, τίς ὁποίες
κέρδισε πανηγυρικά τό ΠΑΣΟΚ (μέ 44%). Κύριο προεκλογικό του σύνθημα ήταν τό «Μετά ύπαρχουν».
Οἱ έκλογές ἐκείνες ὁδήγησαν στήν ύπογραφή τού
πρώτου Μνημονίου. Διότι και δέν ύπήρχαν. Τό προεκλογικό σύνθημα ήταν ΜΜΜ. Καί πρό τού φάσματος
τῆς χρεοκοπίας, ή Κυβέρνησις Παπανδρέου προσωπο
στον ΒῦροΜϊκό Μηχανισμό Σταύρος (πού Μπουρκίθηκε τότε) καί τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο."Βκτοτε ή
χώρα τελεί ὑπό τίς δεσμεύσεις τών μνημονίων, στα όποία
ΜΜΜ σύσσωμο τό πολιτικό σύστημα
Αρχικά τό αναμνημονιακό μια;» σήκωσε ή Νέα
Δημοκρατία ή ὁποία, ώς αξιωματική Αντιπολίτευσις, κα- ”
τεΨήφισε στήν Βουλή τό πρώτο Μνημόνιο πού έφερε
πρός ψήφιση τό ΠΑΣΟΚ."Ομως όταν μετά τα δύο χρόνια ή Κυβέρνησις Παπανδρέου κατέρρευσε τα τό βαρος
τού Μνημονίου, ή Νέα Δημοκρατία αλλαξε σταση καί
συνέπραξε στήν Μραφή τού δευτέρου Μνημονίου, ἐπί
ημερα τῆς μεταβατικῆς Κυβερνήσεως πωπω
Τότε τήν σκυτάλη τού αναμνημονιακού αγώνα παρέλαβε ὁ Σύριζα, πού από τό 4% τών έκλογών τού 2009, στίς
ἐκλογές τοῦ°Ιουνίου 2012 έκτιναχθηκε στό 27%. Καί ώς
αξιωματική Αντιπολίτευσις πλέον, δέν ἐπαυσε καθ όλη
τήν περίοδο τῆς Κυβερνήσεως ΜΜΜ τήν κατηγορεί
δριμύτατα για «μνη μονιακή» πολιτική καί για ένδστικότητα στίς βουλές τών δανειστών.°Εως ότου τήν έρριξε
πρόωρα. 1,5 ἔτος πρό πιο Μονῆς πιο θητείας της.
Τό κύριο σύνθημα τού κ. Τσίπρα ήταν τό «θα καταργήσουμε τα μνη μόνιο». Στήν περιβόητη όμιλία του στήν
Διεθνή"Βκθεση Θεσσαλονίκης, πέρυσι τόν Σεπτέμβριο,
είχε δεσμευθεί ότι«ἐμείς θα  τό μνη- ή '
μόνο απο τι πρῶτες κώλος αέρος τῆς νέα διακυβέρνησης. προτοῦ καί Μάρω από τήν έκβαση τῆς διοπραγμάτευσης». Αυτα ήταν τα ακριβή λόγια του, μέ τα
ὁποῖα παρέσυρε τόν ἑλληνικὸ λαό να τόν ψηφίσει.
"Ομως χθές, ἑπτα σχεδόν μήνες μετα τήν από της
στήν ἐξουσία, ή Κυβέρνησις Τσίπρα κατέληξε σέ συμφωνία μέ τούς δανειστές γιατήν απογραφή καίτού δικού
της Μνημονίου."Οπως καί οἱ προκατοχοί του, έτσι καί ὁ
κ. Τσίπρας ανήλθε στήν ἐξουσία κραδαίνοντας τήν αντιμνημονιακή σημαία, Με σύντομα ἐνέδωσε στίς πιέσεις
τών δανειστών καί προχωρεί πλησίστιος στήν ύπογραφή
νέου Μνημονίου, τού τρίτου κατά σειραν.
