Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
 ο ΜΙ· οΣ
'οεοε“ω@οωΜε· ΗΜΕΡΗΣ'Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|Κ0ΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 8732 - ΕΠ)! 340 - Τ|ΜΗ Ί.5 ευρώ - "ΜΑΚ" 9 ΑΥΓΟΥΣΤ°Υ 20Ί5
«ΜΑΡΑΩΝΙ©Σ» ΤΕ Σ ΕΡΝΕ
ΜΜΜ· ΜΜΜ Κο· ,. έ «Συν Αθηνά
κιπνοτΜν "απο Η" ΜΜΜ" κ" χα" κίνα»
στην κυβερνΜ“ Μ Μ