Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΛΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΖΕΣΤΗ: Νεφώσεις από τό μεσημέρι μέ τοπικές βροχές στα κεντρικά ήπειρωτικα καί
τήν Κρήτη, κυρίως στα όρεινα.Ἀνεμοι βόρειοι μέτριοι καί ή θερμοκρασία θα φθάσει
μέχρι τούς 34 βαθμούς Κελσίου.
Παρασκευή 7Αὐγούστου 2015
Δομετίου όσιομάρτυρος τού Πέρσου.
Νικάνορος όσίου, Θεοδοσίου όσίου.
Σελήνης Τελ. Τέταρτο
Ανατολή: θ.33ί-Δύσις: 8.28'
"Ετος 122ο'ν 1 Αριθμός Φύλλου 40223 1 Τιμή 1,5 €
Αμερικής θ, τ.κ. 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227870
ε8τίειιενιε@οτευειρτ
Κλέβουν ί
τόν χρόνο μας!
Μία από τίς «παραπλευρες απώλειεο› τών έπιβληθέντων κεφαλαιακών περιορισμών είναι οἱ αμέτρητες
ώρες πού αναγκάζονται να χάνουν έπιχειρήσεις καί πολίτες, σέ έκτακτες γραφειοκρατικές διαδικασίες πού μέχρι τώρα δέν ύπήρχαν. Για να μπορέσει μία έπιχείρησις
να κανει μία συναλλαγή για τήν ὁποία παλαιότερα
αρκούσε τὸ πάτημα ἑνὸς κουμπιού, τώρα πρέπει να ύπο
βαλει είδική αίτηση, να περιμένει τήν έγκριση καί να
απασχολήσει προσωπικό σέ κατι πού από κανονικές
Η 'Ξ ι Ι
συνθηκες ήταν τελειως περιττο.
Ἡ παραγωγικότης μιας οίκονομίας έξαρταται καί από
αὐτό. Ἀπὸ τό αν οἱ πάσης φύσεως έργαζόμενοι πού δημιουργούν τόν έθνικό πλούτο, αναλύσκουν τόν χρόνο τους
σέ παραγωγικές ή σέ αχρηστες διαδικασίες.°0σο πιό παραγωγικά αξιοποιείται ὁ χρόνος τών έπαγγελματιών, τών
μισθωτών, τών αύτοαπαοχολουμένων καί έν τέλει όλων
τών πολιτών, τόσο πιό ανταγωνιστική είναι ή οἱκονομία.
Καί στήν σημερινή'Β.λαδα, ότωυούτωςή Μπωτος έκλεβε τόν χρόνο τών πολιτών με τήν δαιδαλώδη γραΦειοκρατία του, αύρα'προστέθηκαν καί νέες διαδικασίες
λόγω τών κεφαλαατιςών έλεγχων.
"Ενας Φοιτητής τού έξωτερικού πρέπει να ζητήσει
έγκριση για να λαβει τό έπιτρεπόμενο ποσό, όσες συνέβαινε στό απώτατο παρελθόν μέ τό Φοιτητικό συνάλλαγμα Τό ίδιο καί ένας ασθενής πού χρειαζεται να μεταβεί
για θεραπεία στό έξωτερικό. Ἐκεῖ τα έπιτρεπὸμενα ποσα
Δείναι ἱσχνα καί ανεπαρκέστατα Με καί ένας πολίτης
πού θέλει απλώς να ταξιδέψει στό έξωτερικό, πρέπει να
ύποστεῖ μεγαλη ταλαιπωρίαγιανα μπορέσειναπληρώσει
τό ξενοδοχεῖο πού θα μείνει καί να καλύψει τίς λοιπές δαπάνες του. Πολλώ μαλλον αφού οἱ πιστωτικές καρτες τών
έλληνικών τραπεζών έπαυσαν να ἱσχύουν στό έξωτερικὸ.
