Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
--“π““ω“ΜΜω-  5 αναφορα( ΑΕΚ
Μ· και· ΑννΜΦΜΜω ,
πως...Μ·ααΜ·ως :Μερα το 40 ΜΜΜ·
Γράψε' ο ΠΑΝΟΣ ΜΜΜ ω' 32  Λεπτο έ · Νοε στ·5 σελίὁεε 124 3
= ΜΜΜΜΜ
ο “ '|'| 'Η €Β'|°|“|°°'|·
. "Γ Ζ  
Τριτη Ί" ΔΕΝ οοοο ου 2015 / Φυλλο 957 (2Ί57) / € Ί.30
Αναλαμβανει σύντομα
την Προεδρία Με ΚΑΕ
ο ΜΜΜ ΑγγελοΠουλο5
· Δ·ευθὑνων σύμβουλο5
ο Χαρη5 ΜΜΕ
· ΑντιΠροεὁρο8 ο Αλέξη8
Αλεξίου · Μπαίνω
στο νέο Δ.Σ. κα'
ο Εὁοοαρὁο5 Καρρέρ
Δ|ΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ «ΩΡΑ» ΠΩΣ
ΕΓ|ΝΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ «ΠΕΑΕ» ΜΕΣΑ
ΣΕ ΑΚΡΑ ΜΥΣΤ|ΚΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑ
ΚΑ| ΕΝΑ ΠΟΛΥΣΕΑ|ΔΟ ΑΦ|ΕΡΩΜΑ
ΠΑ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑ|Α ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
Β ""°""°"° ΜΜΕ"   Ξ“Α°““Μ"θϊ“'|!' «Πανω σχεσεις
 |'||'Μ|ω|'°Μ(“|||ύΗ ΗΕΕΑ-ΕΜ-ΜυρΜακοο»
«Μπι» ΝΑ Με· Μισο ΣΥΜΜετοχΗΣ Με απο ^^  · Δ'ΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟθΕΩΤ'ΚΑ ΣΧΟΛΗ! ΣγΜΦΩΝ^ Με Δ"Μ0Σ'ΕγΜ^
Σ·τογΡΑ Πανο: ΣΤΗΝ πΡΕΜιεΜ Με πΜτΑΜΑ   ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΕΑοΕΒοοκ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝ|ΚΗΣ «Μαν ΜΑΚ»