Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Με e-mail έρχεται έτοιμο 3ο μνημόνιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔεἱΤε με Το ΟΕΜ!! δωρεαν σΤο πονα ερωτώ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
οι κι 
ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ - ΜΠΕΣ|ΚΤΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔ|Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ι9;8.2ι:=ο› · α
· ΚΑ| Το φιλικο Του Ολυμπιακού με Την Εθνική ΚαΤαρ (Με
· ΚΑ| Τουε φιλικουε ανώνεε: ΑοΤἑραε Τρἰπολπε - Πανιώνιοε
Η φωΤονραφια
ειναι Τα:
προέδρου
Τα; ΒουλἡΞ
απο παιδικο
παρω σε πλικια
Το χρονων.
Από Τοπ Το
βλεμμα Τα:
ἡΤαν αυσΤιιρὁ
· ΣΕΛ. 3'|-33
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ
Τι διαμπνυει π Ζωα ΚωνοΤανΤοπουλου
σε νυν και πρώην συνΤρὁφου5
για Τα σχεση Τικ με Τον ΣΥΡ|ΖΑ
"8:30)
· ΦιορενΤἰνα - |·|ρακλὴε
· Πε από ο( ί¦ϋια / |αιι ||ςοπ Με!. Δωσε · Μ | Ε£ιιο ΤΤΞἱπ · 5% | ΜοπΞἱευι Μἰπἱιιιε|
ίεει. 5μἱιοε ιειπθιου'ε στα" Πιο" · ΜΚ Μ Με θε ΜαιπΜοοα |]Ξπιἱε Ευ"υπι ΐεετ.
6ιεαοιν Ροκει · ΜΜΜ ο( ε Με" (άι Ωσηε Με | ΠΜ · ΜΚ |ε:νε | Κειειἱπε
Πισω · |'πι επ Α'ΜιΜ | Αιοπ €'ιυμε · Με' |ονε | ζ:Κεε| · Τ*ε Μετα Μα | Ηοεἱει
· εδώ Μακ | Με · ευμεΜε / Μακ ναναι": · 66 Μο Με απο" | Με· ΜΜΜ
&ἩιοιπεΞ Πε Μια · Το Μεῇο Με' Με: Κιτε|·ιω ΜΜΜ | ΜΜΜ" καει & Μπα
€'ιειε|εΕἰώε · ΜΜΜ Με Με· | Πει·ιἱ5 Πουεεοε · ΜΜΜ κ | ΕΜΗ ΜΜΜ)!
· καψω. | Κεπα]ι (Με: · “Μάο Ι οι 53νε Με!. Ηενἱτο · Μπι: | 'Μετα & ΜΜΜ 'εει.
νεεεγ · 5Μοοθι αϋπἱπὶ /Τοπν 5υ<<ει -1εεπ Ποὸιἱαυε2 · Μἐκ 'Με. πώ! που· / σοφια
Μασάει ΐεεΕ Κγ|ἱε Μιποαυε · 'Μαϊ και αιε Με( | Με Κενπε · ΜΜΜ' 'ονε |
Απ9ε|ικ= Με( Μαι. Παγιπεπ · | Μπι Με | μια Νοιεγ 8 Μειια Μννπε · ΜΗ εμε
(Μ9ἱΜ ή!) / Βιοἱ|ει 'εεε Κεννε| · Ξ". ε μανα | Μαν νε9εε · αν Με Μ Μαιο
κατά) | Ξαπι 5πιΜι · Μάι Με (ε' Μάι! Μπα) / (5ιε(επ ααα( αεκ θα) - Μπα από 'Μπι |ιοπ · €οο| |Α|ε55ο (εεε Καν Μια · |_ονε Μα (ΜΜΜ σε" 208 “σε “αν
ΗΞγιιιεπ & Αἱεεεπ ίεαι Με · ΕΠ· ποση ' Με | Με · Νασαι” | Απαιε25 5τ|·ιιι||ει ίεει.