"Ενας συνταξιούχος πού δέν μπόρεσε να είσπραξει
τήν σύνταξή του, ένδέχεται να κατέφυγε σέ δικηγόρο για
.. .ΜΜΜλΜαΏΜεδω@ΜθπΜΝ
σθετη δαπάνη, πού από κανονικές συνθήκες δέν θα
ανήρχε. Άλλα καί οἱ ώρες πού απασχολήθηκε ὁ δικηγόρος ή όποιοσδήποτε αλλος εἰδικός ή συγγενής τού συνταξιούχου για να τόν βοηθήσει να λύσει τό πρόβλημα
του, είναι στήν πραγματικότητα χαμένες ανθρωποώρες.
Δέν προσθέτουν τίποτε στήν παραγωγικότητα τῆς χώρας. Ἀντίθετα, τήν περιορίζουν καί λειτουργούν σέ με
ρος τής ανταγωνιστικότητος τής οίκονομίας.
Τό πρόβλημα είναι ακόμη πιό σοβαρό για τίς έπιχειρήσεις πού εἱσαγουν πρώτες ύλες απαραίτητες για τήν
λειτουργία τους καί τήν παραγωγή, καί βεβαίως για τίς
εἰσαγωγικές. 'Εδώ ή Με είναι ούτως ή αλλως τεραστία
Καί μία πτυχή της είναι οἱ χαμένες έργατοώρες. Είτε
ἐπειδή καποιοι έργαζὸμενοι πού εἶχαν συγκεκριμένες
αρμοδιότητες δέν μπορούν να τίς έπιτελέσουν -όποτε τίθενται σέ διαθεσιμότητα ή πληρώνονται χωρίς να έργαζονται- εἴτε διότι αναγκάζονται να απασχοληθούν σέ
πρόσθετες περιττές διαδικασίες. Σπαταλούν αμέτρητες
ώρες στίς τράπεζες ή σέ αλλες ύπηρεσίες.
"Οταν ὁ κ. Τσίπρας έρριχνε τόσο αβασανιστα τόν κύβο τού δημοψηφίσματος, ήταν βέβαιο ότι θαπροκαλούσε
τήν αντίδραση τών Βύρωπαίων καί θα ὁδηγούμεθα σέ κεΦαλαιακούς περιορισμούς. Άραγε δέν εἶχε σκεφθεῖ τίς
καταστροφικές συνέπειες; Καί ότι μεταξύ αύτών, ένας
ὁλόκληρος λαός θα αναγκαζόταν να χανει ασκόπως τόν
χρόνο του; Για τούς θαυμαστές τού ύπαρκτού σοσιαλισμού, χαρακτηριστικό τού ὁποίου είναι οἱ «ούρές», αὐτό
μαλλον αποτελεί γαλα γραμματα Ό χρόνος τών πολιτών
είναι δευτερεύον ζήτημα. Σπαταλαται στόν βωμό μας ίδεολσγίας πού ὁδηγεῖ τήν οἱκονομία στό βαραθρο...
Ι ιατί τό νέα Σουέζ  
απειλεί τόν Πειραια
εΗ μαχη τών λιμένων στήν Ανατολική Μεσόγειο
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ Πρωθυπουργός, κ.
Ἀλέξης Τσίπρας, βρέθηκε χθές,
Πέμπτη, στήν Αίγυπτο για να παραστεῖ στίς μεγαλὸπρεπες έκδηλώσεις για τα έγκαίνια τής νέας Διώρυγος τού Σουέζ.
ΕΟ κύριος στόχος όμως τής έπισκέψεώς του αὐτῆς έκτιμαται ότι
συνδέεται μέ τήν παρουσία ἐκεῖ τού
Γαλλου Προέδρου, Φρανσουα
:οικία καί τήν έπιδίωξη τού Πρωθυπουργού να ανανεώσει τήν στήριξη τής Γαλλίας στήν ἑλληνική
ύπόθεση. Φυσικα, ή παρουσία του
ἐκεῖ αποτέλεσε ταυτόχρονα εύκαιρία για έπαφές καί μέ τήν ήγεσία
τής Αἱγύπτου, μέ τήν ὁποία στό γεωπολιτικό έπίπεδο ή Έλλαδα έχει
θέσει πολλές προτεραιότητες.