"Εχουμε λοιπόν τρείς πρωθυπουργούς καί τρία μνη-μόνια. 'Ο πρώτος ήλθε στήν ἐξουσία μέ τό ψευδεπίγραφο 
σύνθημα «λεφτά ΜΜΜ καί ἐντὸς έξαμήνου όπέγραινε τό πρώτο. Ό δεύτερος, αφού σφυροκόπησε τό πρώτο
μνημόνιο, όπερψήφισε τό δεύτερο ἐπί ήμερών τής Κυβερνήσεως Παπαδήμου καί έν συνεχεία τό έφήρμοσε ώς
Πρωθυπουργός. Καί ὁ τρίτος, πού κατήγγελλε δριμύτατα
τα δύο προηγούμενα, ύπσγράφει τώρα τό τρίτο!
Μέ όλα αὐτά βέβαια, προκλήθηκε τεράστια ζημια
στήν έλληνική οἱκονομία."Οχι από τα μνημόνιακαθ ἑαυτά, αλλα από τήν αντίσταση στήν ἐφαρμαγή τους, τίς
αλλεπάλληλες κυβερνητικές αλλαγές καί τήν πολιτική _
καί οἱκονομική αστάθεια"Ομως ἐδώ αποδεικνύεται ότι τό
αναμνημονιακό λάβαρα δέν ήταν παρα τό όχημα γιατήν
άνοδο τής ἐκάοτατε αντιπολιτεύσεως στήν ἐξουσία Μόλις τήν έπετύγχανε, όπέγραφε τό δικό της μνημόνιο!
Κραυγή αγωνίας
από τα νησια
ῦΕκρηκτικές διαστασεις μπορεί να λαβει τό μεταναστευτικά
ΑΝΥΠΟΛ0ΠΣΤΗ εἶναι ή ξη μια
πού έχουν ήδη ύποστεί ή Κώς, ή
Μυτιλήνη, ή Καλυμνος καί αλλά
νησια τού ανατολικού Αἰγαίου από
τα διαρκώς αύξανόμενα μεταναστευτικά ρεύματα. Ἑν μέσω τής
τουριστικής περιόδου καί μαλιστα
σέ μια χρονια κατά τήν ὁποία οί
ἐπιχειρήσεις σέ όλη τήν Έλλαδα
έχουν πληγεί καί από τήν ανώμαλη
κατασταση τής τραπεζικής αργίας,
τα νησια τού ανατολικού Αἰγαίου
κατακλύξονται από μεταναστες καί
πρόσφυγες, ή παρουσία τών ὁποίων έχει διαταράξει τόν ρυθμό ζωής
καί καθε δυνατότητα αξιοποιήσεως
τών θερινών μηνών.
Οί οἱκονομικές έπιπτώσεις, πού
θα διαφανούν στό αμέσως προσεχές διαστημα, θα είναι καταλυτικές
για τίς 'ή τοπικές οἱκονομίες, οί
ὁποίες συνήθως σέ αὐτό τό τρίμηνο Δ
έξασφαλίξουν τό μεγαλύτερο μέρος τών ἐσόδων τους.
Τό χειρότερο όμως είναι ότι,
όπως δείχνουν τα γεγονότα τών τε
λευταίων ή μερών, ή καταστασις
στα ακριτικα νησια έλαχιστα απέχει από τό να γίνει έκρηκτική. Τα
χθεσινα γεγονότα στήν Κώ δέν
είναι τα πρῶτα. Μόλις μίαν ή μέρα
ένωρίτερα ὲπίθεση μεταναστών
ἐδέχθη τό Λιμεναρχείο Καλύμνου.
°Επεχείρησαν, μαλιστα, να ρίξουν
τόν ἱστό τής Ση μαίας από τό κτίριο.
Εἶναι γεγονός ότι ή ανυπαρξία
κυβερνητικής πολιτικής έναντι
τών μεταναστών πού είσβαλλουν
κατα κύματα στήν χώρα έχει ὁδηγήσει σέ ὁριακές καταστάσεις.
