Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πού θα κλείσει το φορο-πακέτο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
ΕπιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
αει· εηηοΔιαΝ
|·| Ωθ|·|Σ|·|
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝ|·|
νννννν.ηαίτοτηΡοι·ίΙςί.8ι·
Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015 |τιμύ: 1,30 € Ο | Κ Ο Ν Ο Η | Κ |·| Κ Α | Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.846
Τίμο Σοινι
Φινλανδός υηουργός Εξωτερικών
'ιιλεν Κιμ
στέλεχος της Η Εορίτο|
[μνημόνιο] Τι συζητήθηκε στη μαραθώνια σύσκεψη, μέχρι τα ξημερώματα, μεταξύ της κυ βέ ρνησης και των εταίρων
Πού θα κλείσει το φο ρο-Πακέτο
Οκτώ σημεία Πε ριλαμ βάνει ο κατάλογος των ΠροαΠαιτούμενων Που ζητούν οι θεσμοί
Με νέες φορολογικές εΠιβαρύνσεις για τα φυσικά
_ ΠρόσωΠα αναμένεται να κλείσει άμεσα η συμφωνία α ε » ε ε ε
σ "μερα στη Ν με τους θεσμούς. Που θα ανοίξει τον δρόμο για τη Το Παζαρ' ως δ|°"ρ°"°τε"°"ς γ|" τα νε" β°ρ"
νέα δανειακό σύμβαση και την εκταμίευοη της ΠρώΣτου τοι" ο θ|_ᾶτ Γ της δόσης Πριν αΠό την Ζθιἰ Αυγούστου. Η κυβέρ- 1. ΕΠΙβολ1ὶ ΦΠΑ 23% Ι 4. ΑοξΠοΠ οε δύο δοοεΙε 7. ΑοξΠοἩ εΙοφορος
ς ρ ο 5 νηοη εΠείγεται να κλείσει τη συμφωνία μέχρι και αύ- οΪο Ιδιωτο(ο ΠολεΙο του ΕΦΚ στο <1νρ0τυ<ο ολλΠλεΥΥοΠς
Π αυξηση του  ριο, ώστε να ψηφιστεί έως την ΠέμΠτη. Το Πακέτο Η" το ΙΕΚ ΠετρέλοΙο για εΙοοοομοτο Μο
ο ελλΠν|κὁς τωρ|σμὁςΙ Πορό τη σΠμονΠΚῇ οοξΠσ" των ΠροαΠαιτούμενων Περιλαμβάνει εΠιβολη ΦΠΑ | Ι Ι Ι Βο-οοο.οΙ - 100-000 ευρώ
του ΦΠΑΙ ΜρΟμένε| «Ζωντονὁς» κο' οντογων|σΠ_ 23% και στα διδακτρα των ιδιωτικων σχολειων. στα: Ζ. «Κου Ρεμο? ρυθμΙσΠς 5. ΣτοδΙο1οΙ οοξΠοΠ 7
ως, Φως ΠροΚΠΠτε| ΠΜ τ|ς Πρωτες συμβόσΞ|ς Που διακη αυξηση του ΕΦΚ στο αγροτικό Πετρέλαιο αΠο των 100 οοοεων Ι του ο'ονἙἶλεοτο 8. Ι(οτοΡΥΠοΠ|
έχουν υηογραφεί μεταξυ ξενοδόχών και τουι· οροι·ο- 0066 σε  ευ 90) το λ1τρ9χσωδΜΚΠ Ιω]ξΠσΠ ως με εισοδΠμ4ωω - . φο ρολογια; _ των ευνοΠ«9ν
τοϋ γ|ο το 2016, καθώς ΜΜΜ ω ένο σ"μονΠκὁ Προκαταβολης φόρου εισοδηφιατος αΠό το δ5% στο ΠερΙοοοΙοκο ΚΡΙτΠΡΙο ΞΙοο8Πμοτος; φοΡο?οΨκο"
μέρος του αυξημένου κόστους καλυητεται αηό τους 1 00% γκι Πς 9τομΠζες εΠΙΧεφΠσεἶς· τους εὁευθεροΠς ¦ . - των “τοΡ“(ων ρυθμισεων' .