¦Η έξέλιξις όμως πού διέφυγε
την προσοχή τού Πρωθυπουργού,
αν κρίνουμε από τίς κινήσεις του
στὸ πλαίσιο τής δικαιολογημένα
ἑορταστικής ατμόσφαιρας, εἶναι ή
ανταγωνιστική διαστασις στα
ἑλληνικα έμπορικα συμφέροντα.
Καί εἰδικώτερα τής ανταγωνιστικής θέσεως τού λιμένος τού
Πόρτ Σαιντ έναντι τού Πειραιώς.
Εύρισκόμενο στήν μεσογειακή
πλευρα της Διώρυγος, τό Πόρτ
Σαιντ ύπήρξε καί φιλοδοξεῖ να
έπανακαμψει ώς βασικό διαμετακομιστικό κέντρο τού έκ τής
Ἀσίας εἰσερχομένου στήν Εὐρωπη έμπορίου. Ρόλο πού έπιχειρέῖ
να έμπεδώσει ὁ Πειραιας μέ τήν
βοήθεια τών έν Έλαια κινεζικών
έπενδύσεων.
Σημειωτέον ότι τό λιμανι τού
Πόρτ Σαιντ έλέγχει κατα πλειοψηφία ή έκ Δανίας ὁρμώμενη Μεσαία
ή όποία διεκδικεῖ καί τό πλειοψηφικό ποσοστό τής: ΟΛΠ ΑΕ έρχόμενη σέ εύθεία αντιπαράθεση μέ
τήν κινεζική (30800. Φυσικα, τό
Πόρτ Σαιντ καί τό πέρασμα τού .
Σουέζ έχει μέγιστη σημασία για
τήν Ἑλληνόκτητο ναυτιλία. Για
τόν λόγο αὐτό αλλωστε ένα σημαντικό μέρος τών έσὸδων τού αίγυπτιακού δημοσίου από τήν έκμεταλλευση τής Διώρυγος προέρχε
ται απὸ τόν ἑλληνικὸ έφοπλισμό
πού έλέγχει τό 18% σχεδόν τού
παγκοσμίου στόλου.
Μέ τήν έννοια αὐτήν, ὁ“Ελλη
νας Πρωθυπουργός σέ μια τέτοια
έκδήλωση έπρεπε να είναι τιμώμενο πρόσωπο καί όχι χειροκρότητής, ούτε να έπικεντρώνεται στήν
αναζήτηση διεθνών έρεισματων έν
μέσω τής ὁμηγύρεως τών ξένων
ήγετών. Διότι ἐκτὸς τού Γαλλου
Προέδρου, μέ τόν ὁποῖο θα μπορούσε να συναντηθεῖ ή να συνομιλήσει ὁπουδήποτε καί όποτεδήποτε αλλού, ό κ. Τσίπρας έπεδίωξε
καί αμφισβητήσιμης ση μειολογίας
συναντηση μέ τόν Ρώσο ὁμόλογὸ
του Ντμίτρι Μεντβέντεφ;
"Οσο για τίς έπαφές του μέ τὸν
Πρόεδρο τής Αἰγύπτου, Ἀμπντέλ
Φαταχ αλ Σίσι, διπλωματικοί κύκλοι ,διερωτώνται κατα πόσον
ύπή ρξε προετοιμασία καί προήχθησαν τα ἑλληνικα συμφέροντα
όριστικοποιώντας τήν όρι0θέτηση
τών ΑΟΖ. (Λεπτομέρειες σελ. 5).
Πρόκλησις ή διευθέτησις
τού ἰδιωτιπού χρέους
Στόχος να μήν απαρξει μαζική απώλεια περιουσιών
ΜΠΟΡΕΙ ή αναδιαθρωσις τού δημοσίου χρέους τής Ἑλλάδος να
έχει μονοπωλήσει τήν δημόσια συζήτηση τούς τελευταίους μήνες,
αλλα ση μαῖνον ζήτημα για έπιχειρήσεις καί νοικοκυρια αποτελεῖ ή
έξεύρεσις λύσεων για τήν. αποτελεσματική διευθέτηση τού ίδιωτικού χρέους τής χώρας.
Κυβέρνησις καί πιστωτές αναζητούν τήν παρούσα περίοδο λύσεις στόν «Γόρδιο Δεσμό» τών μή
έξυπηρετούμενων δανείων, καθώς
τό πρόβλημα έχει γίνει διπλα έκρηκτικό, λόγω τών κεφαλαιακών περιορισμών. Ἀποτελεῖ κοινή πεποίθηση ότι μια αποτελεσματική προ
σφαλίσει μόνον τὸ παρόν τής ἑλληνικής οἱκονομίας, αλλα κυρίως τὸ
μέλλον της. Διότι θα αντιμετωπίσει
μια ανοικτή πληγή τών τραπεζών.
Τα στοιχεῖα είναι αμείλικτα. Τα μή
έξυπηρετούμενα δανεια στό ἑλληνικὸ τραπεζικό σύστημα ξεπερνούν
ήδη τα 100 δισ. εύρώ, ήτοι τό 58%
τού έλληνικού ΑΕΠ.
Άν οἱ κυβερνητικές προτασεις
για μεταφορα τών «κόκκινων» δανείων σέ έναν φορέα διαχειρίσεως
γίνουν πράξη ή έαν ή κυβέρνησις
αναγκασθεῖ να ύποχωρήσει στίς
πιέσεις τών δανειστών για πώληση
τών προβλη ματικών δανείων σέ ξένους έπενδυτές, έγκυμονεῖ ὁ κίνδυνος έν μια νυκτί ένα μεγαλο μέρος
τής ἰδιωτικής περιουσίας τής`χώρας να περασει σέ ξένα συμφέροντα, μέ εύτελές αντίτιμο. Αὐτὸς
εἶναι ὁ «μύχιος» στρατηγικός στόχος ξένων καί Ἑλλήνων κε ρδοσκόπων ήδη από τό 12010. Άλλα εἶναι
ύποχρέωσις τών κυβερνώντων να
αποτραπεί μια τέτοια έξέλιξις.
Μπορεί οἱ αξίες γής καί τό έπιχειρη ματικό κεφαλαιο στήν Έλλαδα
. να έχουν απαξιωθεῖ τα τελευταῖα
χρόνια, αλλα αὐτό δέν σημαίνει ότι
θα πρέπει να ύπαρξει μαζική έκχώρησις. Καί ὁ τρόπος για να μήν
συμβεῖ αὐτό είναι να προστατευθούν οἱ"Ελληνες προκειμένου να
διατηρήσουν τίς περιουσίες τους.
(Λεπτομέρειες σελ. 2).
στό μεταναστευτικά
Ἡ Κυβέρνησις ανάγνωρίζει ότι δεν μπορεί νά
διαχειρισθεί τό σερ πρόβλημα τού μεταναστευτικού. 'Υπερέβησαν τίς
31.000 οί μετανάστες
τόν ί|ούνιο. ΣΕΛ. 8
Νέα εύρήματα
από τό Μπόινγκ
Μαξιλάρια, παράθυρα καί
φύλλα αλουμινίου από
τό Μαλαισιανό Μπόινγκ
βρέθηκαν στίς ακτές της
Ρεϋνιόν. ΣΕΛ. 5
1 11 1111 112
θ ίί1 1118 ί1]1151
καλοκαίρι. Μερικές φορές τά αστεία
προκαλούν όντως τα γέλια, όπως
ήταν έκεῖνα τα άλησμόνητα αστεία
πούΒωεὁκύριοςμέτόόιανίκαίπού
γελούσαν όλοι ἑδώ καί στίς Βρυξέλλες
ἐκτὸς από τού Μαξίμου πού τόν
έπαιρνε Με σοβαρα 'Αλλο Μο καί
αὐτὸ! Μερικές αλλες Φορές όμως τά
αστεία τών ύπουργών μπορεί νά είναι
άγαρμπα, όπως για παραδειγμα τό
τελευταίο αστείο πού σκέφθηκε νά πεί
ό απονρΥόςΎγείας, ό όποῖος δέν ιτεριμέναμε νά κάνει αστεία μέ τήν ύγεία!
Έλεγε τό έν λόγω αστείο ότι θα
έπιβληθεῖ να κάνουν προληπτικές έατάσεις για τόν καρκίνο όλοι οἱ πολίτες καί ότι αν κάποιος στό μέλλον
Τα ἡμέρας
Καί κανένα αστείο
Ζ· σέγγισις στὸ θέμα αὐτό δέν θα δια
Ανακεφαλαιοποίη σις
τών τραπεζών
Αναζητείται λύσις θωρακίσεως τών τραπεζών,
Φιλική Πρός τούς ἑπεν- ΠΟΠ καί πού Οἱ ύπουργοί λένε καί Μ  καρκίνο χωρίς νά έχει Κά- η
δυτές. Πρόταση για κανένα αστείο για να περνάει ή ώρα νει προληπτική ἐξέταση, θα πληρώ
· έΚδΟ(?η μεΤ9Τρέψ1μων καί για να σπάσουν τό κλίμα τής με- νει τά μισά έξοδα τής θεραπείας του. ·
ομολογων' ΣΕ^' 2 λαγχολικής απαισιοδοξία πού ὲπι- Βέβαια, έχουμε κάνει μιά προγύμναἈδυναμία κρατεί στή χώρα μας εἰδικά αὐτό τό ση για αντοχή σέ ούρα, αφού έπί τό
σες ήμέρες έξασκηθήκαμε περιμένοντας οτά ΑΤΜ γιά τό έξηντάρι πού
ήταν πενηντάρι. Φαντάσου τώρα τό
μέγεθος τών ούρών όταν θά πρέπει
κάθε χρόνο νά κάνει προληπτικές έξετάσεις μέχρι κολονοσκοπήσεως καί
ότι άλλο αὐτό τό ἱατρικό τέστ συνεπάγεται ὁ έξ ένδεκα έκατομμυρίων
πληθυσμός τής Ἑλλάδος!
Δοθέντος~ τώρα ότι μέ τίς
συνθήκες πού λειτουργεί σήμερα ό
κλάδος τής°Υγείας όταν για νά κάνει
ό ασφαλισμένος πολίτης ένα καρδιογράφημα πρέπει να πάρει σειρά καί
να περιμένει δυό τρείς μήνες, σέ πόσα
τέρμινα ω είναι δυνατόν νά έξασφαλίσει κανείς τό απαραίτητο πιστο
ποιητικό πού θά βεβαιώνειότι συμπλήρωσε όλες τίς προαπαιτούμενες
προληπτικές έξετάσεις καί ότι τώρα
μπορώ νά προσβληθεί έλεύθερα από
τόν καρκίνο χωρίς νά κινδυνεύει νά
πληρώσει πρόστιμο;
Νά ύποθέσουμε όμως ότι έστω
ένας Φουνείδητος πολίτης προβαίνει
στίς έτήσιες προληπτικές του έξετάσεις καί ας ύποθέσουμε έπίσης ότι
έντοπίζεται μια προδιάθεση» τού
` όργανισμού του νά προσβληθεῖ από
τήν έπάρατο νόσο. Μέ ποιόν τρόπο
θα μειωθούν τά έξοδα θεραπείας πού
πληρώνει τό Δημόσιο έπειδή θα γνωρίξει έκ τών προτέρων ότι κάποιος θά
νοσήσει; Τί διαφορά θα ύπάρχει στα
έξοδα θεραπείας πού θά καταβάλει τό
Δημόσιο στήν περίπτωση πού δέν
γνωρίζει ές τών προτέρων ότι κάποιος αλλά θά νοσήσει από τήν ίδια
ασθένεια; Μόνη περίπτωση γιά να
έπιτευχθεῖ ή μείωση τών έξόδων θεραπείας θα ήταν αν ό γιατρός, μετά
τίς προλητττικές έξετάσεις, έγραφε μιά
συνταγή στόν Μούυενο από καρκίνο γιά να πάρει μερικά χάπια καί νά
μήν αρθρώσει ποτέ! Τέτοια χάπια για
τήν πρόληψη δέν νομίζω να έχουν
βρεθεί ἀκόμη, αλλά δω αποκλείεται
να κάνω καί λάθος. Δέν είμαι καί
ύπουργός 'Υγείας!