Ἀφ° ἑνὸς έχει δοθεί τό μήνυμα μιας
πολιτικής σχεδόν ανοικτών συνόρων, ή ὁποία αποστερεί τίς αρχές
ασφαλείας, τό Λιμενικό Σώμα έν ι
προκειμένω, από τήν πολιτική καλυινη πού είναι απαραίτητη για να
έπιτελέσει τό καθήκον του. Τώρα,
αντί ανθρωπιστικής βοηθείας, ή
Κυβέρνησις σύρεται από τα γεγονότα στήν αναγκη να ένισχύσει
έκτακτως τίς αστυνομικές δυναμεις
τών νησιών μέ ΜΑΤ.
Εἶναι προφανές ότι ή καταστασις θα γίνεται χειρότερη ή μέρα μέ
η τήν ήμέρα. "Οπως έπεσήμανε
αλλωστε καί ὁ δήμαρχος τής Κώ, .
οί κατοικοι τού νησιού έχουν φθάσει «στα όρια τών αντοχών καί τής
ανοχής τους».
Τόσο ἐκεῖ όσο καί σέ αλλα νησια τού Αίγαίου δικαίως θεωρούν
ότι έγκαταλείπονται από τό Κρατος. Αντίστοιχα αἱσθή ματα πρέπει
να έχουν καί οί Αστυνομικοί καί
Λιμενικοί πού εύρίσκονται στήν
πρώτη γραμμή καί κινδυνεύουν
ένα πᾶσαν στιγμή.
Καί κατι τελευταίο: Ό πρωθυπουργός τής Βρεταννίας βλέπει μόλις 2.000 μεταναστες στήν ακτή τοῦ
Καλαί καί ήδη νομοθετεί όχι μόνον
για τήν ασφαλεια τών συνόρων,
αλλα καί για τήν σκληρή τιμωρία
όσων διευκολύνουν τήν παρανομη
είσοδο μεταναστών στήν χώρα του.
Καί στήν Βρεταννία, ώς γνωστόν,
οἱ νόμοι τηρούνται μέχρι κεραίας.
(Λεπτομέρειες σελ. 4).
  Μέσω συμπληγαδων
ῦ`  τελική συμφωνία
Αντιδράσεις από Βερολίνο καί Αριστερή Πλατφόρμα
ΜΕΣΩ τών «συμπληγαδων» τού
Βερολίνου καί τής Αριστερής
Πλατφόρμας καλείται να διέλθει ή
Κυβέρνησις,·ώστε να περασει από
τήν Βουλή τό τρίτο μνημόνιο μέ
τούς δανειστές καί να πετύχει τήν
ἐκταμίευση τής πρώτης δόσεως τού
νέου δανείου. Οἱ ένστασεις πού
έξακολουθεί να έγείρει ή γερμανική κυβέρνησις έγιναν έμφανείς
χθές μέσα από τήν δήλωση τού αναπλη ρωτή ύπουργού Οἱκον0μικών,
Γένς Σπαν. «Εἶναι αποφασιστικής
σημασίας αύτή (ή συμφωνία) να
αποτελεί μια βαση για τα ἑπόμενα γ
χρόνια. Δέν μπορεί να διαρκέσει
απλα για μερικούς μήνες. Ἡ αναπτυξις καί οἱ ελκυστικές καί αξιόπι
στες συνθήκες για περισσότερες
έπενδύσεις πρέπει να είναι ὁ στόχος», δήλωσε ὁ κ. Σπαν στό πρακτορείο Ρώυτερς. «Πρέπει να τό
δούμε προσεκτικά», εἶπε λίγο
αργότερα σέ συνέντευξή του στήν
γερμανική τηλεόραση, δίνοντας
τόν τόνο τών αμφιβολιών πού διακατέχουν τήν Άγγελα Μέρκελ. ΤΗ
Γερμανίδα Καγκελλαριος δεν κρύβει τήν προτίμησή της ἐπί τού παρόντος σέ ένα δανειο-γέφυρα αντί
ἑνὸς τρίτου μνη μονίου.