δ|εθνεῖς τωρ|σΠΚως οργσν|σμως Που σ"νεργὁ_ εΠαγγελματιες και τις ΠροσωΠικες εταιρειες, αυστη- 3. ἶΪοδΙο1? οοξοοΠ, εΠαεΙΡοοεων ' Ψο τις ανΡοτ“<ες
Ζοντω με το ελλΠν|Κό τουρ|στ|κό συγκροτῇμοτα >9 ροΠοιηση των ορων της ρυθμισης των 1 00 δοσεων. εως 100 ο, Ι ' των ελεοθεΡίον ΜοΖΠιιιωσεΙς.
καθώς και νέες αλλαγές στην κλίμακα της ειδικής ει- ως ΠροκοτοβολΠς εΠαννελι1ατιων εΠιδοτΠσεις
ό σφο ρός αλλΠλεγγύΠς_ οι ΠΠ οιΚονομιΚὡν Ευ_ ΤσΠ- φόρου εισοδήματος: - των ΠροσωΠικών και ενισχύσεις
ΕΧΕ: Αστοχιες £Ε03 Πρώτος! Οικονομίος Γ ΣταθόΚΠς, ο Πρόεδρος του -για τις ατομικές εταιρειών Που τι1ρούν -για ων Προκαταβολή
Με στόχο τη δ"μ¦ωργω νεων Πηγών εσόδων, ολο_ Συμβουλίου Οικονομικών ΕμΠειρογνωμόνων Γ. Χου- εΠιΧειΡήοεΙε οΠἈοΙίροφΙκο βΙβλίο φό ροο
ένα ηερισσότερες εταιρείες εηιδιώκουν ανόητυξη λιορό1<Πς Κω οΙ €ΓΠΚ€φοΜς ῖωνΚλΨοΚίωἩων θεσμών - για τους ελεΡθε ρθω; Ι εισοδΠμ“τ9ς
εκτός των βασικών δραστηριοτήτων τους, τόσο οΙομοΡφωνον έως το ξΠι1ερώμ€Μ, σε μοροθὡἩο σο- εΠ“γγελμ“Πες Ι 6- ΕΠ“ν“φορ“Ϊο" ΦΠΑ των “γροτΡν
στην ΜΜΜ _ὸΠο“ λόγω της ΜΜΜ ο¦ εΠ|χε|ρ"μο_ σκεψη, τον τελικό κατάλογο με τα ΠροαΠαιτούμενα -νι<1 τις οΡοοωΠ'Κες οΪοΙ1οοΧοΡιοΊο κρακ -νι“ Ἐο ονειοΠΡοΚ[ο
ῇες ονοζ"τοΠν Μο Προσοδοφόρσ ω5ἰ"θ$ ρ¦θ"5_ μέτρα, καθώς εΠίσης και τις λεΠτομέρειες του νέου £ΪοΙΡ£Ι££ 0110 το 23% στο 13% ενΟικκ1
μνημονίου και της νέας δανειακΠς σύμβασης. >4-5
όσο και διεθνώς. Ωστόσο, όηως δείχνει μια νέα
ηαγκόσμια έρευνα της ΝςΚίη5ογ, λίγοι έχουν σημειώσει αυξηση των εσόδων τους. >Ι 4
Αυξήσεις μισθών μόνο
υηό ηρουηοθέσεις
Τους κινδύνους αηό μια αυξηση του κατώτατου
μισθού χωρίς αυτό να αντανακλό μια θετικό μεταβολή της ηαραγωγικότητας εηισημαίνει μελέτη της
ΤρόηεΖας της Ελλαδος. Βασικό θα υηοστεί καίριο
ηλήγμα η αηασχόληση, αλλα και το εηίηεδο των
συνολικών αηοδοχών. >7
Τρόφιμα: Διολίσθηση τιμών
Στα χαμηλότερα εηίηεδα των τελευταίων έξι ετών
έχουν διολισθόσει οι ηαγκόσμιες τιμές των τροφίμων, γεγονός ηου Προσφέρει Πολύτιμο στήριγμα σε
χώρες ηου καλυητουν τις εηισιτιστικές αναγκες των
Εργασιακά, Πρόωρες συντάξεις και «κόκκινα» δάνεια βρίσκονται στο εΠίκεντρο της διαβούλευσης
Τα τρία αγκάθια της νέας συμφωνίας
Οι δανειστές εΠιμένουν σε σκληρό γραμμή -Αμυνα αΠό το οικονομικό εΠιτελείο
[ωρίτο| εοηυο|ε]
Καθίζηση
900 εκατ. ευ ρώ
Βιομηχανία
μειαηαίιιοιι
Εμηαρία
Μειαηοίηοη
ΕΒΕθ: θ έλεγχος κεφαλαίων «θέριοε» τῇρο
Μ Ο Νόμοι του δείγματος
[συμφωνία]
Και Πολιτικά
δοκιμασία
αψηφοφορία
ηληθυσμών τους με εισαγωγές. Αισθητή ητώση Ι .2ο Ι
ηαρουσιόΖουν οι τιμές των γαλακτοκομικών ηρο-  Ο  σετ]- 
ιόντων και αρκετών φυτικών ελοίων, γεγονός ηου εμΠ ρ
υηερκαλυητει την ελαφρο όνοδο στη Ζάχαρη και
στο δημητριακα. >24 Κατά 900 εκατ. ευ ρώ. ΠερίΠου, καταΠοντίστηκαν 40 Σε «λυδία λίθο» για τις Πολιτιστο λιανικό εμΠό ριο εκτός καυσίμων και τροφίμων ο κές ισορροΠίες αναδεικνύεται η
ΕΑ: Στρσ τ"γ|κῇ οι Πωλήσεις στο χρονικό διάστημα αΠό τα τέλη Ιου- 64% -52% -52% )ΞΟ β αναμενόμενη τις εΠόμενες ημένίου έως τα τέλη Ιουλίου του τρέχοντος έτους, σε -6Ο ρες ψηφοφορία στη Βουλύ για
συνεργεια με τη Ζηο]ίεηε
Σε κόμβο ηλεκτρονικοί] εμηορίου στη ΝΑ ΕυρώηηΙ
μέσω της τεχνολογικής αναβόθμισής τους και της
στρατηγικός συμφωνίας με την κινεζικό εταιρεία
ηαροχός ταχυδρομικών υηηρεσιών «Ζηο]ίοηε ΠΠ»,
θέλουν να μετατρέψουν την Ελλαδα τα ΕΛΤΑ. >'|θ
σχέση με την αντίστοιχη Περίοδο του 2014, σύμφωνα με τις καταγραφές του Ινστιτούτου ΕμΠορίου
και ΥΠη ρεσιών της ΕΣΕΕ. Κατά τον Πρόεδρο της ΣυνομοσΠονδίας, Βασίλη Ιζορκίδη, η Περίοδος των ετιρίταΙ ςοητι:οΙΞ κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως ο
«Μαύρος Ιούλιος» της ελληνικης αγοράς. >3
Σαρωτικές είναι οι εηιητώσεις αηό τα αυτό' ςοητι·ο|5 στην ηαραγωγικό
δυναμικότητα, αλλο και στην οηοσχόληση στη Β. Ελλαδα. Συμφωνα με
το ΕΒΕΘ, το 83% των εταιρειών δήλωσε ότι εηηρεόοτηκε σημαντικό αηό
τα εορίω| ςοητι·ο|5, με το 57% να χανει ηόνω αηό 50% του τάρου. >3
το νέο μνημόνιο. ΑΠό αυτή θα
εξαρτηθεί εάν η χώρα θα αχθεί
σε Πρόωρες εκλογές, αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα Παραμείνει ενιαίος και
αν ο Πολιτικός χάρτης θα εΠανασχεδιασθεί. >23

Τελευταία νέα από την εφημερίδα