Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.|ΜοιιιΑΔικιΞΣ ιιι>οΣοοι>
ιιειΜιωιικιιιιιτΜΔΜ 1   
«Τα μοναστήρια 
τιιε γιατρειόε ΜΜΜ"
και τιιε εῆιιίόαε»
ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ θΕ0ΔΩΡ0Υ
Β'. ΔΟΥΚΑ ΤΟΥ ΜΜΜ
Μέγας ΠαρακΜτικός
Κανών εις τον
Υπεραγίαν Θεοτόκου
«ρωροόν»
σε ΣΥΡΜΑ
οι ΑΝΕΛ
Κοινό κόθοόσε στα εκῆαγὲ5
Σελ. 6·7
Λῇῇαγε5 με εΠατρρυνσειε,
αῇῆό και εξτρα ειιιβαρόνσειε
Ο Ποιοι ιδιοκτήτε5
ακινητων
Θα ιιῆορὡσσυν
αιγοτερα και
Ποιοι Περισσοτερα
Ο Τι μεθσὁευσυν
για τι5
αντικειμενικὲ5
ουν συμφωνια
Με τ|8 όιαφωνίε5
·7 ).ελ. 3
ΤΡΥΦΩΝ ΜΕΞ|ΜΗΣ
_ ι γ
· )ττ)“ ς:
ΚΟΚΚ|ΝΑ ΔΑΝΕ|Δ
Ποια σπίτια μπορουν να σωθοόν
και ιτοσα θα βγουν «στο σφυρι>>
Ο Η νέα Πρόταση Με κυβέρνιισιι5 Ο Τα σχεδια για αναφορα
και ο αντιδραση του κουαρτετσυ των νόμων Κατσεῆιι και Δενὁια Μ Ό
ὅ  'μ'
'Ετοιμα και το
κόμμα Λαφα2όνιι
Σελ. 11. 26
Νέα Πρόσωπα σε
ειδικοό8 ρόῆουε
Τι ανασαμβόνσυν Όῆγα Κεφαῆογιόννιι.
ρωταω Κικιῆια5. Ματσε Γκιουῆἑκαε,
Αιι. 8εσυρόιτουῆσε, Λευτὲριιε Αυγενόκιτε
Ντόρα. Δένδιαε. Στυῆιανἰόιι5
στο ιιῆευρό του Μεϊμαρόκιι
Διαφοροποίηση Βορίδη. Γεωργιό6ιι
για ψήφο στα συμφωνία
Σελ. 8-9
Ποια τα 3”
σενόρια 
για τιρόωρ 
Σχεδια και για  7 ε °
κυβερνηση Ι
ΣΥΡΜΑ-ΝΔ  “η  -  ,
ΒΔΣ|ΛΗΣ οικοΝοΜον ΣΤΟ “ΠΝ
| «ΗΜμιτσρεί
ά ”ϊ  ναειναιτσ
Σ '“ κέντρο και
το κέντρο ιι ΝΔ»
Σελ. 10
9 «Ο Τσίπραε
κρατά όμηρο
ο τον ῆαό με στν
αιιειΠή Μονών
Σελ. 18

Τελευταία νέα από την εφημερίδα