Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τουρισμός χωρίς control ανόδου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.ΠαἴτοτΠΡοτΠα.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
ΤρίτΠ 11 Αυγούστου 2015 | τιμά: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(Η ΚΔ' ΕΠιχ
Ε|ΡΗΝΑΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 25.847
Γιουργκ ΒόισγκερμΠερ
εκΠρόσωΠος του γερμανικού υΠουργείου Οικονομικών
ΩΧ' ΣΕ ΝΕ|ΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑ|0Υ
ί 7 , ,
Ανικα ΠΠραιτχαρτ
εκΠρόσωΠος της ΕυρωΠαι”κής ΕΠιτροΠής
[|ούλιος] ΙζινΠθΠκε ανοδικά κόντρα στους Πε ριο ρισμούς κεφαλαίου, τα σενάρια Ωι“εΧἰτ και το κακό Πολιτικό κλίμα
Του ρισμός Χω ρίς ςοΠτι·οΙ ανόδου
Αεροδρόμια: Με +6,5% οι αφίξεις εΠταμΠνου - Εφικτός ο στόχος φέτος για 25 εκατ. του ρίστες
Εξαιρετικό ανθεκτικό εμφανίζεται το ελλΠνικό τουριστικό Προϊόν, όΠως ΠροκύΠτει αΠό τα στοιχεία
διεθνών αφίξεων στα κυριότερα ελλΠνικά αεροδρόμια και αφορούν το εΠτάμΠνο του έτους, διάστΠμα Που ενσωματώνει όλες τις Πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και τις εΠιΠτώσεις μετά το δΠμοψήφισμα και τΠν εΠιβολή των ωστε] ςοΠττοΤε. Παρά τους φόβουςγια το αντίθετο, λόγω των εξελίξεων
στην οικονομία, αλλά και των αρνητικών δημοσιευμάτων σε διεθνή μέσα μαζικής ενΠμέρωσΠς Περί (ἐτεχιτ κ.λΠ., οι αφίξεις ξένων εΠισκεΠτών στη χώρα μας το εΠτάμΠνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015 αυξήθηκαν σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών ΕΠιχειρΠσεων κατά 6,5% σε σύγκριση με
το αντίστοιχο διάστημα Πέρυσι, γεγονός Που στιμαίνει 529.905 Περισσότεροι τουρίστες. Στο εΠτάμΠνο του 201 5 εΠισκέφθΠκαν αεροΠορικώς τΠ Χώρα μας 8.695.Ζ69 τουρίστες έναντι 8.165.364 Πέρυσι το ίδιο διάστΠμα. Η εν λόγω θετική εξέλιξΠ διατΠρεί τΠν αισιοδοξία του κλάδου για τΠν εΠίτευξΠ
νέου ρεκόρ αφίξεων ξένων του ριστών φέτος στα Χώρα. Ο αρΧικός στόχος για το ρεκόρ των 25 εκατ. αφίξεων, 1 εκατ. ΠαραΠάνω έναντι του 2014, όΠως είχε
εκτιμηθεί στις αρχές του 2015, Προ των Πολιτικών
εξελίξεων στη Χώρα, φαίνεται Πλέον εφικτός, με βάσΠ τα τελευταία νούμερα αΠό τις αεροΠορικές και
τις οδικές αφίξεις, εκτιμά τώρα ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ Ανδρέας ΑνδρεάδΠς. >7
αγορά αυτοκινήτων
Χρηματιστήριο
Ποια αεροδρόμια αηογειώνούν την τουριστική ανάΠτυξη
εδώ γ γ , ορια 3 ζ ι
6.εοοἶ / 0.406ἶ Ξ / 
 ι ι ι ι ι
Μαη Ξ Ξ Ξ 0,350 γ 
.3 3 3 / 3  ι/ 
ιιααἑ `  02703 / 
ι γ Ξ ι 1 ι ι
ι,4αα ' ' ` ἶ ὶ
2010 20λί
- Κέρκυρα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα
- Σύνολα σε εκατ. αφίξεις
2014 2015
- Ζακυνθος - Χανια
20λ2 20λ3
- Μύκανας - Σαντορίνη
20λ0 20λί
«ΦΡΕΝΟ» ΣΤ|Σ ΠΩΛΗΣΕ|Σ |ΟΥΛ|ΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΑΡ|ΤΑ|. ΕΟΝΤΠΟ|_5 >ιο
Π|Ο ΚΟΝΤΑ Η ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡ|ΟΡ|ΣΝΩΝ Γ|Α Τ|Σ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ >6