Τήν ἴδια ώρα, ὁ ἐπί κεφαλής τής
Αριστερής Πλατφόρμας, Παναγιώτης Λαφαξανης, τόνιζε πώς «ὁ δρόμος τού νέου μνημονίου δεν αξίζει
στόν ΣΥΡΙΖΑ, είναι αδιέξοδος για
τήν Κυβέρνηση καί κυρίως είναι
αδιέξοδος για τήν Έλλαδα», σκληραίνοντας τήν σταση του ἐν όψει
τής ψηφοφορίας πού θα διεξαχθεί
πιθανότατα μετα τα μεσάνυκτα τής
Πέμπτης. Ακόμη καί ή στή ριξις
σύσσωμων τών κοινο βουλευτικών
ὁμαδων τής ΝΔ, τού ΠΑΣΟΚ καί
τοῦ Ποταμιού τίθεται ἐν αμφιβόλω.
Ό κ. Τσίπρας καλείται πλέον να
πετύχει καί τήν ύπερψήφιση τής
συμφωνίας από τό Κοινοβούλιο,
αλλα καί τήν στή ριξη από 120 βου
λευτές τού ΣΥΡΙΖΑ καί τών Ανε- .
ξαρτήτων Ἑλλήνων, ώστε να μήν
θεωρηθεί ότι ούσιαστικα έχει απο
.λέσει τήν δεδηλωμένη. (Λεπτομέ. ρειες σελ. Ζ, 3).
Σήμερα
Σκληρά μέτρα
στό νέο μνημόνιο
Σκληρό μέτρα προβλέπει
τό προσχέδιο τού νέου
μνη μονίου στό ὁποῖο κατέληξαν ή Κυβέρνησις
καί οί <<θεσμοί>›. Σελ. 2
'Η κρίσιμη
~ ψηφοφορία
Μέ νέες απώλειες κινδυνεύει ὁ ΣΥΡ|ΖΑ στήν
αύριανή ψηφοφορία γιά
τό τρίτο μνημόνιο. 'Εμπόδια προβάλλει ή Πρό
εδρος τής Βουλής. Σελ. 8
Νέες έπιθέσεις
κατά τού ΡΚΚ
'Η τουρκική Αεροπορία
πλήττει κουρδικούς στόχους, ένώ τό ΡΚΚ αναλαμβάνει τήν εύθύνη βομβιοτικών επιθέσεων. ΣΕΛ.5
θ 77ίίθβ 70ίί37
'Άρχοντας ό κύριος μέ τό ένα νί!
Γαλαντόμος, γενναιόδωρος, ανοιχτοχέρης. Φαντάζομαι χαρές πού
κάνουν οί σερβιτόροι έτσι καί περάσει τό κατώφλι τού έστιστορίου
τους. Διότι αναλογα μέ τίς αμοιβές
πού δίνει στούς βοηθούς πού προσλαμβάνει, σε πρέπει να είναι καί τά
φιλοδωρήματα πού αφήνει μέ τόν
λογαριασμό. Δέν έχω τήν παραμικρή αμφιβολία γι° αύτό. 'Οταν ό
ανθρωπος δέν λογαριάζει τό χρήμα
καί είναι από τό ΟΝΑ του |ειρε, πού
λένε, σέ όποιο περιβάλλον καί αν τόν
αφήσεις τίς ίδιες συνταγές θά έφαρμόσει. Κάθε ἡμέραι, λοιπόν, μαθαίνουμε καί κάτι καινούργιο για τήν προσωπικότητα τού τέως τσάρου τής
Οίκονομίας πού μας έκλεισε τίς Τράπεζες.”Ετσι πληροφορηθήκαμε καί
γιά τή συμβολή πού είχε στό έργο
του ό άγνωστός μας αλλά προφανώς ταλαντούχος περί τήν Οίκονομία Κορεάτης κ. Κίμ.
| α αυτή
Μεροκάματο 4.166 εύρώ!