σε μπορούσε βέβαια νά προσθέσει στὸ μαύρο χιούμορ του ό ύπουργός 'Υγείας ότι ό νοσών μέ Φάκελο
προληπτικών έξετάσεων θα λαμβάνει
καί ένα δουμε καλής συμπεριφοράς!
Τά ποσά τού δουμε θα έξασφαλίζονται από τά πρόστιμα τών καρκινοπαθών πού δέν θα έχουν κάνει προληπτικές έξετάσεις. Γενικά μέ τήν ύγεία
δέν πρέπει νά γίνονται άσταα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
°Η καταρρακωση
της έμπιστοσύνης
- ΓραφειόΚώοταςΧριστίδης* _
Ο' προΣΩπικΕΣ σχέσεις, ή συναλλακτική ζωή
κάθε έπιχείρησης, ή λειτουργία κάθε κοινωνίας
αλλά καί οἱ σχέσεις μεταξύ κρατών διεθνώς βασίζονται στήν έμπιστοσύνη. 'Η πολύτιμη αὐτή
αίσθηση δημιουργεί μία προβλεψιμότητα ως
αποτέλεσμα σταθερής, έντιμης καί συνεργασιμης συμπεριφοράς καί συναποδοχής κοινών
αξιών καί πεποιθήοεων.
,Ας ύποθέσουμε ότι κάποιος μάρτυρας εξετάζεται ως έμπειρογνώμων σέ ένα δικαστήριο. Σέ
ποιούς παράγοντες στηρίζεται ή αξιοπιστία του;
Πρώτον, στήν άκεραιότητά του - ότι έχει Φήμη
ανθρώπου πού δέν ψεύδεται. Δεύτερον, στα κίνητρα του - ότι δέν έπιδιὡκει προσωπικούς, ίδιοτελείς σκοπούς. Τρίτον, ότι έχει λαμπρά διαπιστευτήρια, ότι διαθέτει έμπειρία, γνώσεις, ἰκανότητες σχετικά μέ τό θέμα του. Τέταρτον, ότι έχει
πραγματοποιήσει καλά αποτελέσματα στό παρελθόν, ότι μπορεί να έπικαλεσθεί αποδεδειγμένες
έπιτυχίες στό αντικείμενο τής είδικότητάς του.
' Ατυχώς, στήν σφαίρα τῆς πολιτικής ή άναξισπιστία είναι ὁ κανών. Στήν έτήσια έρευνα τού
Ψωμί Κορωπι: Εοτιιω, στήν πρώτη σειρά αξιοπιοτίας έρχονται διάφορες μή κρατικές, μή κερδοσκοπικές όργανὡσεις καί στήν τελευταία,
σταθερά, οί πολιτικοί, κόμματα καί κυβερνήσεις.
Τό γεγονός αὐτό ούδένα έκπλήσσει. Οἱ πολιτικοί, ὁμολογουμένως, είναι αριστοτέχνες στίς
αμΦίση μες διατυπώσεις καί στήν παροχή ανεκπλή ρωτων ύποσχέσεων.
Κατ' εξοχήν στήν Ελλάδα ή διάσταση μεταξύ (προεκλογικών) λόγων καί (μετεκλογικών) έργων
Συνέχεια στήν σελ. 8
. έχει τις ριΖες της στόν προΠ£ΝΝ|ἄ ηγούμενο αἰώνα όταν ένας
. ° Άγγλος χειρουργός προ5ΔΗΣΟΥ^ΕΣ σέλαβε μουσικούς γιά νά
φ ΠΕΡ|ΕρΓΑ «χαλαρώνουν» τούς ασθε
νείς πρό τού χειρουργείου.
