Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΜΑΡ|0Υ ΞΕΣΠΑ:
αί@@ ΠΠ ΜΒΜ
ΜΙΒ @ΠΠ
Μ] ΜΠΠῶΠ @ΠΠΣ
· σελ 8-7
μ  › Μ'χΑ^"ΣΝ^Π"Σ___  ¦ Γ . _ _
“ ΜΝ"   ΠΠ] @Π Μ @ΕΠ
Μ:: ΜΒΜ!" Ἡ ω
με τον ιἱιλ0  Δ /// .
«Μἱεε Μπι .. 
ὶ¦_¦'^ κ"ⓦ_ ¦ ' η
, «ἐκΠληκτι@ σουητςγ-8Ψ|Θ βίλα μεσηίεπευτη θέςςποΑιγ9ί|, δ >   
- λοφοκονις_ῳΗνΜρσλΜ8υρετΡ3τ8ὡ59,στηΜυκονο.ΦΜσξε- ΐ / Δ 
.  3 βιομ@@55 υην96ωμ@τῳΚω“Μυαλέτεἶ»: Μελ] “ ||
ν“.&-.= .Μ 
κοκΛΑ-ΑΡΝΑογΤοΓ  “ έ 7 Δ σε ΖΩΟ
Ι πε ζ· .
Μ"Ζ' ὲ 
"Ϊ" ΜΙΝΙ' ' 
Το ζευγσρ| 0Π0λαμβα '  
'σελ_25 να οΠγμὲΞ ΧολορωοΠ5  κε( 7 μ
Μην ΜΜΜ Μελ 19 >“ κ