[διαπραγμάτευση] Κυ βέ ρνΠσΠ και θεσμοί «λείαιναν» έως τα ξΠμε ρώματα τις τελευταίες εκκρεμότΠτες
Τι θα μείνει εντός και τι εκτός συμφωνίας
«ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ
Πρόταση κυβέρνησυς
Μ Να ιδρυθεί εταιρεία διαχείρισης
για μεταφορά μέρους των δανείων
Μ Ο φορέας να τελεί υΠό δημόσιο έλεγχο
Μ Να εΠιτρέΠεται και Π συμμετοχή
εΠενδυτών
Πρόταση θεσμών
Μ Να εΠιτραΠεί Π ΠώλΠσΠ «κόκκινων»
δανείων σε άἰεττε88 ΕυΠά8
ΑΠΟΚΡΑ'Ι'ΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠρότασΠ κυβέρνησης
Μ Να καταργΠθεί το ΤΑΙΠΕΔ
Μ Να δΠμιου ργΠθεί νέο Ταμείο
αΠό μΠδενικΠ βάσΠ
Πρόταση δανειοτών
Μ Να διατΠρΠθεί και μετεξέλιΧθεί
το ΤΑΙΠΕΔ
Μ Να τΠρΠθεί αυστΠρό Πλάνο
αΠοκρατικοΠοιΠσεων
Το κλείσιμο τΠς συμφωνίας σήμερα εΠιδιώκει Π
κυβέρνΠσΠ, μέσα αΠό τον μαραθώνιο των διαΠραγματεύσεων Που συνεΧιΖόταν έως και τις Πρωινές ώρες. Παραμένουν, ωστόσο, δύο βασικές διαφορές, με τους θεσμούς, στον Χειρισμό των «κόκκινων» δανείων, καθώς και στον νέο φορέα των αΠοκρατικοΠοιήσεων, ενώ ανοιχτά μένουν και άλλα Ζήτήματα, τα οΠοία όμως εκτιμάται ότι δεν θα μΠλοκάρουν τη συμφωνία. Μεταξύ αυτών Περιλαμβάνονται οι αλλαγές στο καθεστώς των Πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, οι εργασιακές σχέσεις, τι ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τι αΠελευθέρωσΠ της αγοράς
ενέργειας, και ειδικά του φυσικού αερίου, και τι
άμεση αΠελευθέρωσΠ των αγορών υΠΠ ρεσιών και
αγαθών. >4-5
σήμερα στη Ν
|σοζύγιο Προσλήψεών - Μολύσεών
_ί86.465-189 572
200.000
ίΞ5.000
70.000
|αύλιας η ,
ΜΒ ]32|5 Διαφορα
|αύλιος
Διαφορα
Δ' ειιταμιιιια Δ' ετιιαρΠια_Ξ 107
.29933 2015 2014
5.000
-ί 6 658
-6.0000
|ούλιος: Αρνητικό ισοζύγιο
Προσλήψεων - αΠολύσεων
Βαρύ ήταν το τίμημα Που Πλήρωσε η αγορά εργασίας τον |ούλιο εξαιτίας της εΠιβολής των αέρια"
ςοητιο|5, σύμφωνα με την «Εργάνη». Το ισοζύγιο
Προσλήψεων - αΠολύσεων ηταν αρνηυκό κατά
16.658 θέσεις. >6
00ΣΑ: ΑνάΠτυξη
της Ευρωζώνης
Ενδείξεις ταχύτερης οικονομικής ανάκαμψης σε
Γαλλία, |ταλία, αλλά και την ευρύτερη Ευρωζώνη
διακρίνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας
και ΑνάΠτυξης, με ταυτόχρονη εΠιβράδυνση της
αναΠτυξιακής δυναμικής σε ΗΠΑ και Βρετανία. >ί 7
Αρχή Λιμένα για ΟΛΠ και ΟΛΘ
Στη δημιουργία Αρχής Λιμένα τόσο για τον ΟΛΠ
όσο και για τον ΟΛΘ φαίνεται να Προσανατολίζεται
η κυβερνηση εν όψει της ιδιωτικοΠοίησης των δύο
λιμανιών. >9
Σε Πτώση η βιομηχανία
Πτώση για δεύτερο διαδοχικά μήνα Παρουσίασε τον
|ούνιο η βιομηχανική Παραγωγή. Σύμφωνα με την
ΕΛΣΤΑΤ ο Γενικός Δείκτης τον μήνα αυτό, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του |ουνίου 2Οί4,
Παρουσίασε μείωση 4,5%. >ί ί
«Μαχαίρι» σε Προνόμια
βουλευτών - υΠουργών
«Μαχαίρι» στις βουλευτικές αΠοζημιώσεις και τις
αΠοδοχες υΠουργών και διοικητών των ΔΕΚΟ βάζει
η κυβερνηση με την κατάθεση χθες σχετικού νομοσχεδίου. >ί 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα