Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΕΠΕ|ΣΟΔ|0 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛ|Α
ιινιοιιιονιιις
ννωσιικ ιιιιΜΜΜσωιιις
· σελ. 5
Με ιιιιι ΜΜΜ Μινι" νέον ιιιιιν ιιιι8ι|ιιισιιι ως
ΑΠ|ΣΤΕΥΤΟ ΠΕΡιΣΤΑΤικο ΣΤΗ Ρ0Δ0 ΚΩΣΤΑΣ β|ΡΒΟΣ
`κ ]¦7
|“Ι|ιιιιιιιιιιιινι5ιιιι 
Μενιινιισιινιιιεις.“ ι
Βρήκε δωμάτιο και μπήκε ένω Γερμανό5. Πλάι Πλάι οι Πόρτε5 των δωματίων τουε, δεν χρειάστηκε
και Πολύ νι1γινει τον.. κακό. ' σελ. '|2
 οΔι-ιΓι-ιΣΕ ΤΑΝ κε
_ β 'ΜΜΜ με το
πιινιΜιπιιιιε Ο ῖμῳ να Εκ"Μ"ωω "ΜΜΜ" ως
κρυφή' ¦.  Ε , Ι ”  .
ΜΜΜ  “ ιι· ΜΜΜ «ΜΜκΜς»
/ ` ι·σελ.2`5· |    / ΑΚ  ΜΒΜ
'σελ/'5