Τήν ώρα, λοιπόν, πού ἱδρώνουν
οί διαπραγματευτές μας νά πείσουν
τούς Θεσμούς νά περικόφουν κάτι τι
από τά μέτρα γιά να περισώσουν
καμμιά δεκάρα ώστε νά μπαλώσουν
τίς τρύπες τού Προϋπολογισμού καί
να έλαφρύνουν τά βάρη από τή ράχη τών πολιτών, μας ήρθε ένας λογαριασμός 375.000 εύρώ πού πρέπει
να καταβάλουμε σέ κάποιον κ. Κίμ
από τήν Κορέα - δέν γνωρίζω αν
πρόκειται για τήν Νότια ή τήν Βόρεια αύτή χώρα. 'Ο έν λόγω κ. Κίμ
δηλώνει ότι Τα! είχε προσλάβει ό τέως μέ τό ένα νί ώς σύμβουλό του, μέ
αμοιβή κατόπινπροφορικής συμφωνίας 125.000 εύρώ μηνιαίως. Ούτε ό
σουλτάνος τού Μπρουνέι δέν δίνει
τόσα! Λεφτά ύπάρχουν. 'Ο αλλοδαπός ταλαντούχος οίκονομολόγος κ.
Κίμ έργάσθηκε παρά τώ ήμεδαπώ
ταλαντούχω οίκονομολόγω μέ ένα
νί κατά τό διάστημα τών τριών
μηνών τής παντοδυναμίας του. Στό
τέλος τού τριμήνου προέβη στό
άθροισμα τών αποδοχών του καί
διεπίστωσε ότι ανέρχονται σέ
375.000 εύρώ. Προφανώς έπειδή κάτι
άκουσε περί ένδεχομένου νά πατήσει
κάποιος ένα κουμπί καί νά.γίνουν
αύτομάτως τά εύρώ δραχμές, ό ταλαντούχος κ. Κίμ ζητάει νά είσπράξέι
τά χρήματά του έδώ καί τώρα!
Τό ζήτημα είναι ότι ούτε αμφι
>οβητεῖτω ἡ αρθρα τοῦ αθροίσματος
τών αποδοχών, ούτε ή προφορική
ύπόσχεση τών 125.000 εύρώ μηνιαίως τού γαλαντόμου δικού μας οίκονομολόγου μέ τό ένα νί. 'Οσο γιά τό
ένδεχόμενο να πατήσει κανείς ένα
κουμπί καί να γίνουν αύτομάτως τά
εύρώ δραχμές, είναι ένα από τά θαύματα πού για τήν ώρα μόνο ό κ. ΛαΜόΜι5 μπορεί νά πραγματοποιήσοΑύτό πού μας απασχολεί όμως ώς
λαό πού έχει έμτπστωθεῖ τήν ἐξουσία
στόν Σύριζα είναι σέ ποιόν θά σταλεί
ὁ λογαριασμός τών 375.000 εύρώ για
να τόν πληρώσει. 'Επίση5, δέν έχει διευκρινισθεῖ έαν για Τα 375.000 εύρώ
θά καταβάλει ό κ. Κίμ φόρους είσοδήματος, τα ή αμοιβή αὐτή έμπίπτει
στό 3% ή στό 23% ΦΠΑ πού πρέπει
να αποδοθεί στήν 'Εφορία, καθώς καί
σέ ποιό Ασφαλιστικό Ταμείο θα καταβληθούν οί κρατήσεις.