Κ|αια Ε|ἱ25 · Ε='π / |_ἱνἱπ Κ. Πεεῇεγ Ρετἱ5 ίεετ Μἱ|ςε Πἱαπιοπα2 ὁ ]εαεπ |_εννἰ5
Ι Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Με ε-ιιιαἰΙ
ερχεται
ετοιμο το 8ο μνημόνιο
· Γραφεται στα Βρυξελλε8 και
μεταφ ραΖεται στα ελληνικα
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞ|ΑΛ|·|Σ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
· ΕΧει συμφωνηθεἱ το 90% των μετρων
Π ΣΧὲδιο Β ααα ταν κυβερνησιι
για υΠογραφὴ του μνιιμονἱου και
του δανεἱου μονο αΠὁ τον Τσακαλώτο
Χωρἱ8 κυρωσιι Με τα ΒουλΙὶ
στιε 100
δοσειε»
Τον ΣεπΤἑμβριο
θα κλπθοὑν
να πληρώσουν οσοι
δεν δικαιολογουν
Τι5 καΤαθἑσει5 Του5
· ΣΕΛ. 22-24
Ο| ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟ|'|Λ|ΣΤΕΣ ΚΑ|
ΠΤὲσσεριε Ξενε8 εταιρεὶε8 ὲΧουν
αναλαβει ταν εΠεἔεργασὶα των μέτρων
·Ζιιτοὑν νεα κατώτατο σύνταξη 393 €
(απο 488 € σὴμερα) και στα 87 ετα
Π ΣτρατὁΠεδα, νοσοκομεία,
βραΧονΠσὶδεε και αλλεε δΠμὸσιεε
ΤΡΑΠΕΖΑ 'ΤΟΡΝΟΣ
"ΜΜΜ-ΠΜ
εκτασει8 ΠροβλεΠονται
ω8 ενεΧυρα στο υΠερ-ΤΑΙΠΕΔ |'|Λ|·| ΡΩΝΟΥΝ ΚΑ| ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ Ἡ.
· ΣΕΛ. 543
Αποφασπ-σΤαθμὁε Του ΕφεΤεἰου Τπε Αθαναε ο ΜΜΜ αεκ" Μεκναωεω¦κὁ ° ΣΕ^- 2547
πλω οι ελεγΧοι '[Π8 Εφορἰα8 στιε Ανακαλυψαν το Προβλημα
καταθέσειε Πριν τον Σειιτεμβριο του , 10 εε μὴνε8 μετα
Ακυρο το ανοιγμα τραΠεΖικών λαγα οιασμών σε βαθαε δεκαετἰαε Οι Πρὸσφυγεε «βουλιαΖουν» τα νΠσια, λιαΖεται Π Τασὶα
ΜαθιἰμππιΜυκονομΜ |
ΣτΠ Μυκονο Παντωε...
το τερματισαν ·
ΣαμΠανιεε 60000 €, θεσΠ σε
τραΠὲΖι 1.000 €, μια μΠριΖὸλα και μια
_ φραυτοσαλατα 500 €, μασαΖ κεφαΜ8
¦ στην
φθινοΠωρ -κ Παραλἰα
“ 60 €,
_ εναικὶασΠ
μ9ν°μ°Χ'° ¦ βαν 700 €
μεροε 3ο ' ὶ ι ι 'ΠΙ μὲρο
σι·πν πρωινπ _ ο  ¦ και ένα
ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑ| ΜΕ'|'ΑΓΡΑΦΕΣ
θα δουμε
απο το
Λ  ΟΛ. Δανὶκαε βαθμολογεὶ
5 ΤΠ ΙΙΠ“ΙΙΤἡ ΠΠ” ΠΙΓΠΠἡΠο ε
ι ιν 1Χνμμ|μ 11νυ νΥν1111υ μ
ι στο θερινὁ σινεμα
Ο ΣΕΛ. 48-50
Ο ΣΕΛ. 58-59 τὰ'