Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Το νέο ΜνημόνιοRecognized text:
Βιβλιοθή:π ίντερνετ
ι ὰ :αναλογίας
Σ ναζί Ϊ
γ:ιθτιι το
'.ίιι|<εό ' Ξ ι '
 γ ζ < γω .,,,. ¦¦_μ,¦_.._γ Ι:: ιῖι- ιι, ΙΡ Ρ Ε' | |
Α ~ Ο 'η
ν|- ι
ο ο· “Με ασκοπα
Μια αποκαλυπτική σειρα βιβλίων για την οικονομία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ 20086 - ΕΤΟΣ 680
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΗ
Πρώτα συ μφωνία
και αμέσως
μετά ε κλογές
στα: διανῳΦὡΜ ο· αεί-Εεε ο· εκλογές
αναδεικνύονται σε συνθήκη πολιτικής σταθε- ._ κ
ροιιοίησης τονίζει ο κοινοβωλευτικδς α ί ί ' '
ειοΜαωτιος του ΣΥΡΙΖΑ. «Παγκόσμια
ΜΜΜ αιιδ τους διαφωνούντες
Μ ΜΟΝΟΝ την ΜΜΟ!" διά
της ΜΜΜ κρίσιμα αν
λογὡν» ελ. το - 15
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 - 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 - ΤΙΜΗ 15 €
"ί|||||||||"|||||||||Η'|||||||||||"|||||||'|'|||| 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ «ΑΓ|(ΑθΙΑ» ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Το νεο Μνημόνιο
Μέτρα-φωτια με νέους φόρους, μείωση συνταξεων
και αλλαγές σε ΕΝΦΙΑ, «κόκκινα» δανεια
Το Μαξίμου θέλει Πόση θυσία
, Φορολογικό
συμφωνια για να αιι0φευ- ο Μ3Ἡωἔἶ _
χθεί λύση με δανειο-γέφυρα ωαιε.ωςωωΜς ωιΜωΜω
Ι ρυΜοαςων100Μ ΜΒΜ.ω2016
Κυβέρνηση και δανειστες
| | ο  ΑαΦαλ|απκ6 . .
κατεληξαν στο μεγαλυτεΡ0 Ματ; να; .ΜΜΜ εεΜκ ΙΞΡἡΜιιηδενικωεΜμ·
μερος του νεου Μνημον¦ου ως γ, τις πως Μις. εύνοιτωνι000 ευρω. Ξ ΜαγιαιιςειιικΜκἐς.
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις ο Μ μ λα μαΜ β 1;; ή ο μια·
το Σαββατοκύριακο. ώστε Μ? ΜΜΜ" ς  ωἩοΒ"ω“ 'ω "ΜΜΜ γῇ?  Μ
ΕκΣΥΓΧῖΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ να κλεγςουν ο' εκκρεΗοτηῖες  ΜΜΟ? β  ΜΜη ω   
10ετες σχεδ|0 Πριν απο τις 20 Αυγουστου " τα -- α
για ηλεκτροκινητο “ιι-Μ
 6/8|2015 ΜΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
66668 .-.
›Κεφαλαια πανω από 5 διο. ι Ώ 676,33 ν
θα διατεθούν για τον εκσυγχρο- Μ «ΧαθΠΚ(Ιν»
νισμύ του δικτύου Μ. 51 ε
'7,6 διο. απο
ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 80"'κ" '
. .  τις τραπεΖες
Πανω απο 20.000
' ' ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ πιέρνα για το ελλα0|    νικό Χρηματισταριο οι τραπεΔημοτικα-|'υμνασια ωςμ“οΧἑς.ΕωΜΜω
οι επενδυτές, καθώς δεν έΧουν
›^Υων'α ΥΠΟ τη νέα σχολική Μ διευκρινισθεί οι όροι της αναν'ά ›Μεγαλες ελλείψεις σε δα· κεφαλαιοΠοἰτιστις πα. ι 24 - 25
σκύλους και καθηγητες Μ 51
«ΜΧ» ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑ ΑΛΛΑ ΤΡΙΑ ΡΟΜΑ «ΕΛΕΝΗ» ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ
ΕαριταΙ εοιιττοΙ5, τι τέλεια
καταιγίδα στην Κτι1ματαγορα
Σβηνουν και οι τελευταίες ελπίδες για
ανάκαμψη. Ερευνα-σοκ στους ειδικούς του νεα' απατα Προβλέιιουν ααραταση της κρίσης τουλαχιστον για
τα επόμενα τρία χρόνια Σελ. το - τι
 ΣΕ ΑΡΑΜΑΤΙΗΗ ΠΕΗ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΣΤΟ 28% ΟΑ ΟΟΑΣΕΙ Η ΑΜΑ
 Λείτιουν 3, 7 δισ. για κυριες
' και εττικουρικές συνταεις
«Χωρίς οικονομική αναπτυξη κανένα από
τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν μιιορεί τ,
να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα του
ασφαλιστικού». τονίζει σε συνέντευξή
του ο καθηγητής Σ. Ρομιιόλης Σελ. 8- ο ο