Δεδομένου ότι μέχρι καί συνταξιούχοι τών 500 εύρώ πληρώνουν
φόρους, θά ήταν ακατανόητο να μήν
όπόκεινται στούς ίδιους Νόμους
αμοιβές πού ανέρχονται σέ 4.166
εύρώ ήμερησίως ή 174 εύρώ ώριαίως. Ούτε βασιλιάς να ήταν ὁ κ. Κίμ
δέν θα τόν πληρώναμε τόσο πλουσιοπάροχα! Προσωπικά πάντως θέλω να δηλώσω ότι δέν έχω δώσει
ούτε προφορική ούτε γραπτή ὑπόσχεση στόν κ. Κίμ. 'Αρα ας πρόσεχε
μέ ποιόν κάνει παρέα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠεΝΜεΣ
Διεθνές
Εὐρωπαίκό Δίκαιο!
Γ Θεώ ὁ ΚΜάςΠαωχλιμίντζος 
ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤ|κΑ πεπραγμένα τού ΣΥΡ|ΖΑ, ακόμη καί αν δέν τύχουν αναγνωρίσεως~άπό κανέναν όλλο, σίγουρα θά αναγνωρισθούν από τήν
νομική έπιοτή μη: Από χθές, τό κυβερνών κόμμα
προσέθεσε έναν ἀκόμη κλάδο, αὐτόν τού διεθνούς εύρωπαϊκού δικαίου. Συγκεκριμένα, σέ
ένημερωτικό σημείωμα πού διένειμε σχετικώς
μέ τήν συμφωνία μέ τούς δανειστές, ή Κυβέρνησις αναφέρει, μεταξύ αλλων, τό έξής: <<Ἡ συ μφωνία διέπεται από τό Διεθνές Εύρωπαϊκό Δίκαιο καί όχι από τό Αγγλικό, όπως είχε συμφωνήσει ή κυβέρνηση ΝΔ καί ΠΑΣΟΚ, καί δέν προβλέπει κατάργηση τής κρατικής ασυλίας, όπως
προέβλεπαν οί προηγούμενες συ μφωνίες>>.
Μέχρι χθές, λοιπόν, ὁ τομέας τών διεθνών
σπουδών τής νομικής χωριζόταν σέ δύο κλάδους: 'Ο πρώτος είναι εκείνος τού διεθνούς δικαίου, δηλαδή αύτός πού αφορα σέ ένα σώμα
κανόνων πού αναγνωρίζονται από τά κράτη ώς
δεσμευτικοί για τίς μεταξύ τους σχέσεις. 'Ο
δεύτερος είναι έκεῖνος τού εύρωπαϊκού δικσίου, αύτός δηλαδή πού αφορα στίς συνθήκες
οί ὁποῖες καθορίζουν το νομικό πλαίσιο τής
Εύρωπαϊκής 'Ενώσεως, αλλά καί στίς νομικές
πράξεις πού βασίζονται σε αύτές τίς συνθήκες,
όπως είναι οί κανονισμοί, οἱ όδηγίες, οί αποφάσεις καί οί συμφωνίες.
Απομένει να διευκρινισθεῖ σέ τί αφορά ὁ νέος κλάδος τής νομικής έπιοτήμης."Οσο αναζητούν τήν λύση στό Μέγαρο Μαξίμου, άς τούς
ενη μερὡσει ταυτόχρονα κάποιος ότι ή δημόσια
περιουσία τού ελληνικού δημοσίου είναι ακατάοχετη καί ή προστασία της δέν χρήζει καμμίας
διατυπώσεως περί <<άσυλίας>>. η
ο· Τήν καρδιά. .. περιβόλι
μας έκανε νέα διεθνής ἔρευνα αστρονόμων, οί ὁποία
μας λένε ότι τό σύμπαν
«σβήνει» αργά-άργά,
αλλά δέν τό καταλαβαίνουμε. Αύτό συμβαίνει
ἐπειδή μειώνεται διαχρονικά ὁ αριθμός δημιουργίας νέων άστρων.
Εὐτυχῶς πού ὁ χρόνος
στό σύμπαν είναι σέ έτη
φωτός καί έτσι μάλλ ον δέν
Ε!Δι-ιΣοχΑΩ _
ΠεριεΡΓΑ
ο ”Ύστερα άπό 74 χρόνια, ανελκύσθηκε από τόν
βυθό τού βορείου παγωμένου ώκεανοι7 ή καμπάνα τού βρεταννικού θωρηκι·οι7 «Χούιπ», τό όποἶο
εδω βυθισθεί στίς 24 Μαίου ¦ ,
.. . . κινδυνευουμε αμεσα!
