Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ: ΔεγΤεΡΑΣ
Δ/υτής: ο. Ν·κσῆα'ι'6ας
Διευθυντής Συνταξεὡς: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο 80 €)
ΔΕΥΤΕΡΑ “ιο Αγιονττογ πιο ο Λο. 2283 ο ' `
σπουόαια απόοοσπ αήήό με ποήυ
πόσος. ο ορυήος νικασε ταν ισχυρότατα Μπεσικτας στο ουνατότερο
Φιήικό πριν ταν έναρΣα του πρωταοπήματος
έτοιμο γκαπ στον οινμπόγ
στοιχεια. όχι μόνο με τις
ο αυτή·
οσυστέρ έχει πε· 7.
τυχει το νικατήριο
γκοα και στέα νει
οιαια οταν
εΞέόρα
Αποοεώσακε ο καταπιαΣο κατά ταν εισοοο του
στον αγωνιστικό Χώρο
ιοατο κάτω). ενώ ταν
ίσια στιγμή ααιΞονταν
στιγμιότυπα στα μότριΞ
' με ααικνἰοια του από κ
ταν Ίντερ. τα Ρεόή και “
ταν Εθνική Αργεντινής
ο κοπομβιανός ήταν για ακόμα μια Φορο ποήυτιμότατος. σερβιροντας
στον τρόπο που ερχόταν σε επαφή με ταν μπααα
κασον ιΒο·› ο ο σε ισπανόός εσειΞε ποαό καπό
τοποθετήσεις και τις κινήσεις του. αππα και
ισοτονσινμπόγκασον. στα μ
 Φάσα του ναρώτου`νκοα
“κΡνΑ“ τισΦαπι=Η. απαιτει·
. απη@α4τΗεΗ Με πεΝ=απτι
ΑΠΕ|ΛΗΤ|Κ0| οι τονΡκοι
ΣΤΟ Α'. οι ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤό ή'
ΞΡ|ΞΑΝ ποια του ΡΥΘΜΟ '
οι “ερυθρόήευκοιυ Χρεια
στακαν σε τουπόκιστον ουσ
περιπτώσεις τις καιριες
επεμΒόοεις του Ρομπέρτο
ιαμοότερες στον Τκόμεςι
για να κρατήσουν το μαόέν
στο πρώτο 45πεπτο ο ΤεΜε ο οπυμπιακός έβγααε
οιπήόσιες τεαικές. τόσο στο
συνοαο όσο και προς ταν
αντιπαπα εστία. αν και μεταειι 83'-8σ' παικτπκε επόκιστο ποσόσΦαιρο
¦ .  
ῖ:ΦαΤσ σέντερόαεατα/μετό ταξι-οι :ααέόε£ε:γι ααααμια μ
- φορατανπεααΦήι που έχει με τα αντιααήα όικτυα και ι
Δ _κατακειροκροτήοακε:από τον κόσμο τον Οαυμαισκου. μ
ή απαιτειται-α, ..Με
| Ξ "ΜΕΡΕΣ
ΕΞΩ Ο ΦθΡΤ°ΥΝ||¦
·  ὴήὡΨή κ .
:αιώνα πάτε·
"ΩΡΓ°¦ΜΣ
ι σωστος σορτοιιναςαόνω
στοφορειο. .τα στιγμή τας ο
γ αντικαταστασής του
Γεύμα Μαρινόκα με τον
Ρομπέρτο και τον μάνατζέρ
του. Μαριόνο Αγκιαόρ ο Μαζι
τους και ο εκπρόσωπος των
Μιαιρόγεβιτς - Μασουακου.
Κριστόφ Ενροτό
“αυτό ή'
ρόστ. ατα. ν ας.κρονιός·σιουο ταρω: ΜΜΜ , αν 
ε πόρο ο'μετατραπούναπόιοεοέαπιοεςταοαντοιικοισε 
να στες
ή ¦ δρόμο; ια να καριερῳοαὐγ Μπασινά ερωτα. πως έφτασε .  '
ΜΝΗΜΗ ΑΛΛΑ ΚΜ
·ΑΚΡ|ΒΟΣ- ο ΚΑΒΛΛΑΣ ο Το μεγαπο
συμρόααιο του
Μκρονου σέντερ
.γ ν .γ , χ ανασταήτικός παρα' ι ο ι  ; ~ γοντας για να τον παρει
καποια ομαοα σαν σανεικό
. ο . ` ` ι ,
ΓραΦει Ο ΓΙΑΝΝΗΣ Φ'||ΕΡΗ: (°εΠίδ° '3)
` απο πρωτερτατας τας απο ζ
'Χίος.ωουτς Μωρή
Ι κος. εικοστή
η Με "Β

Τελευταία νέα από την εφημερίδα