Πρωτοσέλιδο Το Χωνί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η Π|0 ΚΜ0|(λ|Ρ'ΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ Το ΧΩΝ|!
ΑΥΤΗ ΤΗΝ κγΡιΑκη:
«Το κυνήγι του
πειρατικοὐ θησαυρού»
Για παιδιά 74 Ο ετών
Μ Μδιάβασηςοδηγίεςκω6ιαοκεδάστεμτοηαιδίωςΜς“ΜΜΜΜ.ΓιανατονΜτε.θοΜτοηοι6ίοοςναΜοειΜ
Ι καιφοβλ=αταπουοκονωτοΜτουκαιεωΜωΜτω.ΜεσΝεπΜλοαπΜΜΜωΜΜω.ΜΜ
Ύ ¦ Βλπ-3:
8ΑΣ'ΛΗΣ ΜΡΜΑΜΠ0Π0ΥΛ0Σ
τιἑιΞ¦ν:ιΜΞ Να ιι.·ἑιΝι)ΥΜΕΕ ΕΝΑ
ως: και: ἰἐἐωὲ·ΝΞΞ Ποτ  ο
ε·Μιιιει>αΥΝ» 
Μ.τοΜπ'.ετ |/ ΜΒΜ @τοχωπ|
κγΡιΑκΔΤικΗ ΔΝΤι-ΜΝΗΜΟΝιΔκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΜυστιαιΡΔΦοι των ΣΥΝ
0 ΕΝΤ'ΜΟΤΑΤ0Σ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ (ΣΑΜΑΡΑ)
-    Το κυνηγι του κειμένου...
ΪΚἔἙἴἔ”ἑ$δ$ω, ΦΠΑ & άλλες 5 κηλίδες
ανοίγουν οι κάλπες
τ:ε:::°“ἔ::ηἔ;:::ι::°:ἀ γ έ Το Πετρελαιο-βασ ιλειο
υφεσιακά, ώστε να πετυχει την περαιτέρω ελάφρυνση των αδυνάμων.
  Ι “' του Λάτση
Με ΜΕΤΡΗΤΑ ο' ΣγΝΤ^ΞΕ'Σ Ο Οι 4 νεκροί που ξαάστηκαν ὁ Οι αμοιβές της διοίκησης και οι καυτοί φάκελοι
ρ ΕΛΤΑ, το απόλυτο  ._ ι'  = ὁ Τα «μαύρο» ΜΜΟ στις παρυφές της λαθρεμπ0ρίος ὁ Οι μεθοδεύσεις που μπλο
, γ ε» . | καρουν την αξιοποιηση των κοιτασμάτων πετρελαιου της καιρος Ο Η απάνθρωπη
$Ϊ αντι _ εᾶρπᾶ| (ο"τΓ°| · συμπεριφορά στους συντοξιούκους που δικαιώθηκαν σε όλα τα δικαστηρια
Τα μεγαλο-κάνσλσ δεν «είδαν» ότι οι
0 ¦ ι - . ι ” ' Ϊ ι .   ` “  Σελ του
τοχυδρομοι πληρωνουν τις συντάξεις ` “ ν  η > η ι 7
όπως πριν. Είδον μόνο τις ουρές.
Σελ. 36
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΑ'. Ε5ΤΑΤΕ
Μισοτιμπς οι πρώην
βίλες των πλουσίων
Ξεφορτὡνοντοι. τώρα. τα «πσλστά- | Ι
κια» σε τιμές που συκνά δεν κολυ- Δ ι «φα διοΠραγμοτευτ0υμε 4 «"Ρ°°|"απ°"μεν° |
πτουν ουτε το κοστος κατασκευης. - μεχρι τελ°"ς» η ΟνΟδι<1ρθρωση του Χρεους»
Σελ, 34-35  Η αν. υπ. Ευρωπαικών Υηοθέσεων Στο ΧΠΝ|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ~ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤ0Π0ΥΑ0Υ // Σελ. 7 ι ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ τ ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑκΗΣ // Σελ. 8
Ο αν. υπ. Ερευνας και Καινοτομίας Στο ΧΠΝ|
ΑΜΕΤΑκ^ΗΤΑ κΑι ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑ|ΤΗθΗκΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕθΝ|ΚΗ ΚΥΡ|ΑΡΧ|Α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα