Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
«Καθορίζουν» 01 φ1ῆοεενούμενοτ με μεγόῆε5 οτιοδόσε15 Ζ Κω Λονδρεζικο ΠερμΠι στο μενου
, ε: Χ ΗἶΜη=ΡοΜοΣ Πο
 “ΙΜ 'Η' "Μ"
λ ΔΕΣΠΟΖΕ· Το ΣΟΥΠΕΡΜΠ ··
- / `
› _ Ένα στο βασικό πρόταση με απόδοση που..;_Μξα` :ζ Π Η
;έ°%ΞρΜαο-αΜΜἑΜμε Μα αχ» Με  4ο:: ' - ο ' εῇεοτή )# α
· Το... δεκόρ· Με· Με από τα Γοῆῆία στο ” · - `4
ΙονΒαακεα
ο Μ Δ δ
·Πὡςοντἐ6ροσε η
ΗΜερΗΣΙΑ ετοΙχΗΜΑΠκΗ ότονέμοθεταναμή Ζω? ; 
& ΠΑΡΑΣκΗΝΙΑκΗ εΦΗΜεΡ·ΔΛ του Μο ού 58ο! <' έ Ο ΜΜΜ" ωνεη¦αραρή του
κγΡιΑκΗ 9 ΑγΓογΣτογ 2015 · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2499 - τιΜΗ 1.3ο€ ωςάΠριζ μΣε:21 - ξ 'ζ ο Β,%Μ%“=Ἡ στηνΤούμπο 78. .
το ΠΑΡΑΣκΗΝιο Με Ι ' Ι Ι | |
Η ΜΜΜ Μ' Ο^γΜΜκ0 ο Πως ολοκληρωνει η ΔΕΚ την μετογροφη του ΜΠοοονονοτε ·
Π - η ν Δ.,
:ί ζ 
να ααν παει σε·
Πώς έκονον στον οκρΠ οι οΙζὲντο6ες,
ολο κοι ο.“ ΠονοθΠνοι'κος
· Η μαχη που δίνει ο ολυμπιακός για τον ΒραζιλιΜ
· Τα δεδομένα για ας ΜΜα κινήσεις
και ο πω» με Παω και “ω
Λαϊκό αοοααανααα
με τον ΜΜΜ
 ' . · Πως θα
ονΙοΠοὁωοει στο
διοικηση ο
ο ¦ κοσμος, Ιο δωρο
 <<ΒΑΥΤ9Σ:>αΓΨ0ΨΟΝΜΟ 805
·ἔ%Μ“ΡἩ°“ . γιοτον
8 "στον #·Ν ~¦ Ν' “·χ`ήχέηΥο7 Ν- ` ζ αν· Ι
Γιαννιὡωγια ὶ ἔ μ`:Ιὶ:Ιὶὶ ΝΝ ἶ-ἐΓ-;Ψ Κολτσο
· ,η . ,, ¦¦ ·ΚΟροδοκεί ο ΠΑΟ αν δὲν τον
την. .. εξοδο Ι Ι ¦ .  στον· ΜΜΜ ¦ .
Η Η ·ΤοφωΜΜωΜΜΜΜΜ ο.ω“ “κοστοσοω ¦ κροτΠσει η Σοπερῇοντ ΠΜ