του 194] στην πρωτη , ι . ..
. . . Αλλωστε μας λενε ότι
ναυμαχια με τό γερμανικα
θωρηκτό «Μπιομαρκ». Ἡ αρ79σβηνεΙ' ΚΟυρα7ί0”'
καμπάνα ἐνετοπίσθη πρό
τριετίας στόν βυθό δίπλα
στό βυθισμένο σκάφος Μέ
ο Αλλο κακό μας βρήκε!
Οί γυρίνοι, δηλαδή τά βρέ
, ~ , φη βατραχάκια σέ όλα τόν
χρημαΤοδΟΤηση Του ΑΜ· πλανήτη άρρωσταίνουν
ρικανοι7 ἐπιχειρηματίου μαζΖκά ἀπό μΙά νέα ὅκως
Πώλ Αλλεν επετευχθη ΜΜΜ?) παραωΉΚή νόσο· ι
πρό ὁλί7ω" ἶμερῶΡ ή πε' Σύμφωνα μέ Βρεταννούς
ρΙΟνλλ07ή Με Καμπἀνα£ επιστήμονες απειλούνται
μέ τηλεχειριζόμενρ βαθυ- Οἱ πληθυσμοί Τῶν ωράοκάφος τό όποἴο είχε οχε- χω, πΜΟομΙΜ¦Ἡδη| Τό
διασθεῖ ἐπί τούτου. Ἡ η 42% Τῶν είδῶνβΜράχων
καμπάνα τώρα θά απο- έμφαν,ΖΟυν πληθυσωΜή
κατασταθεί από είδικο ύς
καί ἐν συνεχεία θά μεταφερθεί στό Μουσείο τού
Βασιλικού Ναυτικού στό
Πόρτσμουθ.
ο Καί παιχνίδι έγινε ή
διαφθορά στήν 7σπανία. '
Καί έχει συναρπάσει τήν
νεολαία! Τό παιχνίδι είναι
γιά κινητά τηλέφωνα καί
όνομάζεται «Ό «διεφθαρμένος δήμαρχος»! Εἶναι
δωρεάν καί ήδη τό έχουν
«κατεβάσει» 1 00. 000
χρήστες σέ όλα τόν κόσμο.
Στόν ίστότοπο όπου παρουσιάζεται, έχουν άναρτηθεί οί κανόνες για νά γίνει κανείς ἐπιτυχημἐνος
«διεφθαρμένος δήμαρχος»!
Πάντως, εύτυχῶς, ή διαφθορά κατακρίνεται.
συρρίκνωση, ἑνώ τό 32%
τών είδών απειλούνται ή
τείνουν πρός ἐξαφάνιση.
Καί τί θα κάνουμε χωρίς
βατραχάκια;
ο Πασαρέλα γιά άλογα
έγινε στήν Σάτιστα Κοζάνης. Τριάντα ύπέροχα
άλογα «παρήλασαν» δειἔ
χνοντας τήν πλούσια χαι!
τη, τήν ούρα καί τό καλλίγράμμο σώμα τους στό
ένθουσιῶδες κοινό, στήν
ἐκδήλωση πού όργάνωσε
ό 7ππικός Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Ό
Άγιος Μόδεοτος». Ανήμερα τόν Δεκαπενταύγουστο θά αναβιώσει καί πάλι
τό έθιμο τῆς παρελάσεως
αλόγων στούς κεντρικούς
δρόμους τής πόλεως.
='Αρθρο τού
Χριστόφορου Χ. Ματιάτου
Τό άρθρο τού κ. Χριστόφορου Χ. Ματιάτου μέ
τίτλο <<Ίφιγένειαή Εῖλως;>> δημοσιεύεται στήν
σελίδα 8.