Πρωτοσέλιδο Αυγή: Φιάσκο Σαμαρά η Αμφίπολη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9/8 _
 · Η ΑΥΓΗ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 201 5
 Νομιμοσιτο κοι διοφονειο
4 ¦ που ρυθμίζει τον Χάρτη των ΜΜΕ
ΠΑΝ. ΑΑΦΑΖΑΝΗΣ:
Νο μη θυσιοσουμε
τον ΣΥΡΜΑ
στο ονομο
τπτ κυβέρνηση5
Εκστρστείο
ΜΜΜ ο . .
στον εδθηνικο σου · ί
“4 Το μεγοῆοφοριο
στο δίκτυο πιο Εφορίο5
ο· ονοποφοσιστοι θο
κρίνουν σε εκῆογ8 μ
Οι ειδήσεις 
' του Αυγουστου ;
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ'
ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ οπο την ετεροοΠσσΧὸλησπ. Δ
μετσνόστευσες το 2012, Συμφωνησσμε όλοι μος
· 34 στο οίτπμο σου γιο ένο γράμμο κοθε μηνα Η ;
σορό μου είναι κάθε Απρίλιο, Αύγουστο κοι Δε- ί
ί κέμβριο_ Τον Αύγουστο ΠρόΠερσι κσιΠἑρισι ηρ- 
Εν°Μω Β  Θες γισ διακοπες. η δουλειο σου στη Γερμονίο ί
σου επιτρέπει ευκοτοστοτες δισκοπές.
μουστονέσηοιδιο
β 37 7 ··--“--- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 
γιο μιο «κοῆυτερη τιιδεδροση»
Ο υπουργός Επικρατείος μιλσει γιο το νομοσχέδιο
· 10-11
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12367
ΠΡΟΤΟΥ συμπληρωθεί ένος χρονος οπο την ονοκοίνωση των σπουδσίων ευρημοτων στην
Αμφίπολη κοι του ορκοιολογικσυ πυροτεκνη=
μοτσς που επί μηνες ποροκολσυθουσε η ελληνικη κοινη γνωμη οπο το τηλεοπτικο κονολιο,
το επιστημονικσ δεδομένο που προκυπτουν
οπο την ονοσκοφικη έρευνο έρχοντσι νο ονοτρέφουν τη χρονολογηση του μνημείου. η
οποίο διολισθοίνει οπο τον ω οι. π.Χ. στους
υστερους ελληνιστικους χρόνους (δευτερο
μισο 2ου οι. τα. - 1ος οι. η.Χ.). Αυτο δείχνει,
σύμφωνο με οσφσλείς πληροφορίες της «Αυγής». η έκθεση ουτσυίος που προγμοτοποίησε
Η κυβερνητικη ηρστοση
γιο το κοκκινο δονειο
Ευρώπη: μ·σ δημοκρστίο
«χσμηῆη5 έντσση5»
Γρσφεί ο φ·ῆοσοφοε
κοι κοινωνίοῇογο5 'ασεπ Λεω
Δγγεῆ·κη Κωνστσντσκοηουῆου:
Τσξίὁίσ στο Βσῆκσνίσ
Ευρωπσίκοί σνοΠροσὁίορίομοί
του <<Βσῆκσνισμου»
ΤΙΜΗ: 3 €
Συμφωνίο μέσο στην εβδομοδο
Πιθανολογείτοι Ψήφου ὡς την Πέμπτη,
Πιθονό Ευτοετουμ την Ποροσκευπ
Φιοσκο Σομορο
η Αμφίποῇη
το ΜΝΗΜΕ|Ο ΧΡΟΝ0ΛΟΓΕ|ΤΑ' ΣΤΑ ΥΣΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝ|ΣΤ|ΚΑ ΧΡΟΝ|Α
ΚΜ ΔΕΝ ΕΧΕ' 'ΜΜΜ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣ|Λ'ΚΟ ΜΚΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
κλιμσκιο του υπουργείου Πολιτισμου οποτελουμενο οπο έγκριτους ορ›τοιολογουςΙ με πολυπη ονσσκοφικη εμπειρίο στη Μοκεδσνίο,
στον ορκοιολογικο χωρο κοι στο Μουσείο της
Αμφίπολης οπου φυλοσσοντοι η κερομικπ κοι
άλλο κινητο ευρημστο της ονοσκοφης, στις 30
Μοῖου. Μοζί μεΔτη διολίσθηση της χρονολογοσης του σπουδοίου μνημείου εντοφιοζοντοι οι
πολιτικές κοι επικοινωνιοκές μέθοδοι χειρογωγησης κοι πορσηλονησης των πολιτών που
επιστροτευοε η κυθέρνησπ Σομορο γιο μικροπολιτικο οφέλη.
Προωρ8 συντοξει5
κοι νέο οσφοῆιστικο
ῖο δωρεον θεπτσ ομιθίο5 κοι
η εργοσιοκη εκμετοῆῆευση
Πέτερ 'ηοφινγκερ:
Μιο οῆῆη οποψη
κοτο των ησηιτικων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα