Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκδοτιι5: Κωνστσντινοο Μοτσπ5
9Ασγοσοτοσ2οι 5 · Αρ.ΦΟῆῆου922 · ΤιμΜ ευρώ
|ὁιΟι<τΠσἱσ: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
_7°.-( ωΜΜ.ΝΡ ο
-_- "·ΐ` ~.>
 ΝΑ ΠΡΟΜέΑΗΗΑἩο ΧΑ! ΕΝΐ£!Σ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΤΡΕΞΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ
τισ στιρωτιιιέ5 σποτιγέ5στοσσφποιστιιιο
υ ο00ε5 οι επερχομενε5 σνστροπέ5 σνο ι(σπιγοριο εργσΖομένων » Ποιοι χονουν, ποιοι κεροιΖουν
ΑΡΩΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Έτοιμοι γιο
ι οῆο στο Ν.Δ.
Βοῆιοοσκοποσει5 οπο τον Ευ. Με'ισοροκο γισ το στεῆὲχωσπ των ψη
ι φοοεῆτιων
2 ι ΜΑ
  ιιοΑιτικιι
ο ι Ρσγοσιε5 εεεῆιεει5
ι στον ΣΥΡ|ΖΑ
: Τιεισιινοσει5 οεχετοι
 οποωΘσποσρνο5
ΕΔΔΗΣιΑ _ ο
Ενόοεκι(ῆπσιοστιι(έ5
έριοε5 γιο το Κοτορ
Τι ΝουΒετσι πισω οπο το σφοὁοτι
 οιοιισχο ιεροσοῆσσων κσι Αντιοχεισε
τω. η
'ο ιιΑιιιιιιΑιι ΝΑ
ΣΥΜΦΩΝ|ΑἩ ΓΕΦΥΡΑ;
...Κσιστο Βοθοε εκῆογέ5
ΣειοωρσχρΜχωέχΜΜαΜπρσγΜωπΜΜΜω
έτοιρου8 κο· Μ ρω. Μέχρι οοριο. Δευτέρο Ι 0Αυνουστου. 0ο πρέπει νο έχουν
οποσοφπνισ0έι οι οισφορέε κο· νο έχουν έχουν κοτοΜεει σε ένα κοινο τοπο σε απ
σωροιιισσεροοποΜ. οπω5 ωωωπκωωωτω ΕΜ.ω
οπροσιονοιπχο χοι. κυρια. το Μισοχο. εΜΜω ιι Μ Μ ανω έπιτευχ0έι μέχρι το 20 Αυγουστου κοι 0ο χρειοσ0έι νέο ΜΜΜ. 0 Μ. ΤΜ,
οικω. ω'νετοι οτι χο'νετοι νο Μειώνει, Με Με νο εΜρΕοέι ω ω οπο του!.
εσωχοιιροτιχοιΒτου ΜΜΜ κοι έτοιμο:ετσι γιο προωρέε Μ -που 0ο ένα
ΜΜΜωπο-, σκοπο χοιστοτέππΜριου-ορχ8Μ.
ΜΙΟ-Ἡ
οικοΝοΜιΑ
ΤέποεοΦΠΑ γισ
οσου5 έχουν τΖΞρο έω5
25.000 ευρώ το χρονο
0ι ΜΜΜ Μέσων νο οντιιιετωπιΖοντοι σχεδον 600.000 τιικρὲ5 επιχειροσει5 κοι επογγεῆμοτἱε5 ευνσ'κο σον...
σγοοτε8
ονΡΑ ο
Το μετογροφικο
πσΖορι στο επῆπνικο
πρωτοθῆπμο
ΝΑΑ ΕΤ" “ΒτΚ»
“Πρεπει, επιτεῆουε,
νο κυΒερνπσουν»
Μο ΑΝΝΑ
ΊΑΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.