Όμως μάλλον θα πρέπει
νά κόψουν αὐτή τήν συνήθεια, πού στήν Αγγλία
ανέρχεται στό 72%, διότι
ἔρευνα ύποστηρίζει ότι
έμποδιΖει τήν ἐπικοινωνια
τής ίατρικής όμάδος, μέ
Ο Τό μόνο πού δέν περίμεναν οί Παίζετε πού
συγκεντρώθηκαν από όλη
τήν Αμερική στό /1άς Βέγκας, ήταν ὁ συνωστισμός
ἐκπροσώπων ἐταιρειῶν
τού χώρου τής ασφαλείας, κίνδυνο για τόν ασθενή.
αλλά καί κυβερνητικών
ύπηρεσιών στούς προθα- Ο Ἡ Σαμάνθα Κάμερον
λάμους καί τούς διαδρόμους τού συνεδρίου τους
ύπό τόν τίτλο ΒίἐὶΟΚ Ηετ
(Μάι7ρΟ Καπελο). Σκοπός
τών κουστουμαρισμένων
κυρίων ήταν ή άνακάλ υψις μεταξύ τών μᾶλλον
άτημέλητων συνέδρων
ί «ταλέντων» τού πως
πού θά μπορούσαν νά
τούς προσλάβουν στά
γραφεία τους.
α Οί αγελάδες «ἐκπέμπουν» μεθάνιο... Καίἐπηρεάζουν τήν κλιματική
αλλαγή! Γενικώς τά βοοειδή πού ἐκτρέφοντάι
εύθύνονται γιά τό 44%
τών παγκοσμίων ἐκπομπῶν μεθανίου. 'Ομως
ούδείς μπορεί νά ἐπέμβει
στό πεπτικό τους σύστημα. Οί ἐπιστήμονες βρήκαν ότι ένα ουμπλήρωμα
διατροφής μείωσε κατά
30 % τίς ἐκπομ πές μεθανίου στις γάλακτοφόρες
αγελάδες. Εύτυχώς ή
οὐσία αύτή δέν ἐπηρεάζει
ούτε τήν πέψη ούτε τήν
ποιότητα τού γάλακτος.
ο Όρισμένοι ίατροί χειρουργοι7ν μετά... μουσικής! Ἡ συνήθεια αὐτή
είναι ή πιό καλοντυμἐνη
γυναίκα, σύμφωνα μέ τό
περιοδικό πως Ρείτ.
Μάλιστα, ή σύζυγος τού
Βρεταννού πρωθυπουργού έκτόπισε στήν δεύτε- ή
ρη θέση τού καταλόγου μέ
τίς πιό καλοντυμένες γυναίκες άπό τό 2010 τήν
25χρονη τραγουδίστρια
τής πόπ, Ταίηλορ Σουιφτ.
Στήν τρίτη θέση βρίσκεται
Μέτρων πρώτη Ἀφροαμερικανή πριμα μπαλαρίνα τού Λακωνια ΒείΙετ
Πετιπά Μίστι Κόπλάντ.
Τέταρτη είναι ή Με
Κλούνεύ καί ακολουθούν ή
Βασιλισσα Λετίσια τής
Μπανιάς καί ή τραγουδίστρια Ριάνα.
σ Α ύτοί είναι αστυνομικοί| Ό Κουόκουα Ντοκόλα
αστυνομικός στήν Πρεττόρια κατόρθωσε νά διαβάσει τόν σβησμένο μέ λίμα
ἀριθνὁ Τα μηχανής ένα
αύτοκινήτου πού κατεσχέθη πέρυσι κατά τήν
διάρκεια ἐλέγχου καί τό
ἐπέστρεψε στόν ίδιοκτήτη
του, έναν Νοτιοαφρικανό
ἑπιχειρηματια τού όποιου
τό εᾶαν κλέψει πρίν από
22 χρόνια!
Άρθρο τού
Σαραντου Ι. Καργακου
Τό αρθρο τού κ. Σ. 1. Καργάκου μέ τίτλο <<,Ἀς
θυμηθούμε τόν Βούλγαρο κομμουνιστή>> δημοσιεύεται στήν σελίδα 3.